Clara Neuschütz

Fil.dr.

Clara Neuschütz arbetar som miljökonslut med inriktning mot vattenmiljöer på NIRAS Environment. Hon har stor erfarenhet av att utreda påverkan av miljöstörande ämnen i vatten, sediment och vegetation och har tagit fram underlag vid flera tillståndsprövningar.

Kurser

Miljökvalitetsnormer för vatten