Allmänna villkor för abonnemang av informationstjänst

För vissa försäljningar kan gälla särskilt avtalade villkor som helt eller delvis ersätter våra allmänna villkor. Sådana särskilda villkor måste vara skriftliga för att ersätta våra allmänna villkor. För försäljning av andra produkter, såsom konsult- och utbildningstjänster gäller särskilda avtal.

Giltigt fr.o.m. 2020-05-20

1. Allmänt

1.1 Dessa Allmänna Villkor för Abonnemang av Informationstjänst från JP Infonet AB (”Allmänna Villkor”) tillämpas av JP Infonet AB (JP Infonet) vid kunds abonnemang av informationstjänst från JP Infonet. Avvikelser från villkoren måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

1.2 Med Abonnemangsavtal(-et) förstås i dessa Allmänna Villkor varje individuellt avtal mellan Kunden och JP Infonet om tillhandahållande av informationstjänst. Dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av varje sådant avtal.

1.3 Med Informationstjänsten förstås i dessa Allmänna Villkor de Informationstjänster innehållande material såsom domar, lagtext och andra texter och liknande samt inspelat material som JP Infonet genom avtal åtar sig att tillhandahålla till Kunden, och som typiskt framgår närmare och specificeras i Abonnemangsavtal. Om kunden tecknat avtal avseende ”Eget bibliotek” skall tjänsten ”Eget bibliotek” inkluderas i definitionen av ”Informationstjänsten”. Om kunden tecknat avtal avseende ”Utredning” skall tjänsten ”Utredning” inkluderas i definitionen av ”Informationstjänsten”.

1.4 Med ”Användaren” förstås i dessa Allmänna Villkor en eller flera enskild(a) fysisk(a) personer som ska få använda informationstjänsten enligt Abonnemangsavtal med Kunden.

1.5 Med ”Kunden” förstås JP Infonets avtalspart i Abonnemangsavtalet.

2. Kundens nyttjanderätt

2.1 JP Infonet upplåter genom Abonnemangsavtalet till Kunden en icke-exklusiv rätt att utnyttja i Abonnemangsavtalet närmare angivna Informationstjänst (-er) under i Abonnemangsavtalet angiven avtalstid. Kundens rätt att utnyttja Informationstjänsten får utövas genom att Användaren ges tillgång till i Abonnemangsavtalet närmare angiven Informationstjänst, på sätt som närmare anges i Abonnemangsavtalet. Kunden svarar för Användarens användning av Informationstjänsten.

2.2 Upplåtelsen enligt punkten 2.1 innebär att JP Infonet ger Användaren rätt att använda Informationstjänsten i Kundens näringsverksamhet för eget bruk genom att (i) söka i Informationstjänsten med användande av tillhandahållna sökmetoder, (ii) läsa innehåll, (iii) skriva ut och överföra innehåll till lagringsmedium och (iv) bearbeta överfört innehåll för ändamålet att som ett led i rättslig informationsbehandling söka och analysera informationen i databasen (v) genomföra kurs, göra en digital examination och erhålla ett kursintyg, under förutsättning att Användaren respekterar följande begränsningar.

a) Innehåll i Informationstjänsten får inte vidareförsäljas, upplåtas, uthyras eller mångfaldigas eller göras tillgängligt från Informationstjänsten för syftet att förmedla innehållet till allmänheten eller till tredje man (oavsett om förmedlingen till tredje man innebär ett tillgängliggörande för allmänheten). Om Användaren i sitt arbete för Kunden utför uppdrag har Användaren rätt att i skälig omfattning inom ramen för uppdraget vidarebefordra en begränsad mängd innehåll till annan, inklusive tredje man, som del av fullgörande av sådant uppdrag, i den mån det är förenligt med uppdragets innehåll och vad som anges i punkterna b) till c) nedan.

b) Användare, får inte förfoga över Informationstjänsten på sätt som strider mot ett normalt bruk av densamma eller på ett sätt som oberättigat utan objektivt godtagbara skäl kränker JP Infonet eller dess licensgivares legitima intressen i och till Informationstjänsten.

c) Informationstjänsten får inte användas i strid med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) eller annan tillämplig lagstiftning.

Vad som sagts ovan i punkten 2.2 innebär bland annat (men inte uteslutande) att Informationstjänsten inte får användas för ändamålet att bygga upp parallella databaser eller webbkurser varigenom Kunden eller Användaren helt eller delvis återanvänder innehållet i Informationstjänsten, för ändamålet att skapa register eller databaser över parter vars namn framgår av de domar som ingår i Informationstjänsten eller som redskap eller underlag för marknadsföringsåtgärder. Vid tveksamhet huruvida användning av Informationstjänsten för visst ändamål är förenligt med punkten 2.2 skall Kunden efterhöra JP Infonets uppfattning därom.

I de fall där Informationstjänsten och dess innehåll används som källa för artiklar eller annat publicistiskt material ska källan, där detta följer av god publicistisk sed, anges genom en hänvisning till JP Infonet med angivande av Informationstjänsten. 

3. Närmare om tillhandahållande av informationstjänsten

3.1 Informationstjänsten tillhandahålls Kunden online via internet. Tillhandahållande sker efter inloggning av Användare. Användare ska logga in genom användning av JP Infonet tilldelad användaridentitet och lösenord. Kunden ansvarar själv för tillgång till internet och övrig teknik som krävs för nyttjande av informationstjänsten.

3.2 På begäran av JP Infonet ska Kunden under avtalstiden lämna de upplysningar som efterfrågas av JP Infonet om Kunds användning, inkluderande användares nyttjande, av Informationstjänsten. På begäran av JP Infonet ska Kunden utse en eller flera kontaktpersoner.

3.3 Användaridentitet och lösenord som behövs för inloggning är personlig. Kunden ska vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder, däribland IT-säkerhetsåtgärder, för att tillse att användaridentiteter och lösenord förvaras med största säkerhet och att tredje part är hindrad från att olovligen åtkomma dessa. Kunden ska informera Användare om att användaridentitet och lösenord inte får spridas och ska hållas hemliga.3.4 Om Kunden vill att en Användare ska ersättas av en annan person, ska Kunden meddela JP Infonet detta i enlighet med JP Infonets vid var tid närmare givna instruktioner. JP Infonet byter då ut och registrerar användaridentitet och lösenord för ny Användare.

3.4 JP Infonet strävar efter att Informationstjänsten ska vara ständigt tillgänglig. JP Infonet kan dock behöva bryta tillgängligheten under begränsad tid för underhåll, mm. JP Infonet strävar efter att i anslutning till Informationstjänsten i förväg meddela om planerad begränsning av tillgänglighet.

4. Tjänsterna ”Eget bibliotek”, ”Registerverktyg” respektive ”Utredning”

4.1 Om kunden träffat särskilt avtal med JP Infonet beträffande tjänsten ”Eget bibliotek”, ”Registerverktyg” och eller ”Utredning” skall följande villkor gälla för Kundens nyttjande av Eget bibliotek/Registerverktyg/Utredning:

4.2 De immateriella rättigheterna till det material som Kunden lagt in i Informationssystemet genom att utnyttja funktionen ”Eget bibliotek”, ”Registerverktyg” eller ”Utredning” tillkommer kunden (om rättigheterna ursprungligen tillkommer kunden).

4.3 Eget bibliotek, Registerverktyg respektive Utredning tillhandahålls som en serviceåtgärd till Kunden och Kunden ansvarar för att all information säkerhetskopieras. JP Infonet har inget ansvar för innehållet i Eget bibliotek, Registerverktyg respektive Utredning och inget ansvar för förlust av data som lagrats i Eget bibliotek, Registerverktyg respektive Utredning.

4.4 JP Infonet har rätt att ta bort eller ändra material som Kunden lagrat i Eget bibliotek eller Utredning om JP Infonet anser att publiceringen av materialet strider mot lag eller god sed.

4.5 Kunden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker genom lagring i Eget bibliotek, Registerverktyg eller Utredning. Om tredje part riktar anspråk mot JP Infonet i anledning av Kundens personuppgiftsbehandling i Eget bibliotek, Registerverktyg respektive Utredning ska Kunden hålla JP Infonet fullt ut skadeslös från skador som sådana anspråk förorsakar.

4.6 Om tredje part riktar anspråk mot JP Infonet som på något vis har med Kundens lagring av information i Eget bibliotek, Registerverktyg respektive Utredning, såsom men inte begränsat till att informationen skulle göra intrång i tredje parts immateriella rättigheter eller angrepp på företagshemligheter, ska Kunden hålla JP Infonet fullt ut skadeslös från skador som sådana anspråk förorsakar.

4.7 Om Kundens rätt att använda Eget bibliotek, Registerverktyg eller Utredning upphör till följd av uppsägning eller avtalsbrott har JP Infonet rätt att radera informationen.  Kunden ansvarar för att Kundens information i Eget bibliotek, Registerverktyg respektive Utredning överförs till Kundens IT-miljö.

5.0 Kommentarsfunktion

JP Infonet tillhandahåller en modererad kommentarsfunktion där användare kan kommentera nyheter och annat innehåll i Informationstjänsten. Kommentarsfunktionen är efterhandsmodererad.

Kommentarer ska vara skrivna i god ton och vara sakliga och relevanta. JP Infonet förbehåller sig rätten att avgöra huruvida en kommentar ska publiceras eller inte, liksom rätten att ta bort kommentarer som strider mot dessa användarvillkor.

Kommentarer får inte innehålla information som innebär

1. Hets mot folkgrupp,
2. Förtal,
3. Olaga integritetskränkning,
4. Intrång i annans immateriella rättighet,
5. Innehålla marknadsföring av varor eller tjänster,
6. Innehålla kränkande eller stötande påståenden

Kommentarer som anses olämpliga av JP Infonets moderator kan medföra att kommentatorn varnas eller stängs av. 

Att anmäla inlägg

Inlägg som påstås strida mot lag eller dessa allmänna villkor kan anmälas till info@jpinfonet.se. JP Infonet förbehåller sig rätten att göra en självständig prövning av sådan anmälan.

Immateriella rättigheter till inlägg

Genom att posta inlägg på Informationstjänsten lämnar användaren en icke-exklusiv licens till JP Infonet att framställa exemplar av inlägget och göra inlägget tillgängligt för allmänheten. JP Infonet har rätt att ändra i inlägget och att upplåta det till tredje man.

6. Pris och betalning

6.1 Tillgången till Informationstjänsten debiteras, om inte annat avtalats, enligt vid var tidpunkt gällande prislista.

6.2 Avgiften faktureras helårsvis i förskott, såvida inte annat skriftligen avtalats. Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum.

7. Immateriella rättigheter

7.1 Upphovsrätt och samtliga övriga immateriella rättigheter inkluderat databasrättigheter i och till Informationstjänsten tillkommer JP Infonet eller dess licensgivare. Kunden erhåller endast en licens att använda Informationstjänster i enlighet med Abonnemangsavtalet.

Utöver skydd i form av upphovsrätt, när de utgör verk, är Informationstjänsterna skyddade genom en rätt av sitt eget slag, när de (i) innehåller ett stort antal uppgifter eller (ii) är resultatet av en kvantitets- eller kvalitetsmässigt sett väsentlig investering i anskaffning, granskning eller presentation av i databasen ingående uppgifter, s.k. databasskydd. Denna rätt är en ensamrätt för den som skapat databasen att framställa exemplar av databasen och göra den tillgänglig för allmänheten. Med stöd av denna rätt kan JP Infonet förbjuda utdrag eller återanvändning av innehållet i en databas och intrång i denna ensamrätt kan föranleda såväl straffansvar som skadeståndsskyldighet.

8. Rätt att använda Kundens namn i marknadsföring

8.1 Kunden är införstådd med och accepterar att Kundens avgifter baserats på att JP Infonet kan och får i sin marknadsföring ange att Kunden ingått Abonnemangsavtal. 

9. JP Infonets behandling av personuppgifter

9.1 Under Avtalet kommer JP Infonet att behandla personuppgifter avseende kontaktpersoner hos Kunden (”Kontaktpersoner”). Dessa personuppgifter kan exempelvis innefatta kontaktuppgifter, behörighet och andra uppgifter som JP Infonet får del av inom ramen för Avtalet. Ändamålet med denna behandling är att möjliggöra genomförande av parternas respektive förpliktelser och samarbete under Avtalet och administration av avtalsförhållandet samt säkerhet.

Kunden åtar sig att vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att informera Kontaktpersonerna om JP Infonets behandling enligt punkten ovan. Kunden ska till Kontaktpersonerna lämna den information som följer av JP Infonets Integritetspolicy. På begäran av JP Infonet ska Kunden kunna styrka att information har lämnats till Kontaktpersonerna. I den mån Kontaktpersonerna framför synpunkter på JP Infonets behandling till Kunden ska Kunden omedelbart informera JP Infonet om sådana synpunkter.

9.2 Under Avtalet kommer JP Infonet att behandla personuppgifter avseende användarna under Avtalet (”Användarna”). Dessa personuppgifter kan exempelvis innefatta inloggningsuppgifter, namn, kontaktuppgifter och andra uppgifter som JP Infonet får del av inom ramen för Avtalet. Ändamålet med denna behandling är att möjliggöra genomförande av parternas respektive förpliktelser och samarbete under Avtalet och administration av avtalsförhållandet samt säkerhet. Information gällande JP Infonets behandling av Användarnas personuppgifter meddelas i anslutning till inloggningen på jpinfonet.se. 

9.3 Personuppgifter som tillförs av kund i utredningsverktyget och eget bibliotek, lagras av JP Infonet på uppdrag av Kund inom ramen för avtalet. För denna behandling krävs att personuppgiftsbiträdesförhållandet regleras i särskilt avtal. Personuppgiftsbiträdesavtalet finns tillgängligt under Kundsupport inne i tjänsterna.  Om villkoren i Avtalet och personuppgiftsbiträdesavtalet är oförenliga ska personuppgiftsbiträdesavtalet gälla före Avtalet.

9.4 För den händelse registrerad, eller annan tredje man riktar krav mot JP Infonet på grund av JP Infonets behandling av personuppgifter ska Kunden hålla JP Infonet fullt ut skadeslös för sådana krav som följer av att Kunden inte efterföljt detta avtal. 

10. Sekretess

10.1 Parterna förbinder sig att inte utan den andra partens skriftliga samtycke publicera eller på annat sätt delge tredje man information om Informationstjänsten eller om den andra partens affärsförhållanden som är eller kan antas vara konfidentiella, dock med undantag för;

a) information, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom någon av parternas brott mot Abonnemangsavtal,

b) information, som part behörigen har förvärvat av tredje man utan åläggande om sekretesskyldighet,

c) information, som part, utan att vara föremål för sekretessåtagande, hade kännedom om när parten mottog denna från den andra Parten.

Som konfidentiellt ska alltid betraktas individuellt avtalade priser eller särskilda villkor liksom användaridentiteter och lösenord. Sekretesskyldigheten i denna punk 10.1 gäller för Parterna även efter det att detta Abonnemangsavtalet har upphört att gälla, dock längst under tre år från Abonnemangsavtalets upphörande.

11. Rätt för JP Infonet att ändra tjänst, villkor eller tillgång till Informationstjänsten

11.1 JP Infonet strävar efter att Informationstjänsten ska vara ständigt tillgänglig genom användning av på marknaden allmänt tillgängliga tekniska lösningar och strävar efter att i god tid meddela sina kunder om behov av att ändra tekniska lösningar för användning av Informationstjänsten. Kunden är införstådd med och accepterar att förändringar kan komma att ske vad avser den teknik som behövs för användning av tjänst under avtalstiden.

11.2 JP Infonet strävar efter att innehåll i Informationstjänsten ska vara fullständigt. Det kan dock vara så att JP Infonet inte kan förhindra ändringar, som att leverantör av information till JP Infonet med omedelbar verkan eller kort varsel upphör eller ändrar leveranser av information till JP Infonet, vilket medför behov av att förändra innehåll i informationstjänsten. Kunden är införstådd med och accepterar att sådana förändringar kan komma att ske under avtalstiden.

11.3 Kunden är införstådd med att JP Infonet, efter föregående meddelande till Kunden kan komma att ändra sina avtalsvillkor för Informationstjänsten dels i samband med förnyelse av abonnemang, dels under avtalstiden. Om Kunden inte kan acceptera förändringar i avtalsvillkoren ska Kunden utan dröjsmål meddela JP Infonet skriftligen och har rätt att iakttagande av en månads uppsägningstid skriftligen säga upp Abonnemangsavtal till upphörande. Återbetalning av i förskott erlagda avgifter sker endast om mer än fem månaders avtalstid för Abonnemangsavtalet återstår och återbetalning ska då avse kvarvarande avtalstid, räknat från Abonnemangsavtalets upphörande, med belopp pro rata mot återstående avtalad tid för abonnemang.

11.4 JP Infonet har rätt att meddela ändringar avseende (i) tekniska krav för tillgång till tjänst, (ii) tillgång till Informationstjänst, (iii) ändringar i innehåll i informationstjänsten och (iv) ändringar i Abonnemangsavtal genom meddelande som aviseras på www.jpinfonet.se. Om Kunden eller Kundens Användare använder Informationstjänsten i strid med Abonnemangsavtalet eller JP Infonet på annat sätt finner att Kundens nyttjande av Informationstjänsten medför skada, hinder eller risk för sådana följder har JP Infonet rätt att omedelbart, helt eller delvis, stänga av Kunden eller Kundens Användare. Detta gäller även för det fall inte Kunden betalat faktura enligt vad som avtalats härom. JP Infonet ska på förfrågan från Kunden redogöra för skälen för sådan avstängning. Sådant meddelande kan JP Infonet tillställa Användare eller Kund angiven kontaktperson. Om Kundens brukande av Informationstjänsten medfört skada för JP Infonet eller dess licenstagare har JP Infonet rätt till skadestånd från Kunden.

12. Avtalstid och hävning

12.1 Abonnemangsavtal gäller ett år från beställning, om inte annat avtalats. Abonnemangsavtalet förlängs automatiskt med ett år i sänder om det inte sägs upp skriftligen minst en månad före avtalstidens utgång.

12.2 Om endera parten vidtar åtgärder i strid mot lag eller försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars skäligen kan antas vara på obestånd, har den andra parten rätt att säga upp Abonnemangsavtalet till omedelbart upphörande.

12.3 Vardera parten har rätt att säga upp Abonnemangsavtalet till omedelbart upphörande om den andra parten väsentligen bryter mot Abonnemangsavtal och inte rättar sig inom 30 dagar efter mottagandet av skriftlig rättelseanmaning. Om Kunden eller Kundens Användare bryter mot reglerna om användning av Informationstjänsten, ska detta alltid anses som ett sådant väsentligt avtalsbrott som nämns i denna punkt.

12.4 JP Infonet förbehåller sig rätten att neka abonnemang till, liksom säga upp Abonnemangsavtal till omedelbart upphörande med, fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt bedriver med JP Infonet konkurrerande verksamhet.

13. Ansvarsbegränsning

13.1 JP Infonets ansvar för skador eller förluster är begränsat till direkta skador som vållats Kunden till följd av JP Infonets vårdslöshet vid tillhandahållande av Informationstjänsten. Indirekta skador och förluster såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing, förlorad goodwill, eller följdskador som uppstår hos Kunden eller tredje man ersätts inte. JP Infonets ersättningsansvar är maximerat till ett belopp uppgående till av Kunden erlagd abonnemangsavgift under maximalt ett år.

13.2 Under inga omständigheter ska JP Infonet vara ansvarig för förlust av data eller för kostnader hänförliga till skador på Kundens informationsteknik till följd av användning av Informationstjänsten eller i anledning av innehållet i Informationstjänsten.

13.3 Om JP Infonet förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Abonnemangsavtal av omständighet som Part inte kunnat råda över såsom att blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, inbrott, dataintrång, förstörd data, avbrott i energiförsörjning samt fel eller försening i tjänster och produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

13.4 Om Abonnemangsavtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras för längre tid än tre månader på grund av i punkt 13.3 angiven omständighet, får Part skriftligen säga upp Abonnemangsavtalet till omedelbart upphörande.

14. Övrigt

14.1 Kunden får inte utan skriftligt godkännande från JP Infonet överlåta Abonnemangsavtal och/eller rättigheter och skyldigheter härunder. JP Infonet får överlåta kunds Abonnemangsavtal efter underrättelse till Kunden.

14.2 Skulle någon bestämmelse i Abonnemangsavtalet eller del därav befinnas ogiltig ska detta inte innebära att Abonnemangsavtalet i dess helhet är ogiltigt utan, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Abonnemangsavtalet, ska minsta möjliga jämkning ske.

14.3 Ändringar i och tillägg till Abonnemangsavtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda Parter.

15. Tillämplig lag och tvist

15.1 Svensk lag ska tillämpas på Abonnemangsavtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden.

15.2 Tvist angående tolkning eller tillämpning av Abonnemangsavtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.