Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Nya regler om skyddat boende: Insats enligt socialtjänstlagen och ny lag om placering av barn

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

Nu ska det bli lättare att ändra kön

Riksdagen har bland annat klubbat igenom socialutskottets förslag till en ny lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen.

3 maj 2024

När har ett meddelande kommit in till en myndighet?

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

Juristpaketet – ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister

Juristpaketet innehåller en rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material. Paketet är ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister.  

17 apr 2024

När ska biblioteksregeln tillämpas på myndighetsinterna handläggningsstöd?

Tillämpningen av biblioteksregeln på myndighetsinterna handläggningsstöd förklaras och kommenteras här av vår jurist Maja Almgren.

15 mar 2024

Kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende får bistånd till hyresskulder

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Återskapade mejl är säkerhetskopior och inte allmänna handlingar

HFD konstaterar att den tekniska möjligheten att återskapa raderade meddelanden inte innebär att de är allmänna handlingar.

7 mar 2024

Bättre stöd och skydd för personer i skyddat boende

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024

Fler vräks från sin bostad

Under 2023 ökade antalet vräkningar med 10 procent jämfört med året innan. Antalet vräkningar där barn berörs har också ökat. Det framgår av nya siffror från Kronofogden.

26 feb 2024

Ingen bostad med särskild service för 19-åring med psykisk ohälsa och allvarligt självskadebeteende

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024

Nya kunskapsstöd om anhörigperspektivet

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

Noggrann sekretessprövning krävs även när den som handlingarna berör inte vill att de lämnas ut

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023

Regeringsförslag: Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

JO kritiserar nämnd för brister i handläggningen av ärende om tillfälligt utreseförbud

I ett beslut kritiserar JO en socialnämnd för hur handläggningen av ett ärende om tillfälligt utreseförbud enligt LVU gick till. Vår expert Carl-Gustaf Tryblom kommenterar här beslutet.

12 okt 2023

Möjlighet till dispens från nya regler för dygnsvila

SKR, Sobona och Akademikerförbundet SSR har kommit överens om förtydliganden kring dygnsvila och inför en möjlighet till dispens. Regler om dispens börjar gälla den 1 februari 2024. 

12 okt 2023

Uppdrag om att förbereda för ungdomsfängelser

Kriminalvården har fått i uppdrag att förbereda inrättandet av särskilda ungdomsavdelningar för unga i åldern 15–17 år som döms för grov brottslighet.

12 okt 2023

Regeringsuppdrag om att förbättra myndigheters arbete med skyddade personuppgifter

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

15 sep 2023

Ny lag gör det straffbart att involvera underåriga i brottslighet

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt lagen.

15 sep 2023

Nya bestämmelser om dygnsvila 1 oktober – har du koll?

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,