I JP Kommentarer LSS finns hela lagen kommenterad, paragraf för paragraf.

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Regelverket ska se till att dessa personer får den hjälp de behöver i det dagliga livet och ge dem möjlighet att påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde ska ha möjlighet att leva som andra.

I JP Kommentarer LSS finns alltid den senaste versionen av lagtexten kommenterad, paragraf för paragraf. Innehållet i lagkommentaren baseras på bland annat förarbeten, myndighetsuttalanden och relevant praxis. 

Lagkommentaren riktar sig till alla som behöver ha god kännedom om hur LSS ska tillämpas i praktiken, bland annat handläggare och beslutsfattare i kommuner, domstolar, assistansbolag med flera.

För dig som också behöver förhålla dig till socialtjänstlagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.