Lagkommentaren ger vägledning i tillämpningen av LRV och bidrar till en rättssäker handläggning i ärenden som rör tvångsvård.

Lagen om rättspsykiatrisk vård (1991:1129), LRV,  gäller den som döms till sådan vård av domstol. För lagens tillämpning krävs att den som begått ett brott led av en allvarlig psykisk störning då brottet begicks.

JP Kommentarer LRV vänder sig i första hand till den som kommer i kontakt med rättsområdet. Syftet med kommentaren är att ge vägledning i tillämpningen av LRV och att på så sätt bidra till en rättssäker handläggning av ärenden som rör tvångsvård.

Lagkommentaren baserar sig främst på förarbeten och vägledande praxis. Kommentarerna uppdateras löpande och speglar alltid den gällande lydelsen av lagen.