Lagkommentaren ger vägledning i tillämpningen av LPT och bidrar till en rättssäker handläggning i ärenden som rör tvångsvård.

Med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, kan personer som lider av en allvarlig psykisk störning bli föremål för vård utan eget samtycke. Att bereda någon tvångsvård är ett ingrepp i den enskildes frihet och integritet. Därmed ställs stora krav på den som arbetar med ärenden om vård med stöd av LPT.

JP Kommentarer LPT vänder sig i första hand till dig som kommer i kontakt med rättsområdet. Syftet med kommentaren är att ge vägledning i tillämpningen av LPT och att på så sätt bidra till en rättssäker handläggning av ärendena.

Lagkommentaren baserar sig främst på förarbeten och vägledande praxis. Kommentarerna uppdateras löpande och speglar alltid den gällande lydelsen av lagen.