I lagkommentaren får du en systematisk och djupgående beskrivning av varje paragrafs praktiska tillämpning.

Delgivning är ett sätt att säkerställa att den som berörs av ett mål eller ärende har tagit del av viktig information. Det vanligaste är att informationen skickas till den som ska delges, men delgivning kan också ske på andra sätt. Om informationen är av begränsad omfattning kan till exempel delgivningen i vissa fall ske muntligt. Om den som ska delges är svår att nå ska stämningsmannadelgivning användas, när alla kriterierna för det är uppfyllda.

Delgivningsförfarandet regleras i delgivningslagen (2010:1932). Av lagen framgår bland annat vem som är ansvarig för att delgivningen sker och när de olika delgivningsalternativen kan och får användas. Förutsättningarna för att få tillämpa ett visst delgivningssätt är ofta detaljrika och konsekvenserna av en felaktig tillämpning svåra, på så sätt att den rättsliga process som avsågs inledas eller genomföras stannar av.

I JP Kommentarer Delgivningslagen får du en systematisk och djupgående beskrivning av varje paragrafs praktiska tillämpning. Kommentarerna baserar sig på förarbeten och vägledande praxis. Du får också information om förhållandet till angränsande lagstiftning inom förvaltningsrätten och de senaste uppdateringarna som berör regelverket. Kommentarerna uppdateras regelbundet och speglar alltid gällande rätt. 

För dig som arbetar med frågor inom offentlig förvaltning eller behöver förhålla dig till förvaltningslagen finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.