Lagkommentaren ger ett stöd för dig som behöver tillämpa föräldrabalkens bestämmelser.

Föräldrabalken (1949:381) behandlar rättsförhållandet mellan barn och föräldrar.

Lagkommentaren omfattar i dagsläget 1-6 och 21 kap. FB, som handlar om faderskap, adoption, barnets namn samt vårdnad, boende och umgänge.

Lagkommentaren riktar sig till den som tillämpar föräldrabalken i sitt arbete, till exempel inom socialtjänsten eller som jurist på familjerättsbyrå, men även andra som vill ha stöd i att tolka och förstå föräldrabalkens bestämmelser.

Kommentarerna baseras bland annat på förarbeten och vägledande praxis – allting enkelt nåbart via länkar eller vår kraftfulla sökfunktion.