Lagkommentaren ger en kvalitativ och praktisk vägledning vid tolkningen av regelverket.

De grundläggande EU-rättsliga bestämmelserna om statligt stöd återfinns i artiklarna 107-109 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Dessa har implementerats i svensk rätt genom lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Lagen ska reglera stödgivares och stödmottagares skyldigheter när olagligt statsstöd har lämnats. EU:s regler innebär ett generellt förbud mot statligt stöd. Innan ett EU-land ger statsstöd måste det först godkännas av EU-kommissionen. Ett EU-land som har lämnat olagligt stöd ska återkräva det och den som har tagit emot sådant stöd ska återbetala det med ränta. Lagen som behandlar tillämpningen av statsstödsreglerna började gälla den 1 juli 2013.

JP Kommentarer Statsstöd ger en kvalitativ och praktisk vägledning vid tolkningen av regelverket, såväl för myndigheter som företag. Kommentarerna är skrivna av advokater med stor kunskap om EU-rätt. Förutom de informativa lagkommentarerna ges användaren tillgång till relaterat material, såsom förarbeten, vägledande domar och angränsande lagstiftning. Med sin bredd, detaljrikedom och aktualitet utgör tjänsten ett arbetsverktyg i framkant.