Dokumentation och handl STOR.png

Vår egen juridiska rådgivare går igenom reglerna kring dokumentation och handläggning för socialtjänsten. Kursen passar bra som utbildningsmaterial för hela organisationen. E-learning på dina villkor! 

Handläggning och dokumentation av ärenden är en viktig uppgift inom socialtjänsten. För att säkerställa rättssäkerhet och god kvalitet måste arbetet utföras på ett korrekt sätt. 

Webbkursen handlar om dokumentation och handläggning inom verksamheter som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kursinnehåll:

  • In­ne­håll och ny­he­ter i SOSFS 2014:5
  • Kon­kre­ta skill­na­der i SOSFS 2014:5
  • Hand­lägg­ning, ge­nom­fö­ran­de och upp­följ­ning
  • Struk­tur och in­ne­håll i upp­rät­ta­de hand­ling­ar
  • Do­ku­men­ta­tion hos den be­slu­tan­de nämn­den
  • Be­slut, verk­stäl­lig­het och upp­följ­ning
  • Do­ku­men­ta­tion hos ut­fö­ra­ren

E-learning på dina villkor

Webbkursen är ca 1 tim och 30 min lång. Du får även extramaterial såsom domar och beslut kursen hänvisar till.