Kurs – Vårdskador – föreskrifter om Lex Maria

En vårdgivare kan vara en myndighet, ett landsting eller en kommun som har ansvar för hälso- och sjukvård samt andra juridiska personer eller näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård. Enligt hälso- och sjukvårdslagen har vårdgivare en skyldighet att bedriva vården så att den uppfyller kraven på en god vård.

Vårdpersonalens rapporteringsskyldighet och vårdgivarens ansvar att utreda händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada framgår i patientsäkerhetslagen. Vårdgivaren har även en skyldighet att anmäla sådana händelser som är allvarliga till Inspektionen för vård och omsorg. Föreskrifter om vårdskador finns både från Socialstyrelsen och IVO vilket är en nyhet sedan september 2017. Andra nyheter är att Lex Maria-anmälningar till IVO kan göras elektroniskt, samt att självmord ej längre per automatik ska resultera i en Lex Maria-anmälan utan enbart om självmordet kan ha orsakats av fel i vården. Denna kurs ger deltagarna en grundlig genomgång av föreskrifterna om Lex Maria, inklusive vårdgivarens skyldighet att bedriva vård av god kvalitet. Även vårdgivarens utredningsansvar och de åtgärder som kan vidtas gentemot en vårdgivare vid fel i vården behandlas. 

Vem kursen riktar sig till

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom vården, med direkt patientkontakt eller som har en ledande roll som verksamhets- eller mellanchef, samt till dig som arbetar med sjukvård på annat sätt inom kommun eller landsting alternativt inom privata vårdinstitutioner. I priset ingår kaffe och fralla på morgonen, lunch och eftermiddagsfika samt kursdokumentation.  

Det här är en av våra kurser inom Sjukvårdsjuridik.

Kursledare

Ulrika Sandén

Jur.dr. och universitetslektor med inriktning mot medicinsk rätt, Juridiska institutionen, Umeå universitet

Ulrika Sandén är universitetslektor vid den Juridiska institutionen på Umeå universitet där hon främst undervisar i medicinsk rätt. Hon skriver för JP Sjukvårdsnet och håller utbildning inom sjukvårdsjuridik för JP Utbildning.

Programpunkter för utbildningen

Under kursen kommer bland annat följande frågeställningar att beröras som även kompletteras av praktiska exempel från IVO.

  • Vad innebär skyldigheten att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete?
  • Vilken personal omfattas av rapporterings-, utrednings- och anmälningsansvaret?
  • Vilken information ska ges till patient, närstående och berörd personal gällande inträffade eller befarade vårdskador?
  • Vilket ansvar har IVO vid Lex Maria-anmälningar?
  • Vilka åtgärder kan vidtas gentemot vårdgivare samt vårdpersonal vid Lex Maria-anmälan?

KONTAKT

Har du frågor om kursen Vårdskador - föreskrifter om Lex Maria eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom sjukvårdsrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000