Kurs - Offentlighet och sekretess

Offentlighet_och_sekretess_16x9.jpg

Kursen innehåller en gedigen genomgång av offentlighetsprincipens grundstenar, vad som är en allmän handling och statusen för typer av handlingar. Vi behandlar även frågor kring utlämnande av handlingar samt frågorna om sekretess.

Den svenska offentlighetsprincipen har grunderna i 1700-talets gryende frihets- och demokratireformer. Öppenheten har sina begränsningar för att skydda olika allmänna, enskilda och kommersiella intressen och sekretessreglerna har tillkommit för att väga dessa mot intresset av öppenhet och transparens för allmänhetens insyn och kontroll.

Som anställd inom statlig och kommunal verksamhet måste man kunna avgöra när en handling eller uppgift ska lämnas ut eller inte. Avgörandet kan ibland vara komplicerat och svårbedömt. Dessutom ska handläggningen ske skyndsamt.

Kursen innehåller en grundlig genomgång av vad som är allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Vidare behandlas frågorna kring handlingens utlämnande samt en genomgång av sekretess med dess innebörd och uppbyggnad.

Kursen riktar sig främst till anställda som i tjänsten agerar som företrädare för en myndighet och andra som måste tillämpa reglerna om allmänna handlingar och sekretess. Kursen passar lika väl för de med juridisk utbildning som de med annan bakgrund.

Det här är en av våra kurser inom offentlig förvaltning.

Föreläsare

Janna Sundberg

Rådgivare, jurist

Janna Sundberg är konsult inom skoljuridik på JP Infonet. Tidigare har Janna arbetat som jurist på Skolinspektionen och Skolväsendets överklagandenämnd och har också arbetat i domstolsväsendet.

Simon Jernelöv

Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är konsult inom skoljuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

 • Offentlighetsprincipen
 • Vad är en allmän handling?
 • genomgång av begreppen myndighet, handling och förvaring
 • När en handling anses inkommen respektive upprättad?
 • Vad är minnesanteckningar och mellanprodukter?
 • Diarieföring och registrering
 • Utlämnande av handling
 • Vad innebär skyndsamhetskravet?
 • Vad innebär sekretess?
 • Sekretessreglernas uppbyggnad
 • Vem skall iaktta sekretess?
 • Sekretess mellan myndigheter
 • Gäller sekretess inom samma myndighet?
 • Sekretessbrytande bestämmelser
 • Överklagande av beslut rörande handlingars utlämnande

Kontakt

Har du frågor om kursen Offentlighet och sekretess eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom allmän förvaltningsrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000.