Kurs - Juridik för inspektörer inom kommunal verksamhet

Det arbete en inspektör utför inom den kommunala verksamheten kräver god kunskap och kontinuerlig uppdatering. Särskilt då det ofta rör sig om myndighetsutövning som kan drabba enskilda.    

Under kurser går vi bland annat igenom vad som avses med begreppet "myndighetsutövning", ledande principer som styr handläggningen samt konsekvenser av att ett ärende innefattar myndighetsutövning. Kommunallagens regler rörande ärendehantering kommer även att behandlas liksom överklagandemöjligheter, ansvarsfrågor samt sanktionsmöjligheter m.m.

Kursen riktar sig till inspektörer och enhetschefer inom kommunala inspektionsverksamheter inom plan- och bygg, miljö samt livsmedel.

Från kursen exkluderas tillsyn enligt alkohollagen samt sådan kommunal inspektion som behandlar kvalitet inom olika verksamheter (interna kvalitetsinspektioner).

Det här är en av våra kurser inom offentlig förvaltning.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Bra och kunnig föreläsare"
"Intressant och givande"

Kursledare

Christer Hjert

Konsult och VD, Kommunakuten AB

Jur.kand. Christer Hjert har en bakgrund som domare och förbundsjurist på Svenska Kommunförbundet (nuvarande SKL). Hos JP Infonet håller Christer utbildning inom offentlig förvaltning och skriver lagkommentarer. 

Programpunkter för utbildningen

  • Grundläggande bestämmelser i regeringsformen som påverkar rättstillämpningen
  • Begreppet "myndighetsutövning" - vad avses och vilka konsekvenser följer av att ett ärende innefattar myndighetsutövning? 
  • Ledande rättsliga principer vid myndighetsutövning - legalitetsprincipen, ändamålsprincipen, behovsprincipen, proportionalitetsprincipen
  • Nya förvaltningslagen och hur den påverkar ärendehandläggningen för inspektörer. Bl.a. de nya reglerna om rättsliga principer, utredningsansvar och beslutsmotivering.
  • Kommunallagens regler rörande ärendehantering - delegationsreglerna, jävsreglerna, likställighetsprincipen
  • Reglerna om nämndernas interna kontrollansvar
  • Överklagandemöjligheter - förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning?
  • Samverkansmöjligheter inom tillsyns- och inspektionsverksamheten
  • Fungerande säkerhets- och kontrollsystem för att minimera fel
  • Ansvarsfrågor
  • Kort om sanktionsmöjligheter
  • Kort om sanktionsmöjligheter - tillträdesrätt, genomföra åtgärder på den enskildes bekostnad, förelägganden och viten, byggsanktionsavgifter, miljösanktionsavgifter

  Kontakt

   Har du frågor om kursen Juridik för inspektörer inom kommunal verksamhet, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000