Kurs - Offentlig upphandling – ny rättspraxis och andra nyheter

Offentlig_upphandling_ny_rattspraxis_och_andra_nyheter.jpg

Den offentliga upphandlingen omsätter minst 650 miljarder kronor per år i Sverige. Regleringen av den offentliga upphandlingen styrs främst av våra tongivande lagar LOU och LUF tillsammans med EU-rätten samt genom relevant rättspraxis.

Mycket har lämnats över till rättstillämpningen att klarlägga och utveckling i praxis måste följas noga av samtliga som aktivt arbetar med juridiken i och kring offentlig upphandling.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med offentlig upphandling som advokat och annan jurist, upphandlare, inköpare, rådgivare m.fl. Du får uppdaterade och förbättrade kunskaperna om upphandlingsfrågorna med fokus på de senaste årens nyheter.

Det här är en av våra kurser inom offentlig upphandling.

Kursledare

Andrea Sundstrand

Docent i offentlig rätt, specialist på offentlig upphandling

Hos JP Infoner håller docent Andrea Sundstrand bland annat utbildning inom offentlig upphandling.

Några rättsfall som kommer att behandlas:

EU-domstolen:

Idi, C-101/18, om att utesluta en leverantör p.g.a. en ansökan om ackord med borgenärer.
Falck Rettungsdienste och Falck, C-465/17, om ambulanstjänster och icke-vinstdrivande organisationer.
Konkurrensverket mot SJ, C-388/17, om Statensj Järnvägar AB (SJ) är en upphandlande enhet.
Cooperativa Animazione Valdocco, C-54/18, om preklusionsregler.
Autorità Garante della, C-216/17, om volym och värde av ramavtal.
Amt Azienda Trasporti e Mobilità m.fl., C-328/17, om talerätt.

Högsta förvaltningsdomstolen

HFD 2018 ref. 60 om de grundläggande principernas tillämpning vid direktupphandling.
HFD 2018 ref. 50 - lagligheten av s.k. golvpris.
HFD 2018 ref. 71 - omfattningen av Konkurrensverkets kompetens.
HFD 2018 ref. 67 - beräkning av storleken på upphandlingsskadeavgift.
HFD 2018 ref. 28 - omfattningen av en förvaltningsdomstols utredningsansvar vid sekretess.
HFD 2018 ref. 14 - om de grundläggande principernas tillämpning vid  inhämtning av registeruppgifter om leverantörer.

 Högsta domstolen

NJA 2018 s. 1127 - rätt till skadestånd vid ej lämnat anbud.
NJA 2016 s. 358 - rätt till skadestånd förutsätter att det föreligger en tillräckligt klar överträdelse.
NJA 2016 s. 369 - förutsättningar för skadestånd för utebliven vinst.

 

Kontakt

Har du frågor om kursen Offentlig upphandling – ny rättspraxis och andra nyheter  eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom upphandling, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000