Barnrättsstrateg

Barnrattsstrateg_16x9.jpgKurspaketet ger en grundlig utbildning i barnkonventionen som svensk lag. Vad innebär det att både implementera barnkonventionen och tillämpa den som lag i den egna verksamheten? Teori varvas med reflektioner, workshops, diskussioner, analys, metod, strategi och hemuppgifter.

Utbildningen består av fyra moment, vilka alla ingår i kursen.

 • Alla deltagare ska ha fullföljt webbkursen Barnkonventionen i praktiken innan de öppna kursdagarna startar.
 •  3 september en heldag i Stockholm
 • 12 oktober en heldag i Stockholm
 • 10 november en heldag i Stockholm, där ni efter avslutad kurs får JP:s barnrättsstrategdiplom.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar direkt eller indirekt med barn i kommun, förvaltning, privat eller ideel sektor och som har eller kommer att ha ett större strategiskt ansvar för att barnkonventionen som lag följs och efterlevs.

Det här är en av våra kurser inom socialrätt.

Kursledare

Marie Lundin Karphammar

Barnrättsjurist

Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist på SKR med lång erfarenhet av att använda barnkonventionen i sitt arbete och en flitigt anlitad kursledare. Författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna, (2019), Studentlitteratur. 

Programpunkter för utbildningen

1  Webbkurs + reflektionsfrågor

2  Kursdagar: 3 september – Genomförande av en prövning av barnets bästa/barnkonsekvensanalys 

 • Barnkonventionens innehåll
 • Barnkonventionens grundprinciper och barnsyn
 • Hur är barnkonventionen implementerad i svensk lagstiftning?
 • Vägledning vid tolkning av FN:s konvention om barnets rättigheter
 • Barnkonventionens artiklar i förhållande till svensk lagstiftning
 • Hur och när ska en verksamhet arbeta med prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser enligt artikel 3?
 • Innehållet i en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa
 • Workshops i upprättande av en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa
 • Hemuppgift: Barnkonsekvensanalys

Målet med den här dagen är att deltagarna får en förståelse för och kunskap om hur de ska använda barnkonventionen i barnkonsekvensanalyser/prövning av barnets bästa i sin verksamhet.

 Dag 3: 12 oktober – Implementering av barnkonventionen i den egna verksamheten.

 • Genomgång av hemuppgiften
 • Att stärka barnets rättigheter i Sverige
 • Workshops i upprättande av en handlingsplan för den egna verksamheten
 • Barnbokslut
 • Utvärdering av handlingsplanen
 • Hemuppgift: Hur kan en handlingsplan se ut i din verksamhet?

Målet med den här dagen är att deltagarna får kunskap om hur en handlingsplan kan upprättas, när och hur prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser kan upprättas och hur ett barnrättsarbete kan genomföras och utvärderas.

 Dag 4: 10 november – Barns delaktighet och inflytande – fördjupning av artikel 12 i barnkonventionen

 • Genomgång av uppgiften att upprätta en handlingsplan
 • Artikel 12 transformerad i inhemsk lagstiftning samt innebörd enligt FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer nr 12 och 14
 • Barnets rätt till information och delaktighet i individärende och för barn i grupp
 • Reflektion kring utmaningar att ge barnet rätt till delaktighet

Målet med den här dagen är att deltagarna får en fördjupad kunskap om vad det innebär att ge barnet dess rätt enligt barnkonventionens artikel 12. Vi sammanfattar kursen och utfärdar ett diplom som JP barnrättstrateg.

KONTAKT

Har du frågor om kursen Barnrättsstrateg eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000.