Kurs - Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga– nya utmaningar

Socialtjänsten ställs nu inför ännu en nyorientering efter det att antalet ensamkommande barn minskat. Trots detta är det fortfarande en stor mängd ensamkommande barn och unga som är i behov av socialtjänstens insatser.

Arbetet har i någon mån förändrats genom att de ensamkommandes stödbehov i större utsträckning förskjutits till situationer som följer vid avslag på asylansökningar eller beslut om uppehållstillstånd mm.

Ansvaret för de ensamkommande barnen delas av flera myndigheter, men kommunen bär det yttersta ansvaret för att varje barns behov tillgodoses i praktiken.

Barnen ska erbjudas tryggt och säkert boende, med individuellt anpassat stöd och möjlighet till utveckling. Det socialrättsliga regelverket för handläggning och dokumentation gäller för ensamkommande barn på samma sätt som för övriga barn, samtidigt som socialtjänsten påverkas av faktorer i samhället runtomkring, t ex regelverk gällande ersättning, åldersbestämning och uppehållstillstånd.

Kursen Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga– nya utmaningar innehåller en grundläggande genomgång av sociallagstiftningen gällande socialtjänstens ansvar för de ensamkommande. Huvudsakligen fokuseras på praktisk tillämpning av regler för utredning, planering, genomförande och uppföljning av insatser i olika skeden.

Under 2016 tillkom ett antal regeländringar inom området, bl.a. infördes en ny placeringsform för unga 16-20 år och nya HVB-föreskrifter trädde i kraft. Även under 2017 har regeländringar tillkommit, bl. a åldersbedömning tidigare under processen och förändrat ersättningssystem. Under dagen berörs hur detta påverkar kommunerna och vilken omställning det kan medföra.

Kursen vänder sig i första hand till socialsekreterare, chefer och andra ansvariga inom socialtjänsten, men kan också vara av intresse för personal inom HVB-vården.

Deltagarcitat från tidigare tillfälle;
"Bra kompakt, mycket info på kort tid, kompetent föreläsare"
"Bra upplägg med tydlig föreläsare, grundlig genomgång om lagstiftning och dess tolkning"

Föreläsare

Ulrika Ekebro

Socionom

Ulrika Ekebro har en bakgrund inom socialtjänsten och har tidigare arbetat som socialkonsulent med tillsyn av och vägledning till socialnämnder.

Programpunkter för utbildningen 

 • Ensamkommande barn och barnrättsperspektivet

 • Nya regelverk – nya förhållningssätt?

 • Ansvarig kommun och andra aktörer med ansvar

 • Kort om utredning, handläggning och dokumentation

  • Ensamkommande gifta med eller utan barn

  • Utredning vid omplacering

 • Om olika placeringsformer: familjehem, HVB och stödboende

 • Kort om vårdplan, uppdrag och genomförandeplan

 • Socialnämndens ansvar under placering

 • Särskilda situationer som uppstår

  • Avslag på asylansökan – i väntan på avvisning/utvisning

  • TUT/PUT

  • När barnet fyller 18 år eller skrivs upp i ålder

  • När vårdnadshavare kommer till Sverige

  • LVU – tvångsomhändertagande av ensamkommande

 • Uppföljning av placering

 • Fortsatt stöd efter placering

Kontakt

Har du frågor om kursen Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unganya utmaningar eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000