Kurs - Omedelbart omhändertagande av barn och unga – 6 § LVU

Kursen ger en övergripande genomgång av förutsättningarna vid ett omedelbart omhändertagande enligt 6 §, LVU. Kursen behandlar särskilt bestämmelserna om hur sådana ärenden ska handläggas i ett formellt hänseende.

Beslut om ett omedelbart omhändertagande av ett barn eller en ungdom fattas ofta under tidspress. Med tanke på det ingripande beslutet innebär för den unge och dennes familj är det givetvis viktigt att beslutet är välgrundat. Det finns också många regler om den formella handläggningen som en socialnämnd måste vara medveten om och iaktta. JO har under många år kritiserat brister i den formella handläggningen av ärenden som rör omedelbara omhändertaganden enligt LVU.  

Kursens behandlar förutsättningarna för ett omedelbart omhändertagande. Den delen bygger i väsentlig del på diskussion i grupper rörande praktiska fall. I föreläsningsform kommer förslaget om nya bestämmelser om omedelbart omhändertagande av unga som har med hemvist i ett annat EU-land, behandlas.

Utifrån JO:s praxis kommer därefter att behandlas frågor som rör utformningen av beslut om omedelbart omhändertagande, vem som är behörig att fatta ett sådant beslut, underställning av beslutet om omhändertagande. Dessutom kommer vissa frågor som rör placeringen av den unge vid ett särskilt ungdomshem att behandlas samt de nya ”handräckningsbestämmelserna”. 

Kursen riktar sig till främst till socialsekreterare som handlägger ärenden enligt LVU men  passar även enhetschefer som vill bli uppdaterade inom området med bl.a. JO:s praxis. Kursens innehåll kan även passa ledamöter i socialnämnd, jurister och andra som har ett behov av dessa kunskaper.  Det förutsätts att deltagarna har viss kunskap om LVU.

Föreläsare

Carl-Gustaf Tryblom

Byråchef, Justitieombudsmannen

Allmänt och nyheter

Förutsättningarna för omedelbart omhändertagande enl 6 § LVU

  • Vårdförutsättningarna
  • Sannolika skäl
  • Beslutet kan inte vänta
  • 6 § rörande EU-invånare (ny lagstiftning på gång)

 Underställning av beslutet

  • Beslutet ska underställas förvaltningsrätten
  • Om beslutet förfaller?
  • Förvaltningsrättens prövning av beslutet

 Vem får fatta beslut om 6 § LVU?

 Utformning av beslutet om omhändertagande

 Verkställighet av beslutet om omedelbart omhändertagande

 Några övriga frågor

  • Beslutet om placeringen av den unge
  • Placering vid SiS-institution

 Vården vid ett SiS-hem av den som är omedelbart omhändertagen

KONTAKT

Har du frågor om kursen Omedelbart omhändertagande av barn och unga – 6 § LVU eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000