Kurs - Ny som handläggare inom ekonomiskt bistånd

Kursen syftar till att plocka fram de delar av socialtjänstlagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen som har störst betydelse i arbetet med ekonomiskt bistånd och riktar sig främst till dig som är ny inom området.

Vad tyckte deltagarna om kursen?
"Bra upplägg, lärorikt och toppen att träffa andra handläggare som inte jobbat så länge"
"Mycket bra med en tvådagarsutbildning! Jättebra dokumentation till föreläsningarna"
"Inspirerande, nu vet jag hur jag kan och ska göra för att göra ett bättre arbete"
"Denna kurs kunde jag ta till mig på ett utmärkt sätt"

Regeringen skriver att ”Ärenden av mer okomplicerat slag kan i många fall med fördel helt eller delvis hanteras muntligt utan att effektiviteten och rättssäkerhetens krav eftersätts. Det gäller t.ex. i fråga om ärenden om s.k. nödbistånd inom socialtjänsten”. (Lagrådsremiss: En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag).

Inställningarna, att ”nödbistånd inom socialtjänsten är av mer okomplicerat slag” delas inte av alla som inom socialtjänsten arbetar med att ta ställning till ansökan om matpengar. Det kan till och med vara så att detta anses tillhöra de mer komplicerade ställningstagande som har stor betydelse för enskilda och att det därför är av största vikt att besluten inte upplevs som nyckfulla och godtyckliga.

Socialtjänstens arbete är, tvärtemot hur ovanstående citat kan tolkas, oerhört viktigt för att vi ska ha ett fungerande samhälle. Ju mer kunskap som finns desto större chans till rättssäkra och korrekta beslut som kan förstås och accepteras av såväl den enskilde som av allmänheten.

Utbildningsdagarna syftar till att plocka fram de delar av socialtjänstlagen, förvaltnings-lagen och offentlighets- och sekretesslagen som har störst betydelse i arbetet med ekonomiskt bistånd. Det ska underlätta och effektivisera arbetet så att mer tid kan ägnas åt att följa lagen än att ta reda på vad lagen säger. Utbildningen tar upp de mest grundläggande bestämmelserna och försöker strukturera dessa, så att handläggningen kan ske så professionellt och rättssäkert som möjligt.

Kursen riktar sig i första hand till dig som är ny som handläggare eller till dig som inte har så lång erfarenhet av att arbeta med ekonomiskt bistånd, men de tolkningar och infallsvinklar som ryms inom regelverket kan vara av intresse även för de lite mer erfarna. Antalet platser är begränsat!

Deltagarcitat från tidigare kurstillfälle:
"Givande, intressant och relevant".
"Mycket bra föreläsare, kunnig och kritisk vilket ger bra insikter."
"Bra med konkreta fall, exempel och domar."
"Intressant och lärorikt. Kul att träffa kollegor från andra kommuner. Bra diskussioner och bra föreläsare."

Föreläsare

Nils Allan Danielsson

Socionom och utredare på enheten för ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknad- och Socialförvaltningen i Karlstad kommun

Programpunkter för utbildningen

  • Socialtjänstens roll i samhället

  • Tre villkor för rätt till bistånd

  • Besluta om ”skälig levnadsnivå”

  • Dokumentation, inte bara rättssäkerhet

  • Sekretess – enkel huvudregel, men med många undantag

  • Domar med konkreta ärenden där ovanstående har bedömts i praktiken och som, i vissa fall, visar att det finns oklarheter i vårt (=samhällets) beslutsfattande.

Kontakt

Har du frågor om kursen Ny som handläggare inom ekonomiskt bistånd eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000