Kurs - LVU - juridik och praktik

LVU - juridik och praktik.jpg

När barn far illa i sitt hem är ett tvångsomhändertagande den yttersta åtgärden samhället kan ta till. Därför måste omhändertagandet och den fortsatta vården om barnen vara rättssäker och barnens bästa stå i fokus. Den rättsliga regleringen kring tvångsomhändertagande är av självklara skäl rigid.

På den här tvådagarskursen får kursdeltagarna en gedigen genomgång av aktuell lagstiftning, praxis, JO-uttalanden och förarbeten till LVU med relevanta kopplingar till förvaltningslagen.

Målsättningen med kursen är att deltagarna genom bland annat praktisk övning ska få fördjupad kunskap om LVU och hur socialtjänstens utredningar kan utvecklas.

Vi går igenom kriterierna för under vilka förutsättningar ett barn kan omhändertas och när vården ska upphöra, Högsta förvaltningsdomstolens metod för bevisprövning och vilken bäring den kan ha på socialtjänstens utredning samt innebörden av att socialnämnden bestämmer hur vården ska utformas.

Fokus ligger vidare på att undersöka tidsfristerna man har att förhålla sig till enligt LVU, hur ett övervägande om fortsatt vård ska beredas, under vilka förutsättningar nämnden kan besluta om en umgängesbegränsning och polishandräckning samt när nämnden ska anmäla till domstolen att det finns skäl att förordna ett offentligt biträde.

Som ett moment under kursen går vi också igenom de juridiska processerna i mål enligt LVU samt vad man bör tänka på inför och under en domstolsförhandling.

Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom kommunen. För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs vissa grundkunskaper inom området.

Det här är en av våra kurser inom socialrätt.

Kursledare

Cornelia Englén

Jurist, kanslichef

Cornelia Englén är kanslichef i Ystads kommun. Hon är juridisk sakkunnig och ger kommunens förvaltningar och kommunala bolag stöd i olika juridiska frågor. Hon har bred erfarenhet inom både socialrätt och förvaltningsrätt eftersom hon tidigare har arbetat som kommunjurist i Ystad samt notarie och föredragande vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Hon skriver för JP Socialnet och JP Samhällsbyggnadsnet, bland annat om frågor rörande bostadsanpassningsbidrag.

Programpunkter för utbildningen

 • Grunderna för beredande av vård enligt LVU
  Kort om kommande barnrättslagen, rekvisit 1, 2 och 3 §§ LVU (och särskilt om unga 18–20 år), genomgång av praxis, case kring frågan om samtycke, case om två HFD-mål – bevisning och konsekvenser för utredningen, HFD:s metod vid frågor om bevisning
 • Omedelbart omhändertagande
  Genomgång av kriterier och kopplingen till förvaltningslagen
 • Tidsfristerna enligt LVU
  Flödesschema
 • Vilka beslut kan socialnämnden fatta om barnen när de vårdas med stöd av LVU?
  11 § LVU, kriterier, JO-praxis, frågor för diskussion
 • Övervägande respektive omprövning av vård enligt LVU
  När ska ett övervägande ske och vad kan det leda till?
 • Begäran om att vård enligt LVU ska upphöra – utredningen och beslut
  21 § LVU – kriterier och praxis
 • Vårdplanen
  Innehåll, utformning och syfte. När är vårdplanen uppfylld?
 • Offentligt biträde
  I vilka situationer ska nämnden anmäla behov om att ett offentligt biträde ska förordnas? Vad gäller vid 13 § andra stycket LVU? När får ett offentligt biträde närvara under socialtjänstens utredning?
 • Beslut om umgängesbegränsning
  Kriterier och praxis, diskussion kring utformningen av umgängesbegränsningar
 • Möjlighet att använda polishandräckning
  JO-praxis, överenskommelsen mellan kommunerna och polisen
 • Handläggningsregler i ärenden om barn
 • Vem får fatta beslut enligt LVU?
  Delegationsreglerna
 • De juridiska processerna i mål enligt LVU – inför förhandling
  Vad bör man tänka på inför en förhandling och under en förhandling? Konkreta tips och rättegångsspel (miniformat).

KONTAKT

Har du frågor om kursen LVU - juridik och praktik eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt,
kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000