Kurs - Handläggning av ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd ger upphov till många frågeställningar som ofta kan vara både problematiska och svåröverskådliga. Det gäller för alla som arbetar med biståndsfrågor att vara uppdaterad och följa den utveckling som sker inom området. Främst genom beslut av JO och genom vägledande rättsfall.

Kursen Handläggning av ekonomiskt bistånd ger fördjupande kunskaper inom handläggning, bedömning och beslutsfattande inom olika delar av handläggningsprocessen samt praxis rörande rätten till bistånd i olika situationer. Utbildningen sker genom föredrag som bygger på rättsfall och JO-beslut och dagen är indelad i två delar. Första delen är inriktad på den formella handläggningen av ärenden om försörjningsstöd. Den andra delen ägnas åt rätten till ekonomiskt bistånd i olika situationer.

Kursen riktar sig främst till handläggare inom kommunen som arbetar med ärenden som rör ekonomiskt bistånd. Kursen passar för både erfarna och mindre erfarna handläggare. För att ge utrymme för deltagarnas egna frågeställningar och möjlighet till kunskapsutbyte är antalet deltagare är begränsat till 25 personer.

Deltagarcitat från tidigare kurstillfälle:
"Jättebra och motiverande lärare"
"Bra utbildning. Mycket som man kan ha nytta av i sitt arbete"
"Bra med öppna diskussion om olika erfarenheter och rutiner i olika kommuner"
"Bra föreläsare. Enkelt och lättförståeligt."

Föreläsare

Nils Allan Danielsson

Socionom och utredare på enheten för ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknad- och Socialförvaltningen i Karlstad kommun

Programpunkter gör utbildningen

  • Rättssäkerhetsbegreppet vid handläggning, bl.a. krav på dokumentation
  • Att ändra positivt biståndsbeslut
  • Återkrav av bistånd
  • Handläggning av överklaganden
  • EU-medborgare
  • Gränsdragningsfrågor
  • Missbrukare

KONTAKT

Har du frågor om kursen Handläggning av ekonomiskt bistånd eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000