Kurs - Handläggning av ärenden enligt LVU

Handlaggning_av_arenden_enligt_LVU_16x9.jpg

När det gäller socialtjänstens insatser till barn och unga är huvudregeln att de ska ske med vårdnadshavarnas och den unges eget samtycke. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, är en speciallag som reglerar förutsättningarna för att göra avsteg från frivillighetsprincipen i socialtjänstlagen. Om vårdnadshavarna inte samtycker till de insatser för barnet som socialnämnden anser är nödvändiga kan det bli aktuellt att tillämpa LVU. 

Ett omfattande regelverk styr handläggningen och processen. Den enskilde handläggaren måste fatta korrekta och rättssäkra beslut. Vid akuta omhändertaganden ska besluten dessutom tas under stark tidspress.

Grund för omhändertagande kan vara bristande omsorg och/eller en ungdoms eget beteende - under förutsättning att socialnämnden kan styrka att rådande missförhållanden medför att det föreligger en påtaglig risk för skada för barnets utveckling nu och på sikt. Även om handläggaren har hjälp och stöd att tillgå bl a i Socialstyrelsens handböcker och rättspraxis - är frågorna och ställningstagandena i det enskilda fallet ofta komplicerade.

Den här kursen innehåller en genomgång av LVU med hänvisning till förarbeten, praxis och JO-beslut. Kursen utgår från de grundläggande förutsättningarna för tvångsvård och fortsätter med de olika steg som krävs för att ett korrekt och rättssäkert beslutsunderlag ska kunna biläggas socialnämndens ansökan om vård till förvaltningsrätten. Övervägande av vården, omprövning av vården och socialnämndens möjligheter att genom vissa specifika beslut begränsa vårdnadshavarnas kontakter med barnet samt beslutanderätt tas också upp. Avslutningsvis diskuteras hur den utredning som föranleds av vårdnadshavares begäran om vårdens upphörande skiljer sig från den utredning som ligger till grund för ansökan om vård enligt LVU samt hur och när ett beslut om flyttningsförbud kan komma ifråga.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med barn- och ungdomar inom socialtjänsten och som utreder och handlägger ärenden enligt 11 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen som kan leda till ansökan om vård enligt LVU. 

Det här är en av våra kurser inom socialrätt.

Kursledare

Emma Fall

Rådgivare, jurist

Emma är juridisk rådgivare på JP Infonet och har även mångårig erfarenhet från socialtjänst i form av arbete som handläggare och chef. Hon är huvudsakligen inriktad på social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt och leder bland annat kurser inom socialrätt

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

 • Grundläggande förutsättningar för att tillämpa LVU
 • LVU och Barnkonventionen
 • Handläggningsregler – särskilt om informationsinhämtning och samtal med barn
 • Beslutanderätt – nämndens möjlighet till delegation i beslut enligt LVU
 • Rekvisiten enligt 2 § (miljöfallen) resp. 3 § (beteendefallen) LVU
 • Omedelbart omhändertagande
 • Polishandräckning
 • Lagförslag om omedelbart omhändertagande i vissa internationella situationer
 • Ansökan om vård – vilka dokument ska lämnas till förvaltningsrätten? Särskilt om beslutsunderlag och läkarundersökning
 • Inför, under och efter förhandling – viktigt att tänka på
 • Under LVU-vården – vem bestämmer vad?
 • Beslut om umgängesbegränsning och hemlighållande av vistelseort
 • Övervägande respektive omprövning av vård enligt LVU
 • Begäran om vårdens upphörande – utredning och beslut
 • Beslut om flyttningsförbud


KONTAKT

Har du frågor om kursen Handläggning av ärenden enligt LVU eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000