Kurs - Förverkliga Barnkonventionen i kommun och förvaltning

Barnkonventionsdagen_16x9.jpgPå fördjupningsdagen ”Förverkliga Barnkonventionen i kommun och förvaltning” lär er att implementera Barnkonventionen organisatoriskt och praktiskt. Här behandlas de steg som är nödvändiga för en rättighetsbaserad verksamhet, där ledningsstrukturer, nulägesanalys och handlingsplan ingår. Fokus är dels att få ett helhetsgrepp kring hur man förverkligar Barnkonventionen som lag, dels praktiskt kring hur svåra avvägningar görs, när lagar står mot varandra.

Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist med lång erfarenhet av att använda barnkonventionen i sitt arbete och en flitigt anlitad kursledare. Författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna, (2019), Studentlitteratur

Boken ingår i kurspriset. Den blandar teori med det praktiska arbetet och innehåller mallar och checklistor att använda i implementeringsarbetet.

Kursen riktar sig till personer inom kommun och förvaltning med lednings- och/eller utvecklingsansvar.

Målet med kursen är att deltagarna får kunskap om vad det innebär att implementera Barnkonventionen i er verksamhet.

Föreläsare

Marie Lundin Karphammar

Barnrättsjurist

Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist med lång erfarenhet av att använda barnkonventionen i sitt arbete och en flitigt anlitad kursledare. Författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna, (2019), Studentlitteratur. 

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

 • Barnkonventionens bakgrund och ställning från och med 2020-01-01
 • Barnkonventionen i förhållande till lagstiftningen
 • Arbetssätt som tillämpas
 • Innebörder i barnkonventionens barnsyn
 • Mål med en rättighetsbaserad verksamhet

Målet med en rättighetsbaserad verksamhet är att:

 • Barnkonventionen genomsyrar verksamhetens mål, riktlinjer, rutiner, värderingar och praktiska arbete, där barn berörs direkt eller indirekt.
 • Personal har kunskap om barnkonventionens bakgrund och innehåll.
 • Personal har förståelse för och kan tillämpa innebörden i barnkonventionens barnsyn.
 • Vuxna och barn som möter verksamheten får information om barnets rättigheter och verksamhetens tillämpning av barnkonventionen samt att det är de vuxnas skyldighet att gemensamt tillgodose barnets rättigheter.
 • Utredningar och insatser har ett barnrättsperspektiv och adekvata prövningar genomförs med utgångspunkt i barnets bästa, barnets egna åsikter och delaktighet.
 • Verksamheten stärker och utvecklar sin samverkan med andra aktörer med syftet att  tillgodose barnets rättigheter. 

I kursen varvas teori med praktiska exempel och gemensamma diskussioner.

KONTAKT

Har du frågor om kursen Förverkliga Barnkonventionen i kommun och förvaltning eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000