Kurs - Föräldraansvaret och personlig assistans

Barns rätt till personlig assistans begränsas av det s.k. föräldraansvaret som härleds från Föräldrabalken och föräldraansvaret avtar i takt med att barnet blir äldre. Föräldraansvarets successiva minskning innebär att barnet, så snart det blivit lite äldre, kan komma att beviljas personlig assistans trots att det vid det första ansökningstillfället inte har sådan rätt.

Ibland kan allt hjälpbehov anses hänförligt till föräldraansvaret för ett icke funktionshindrat barn i motsvarande ålder. Ibland kan det visserligen finnas behov som överstiger normalt föräldraansvar samtidigt som denna överskjutande del inte är av sådan art och omfattning att assistans kan beviljas. Under kursen utreder vi vilken bedömning som bör göras vid avgörande om ett barn har rätt till personlig assistans.

Under en halvdag behandlar vi reglerna och gränsen för föräldrarnas ansvar vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans. Kursen ger bl.a. svar på när och i vilken grad assistanshjälp reduceras eller helt faller bort vid olika åldrar. Vi behandlar även barnperspektivet samt make- och samboansvar i assistanssammanhang och kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom kommun eller som privat anordnare av personlig assistans.

Föreläsare

Finn Kronsporre

Rådgivare, jurist

Jurist Finn Kronsporre, konsult och expert på JP Infonet AB. Han har lång erfarenhet av socialrätt och fokus på LSS.

Programpunkter för utbildningen

  • Föräldraansvaret enligt föräldrabalken
  • Föräldraansvar för: grundläggande behov och andra personliga behov, under dygnsvila, ansvarets omfattning vid olika åldrar, för olika grundläggande behov.
  • Vad innebär föräldraansvaret när barnet har behov av hjälp med kommunikationen?
  • Har det s.k. barnperspektivet någon betydelse vid bedömningen av barnets rätt till insats?
  • Funktionshindrade föräldrar med små barn.
  • Make- och samboansvar.
  • Hur bedöms varaktighetsrekvisitet för små barn i 1 § LSS?
  • Var består skillnaden mellan föräldraansvar och makeansvar?

Kontakt

Har du frågor om kursen Föräldraansvaret och personlig assistans eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000