Kurs - Barnrätt och barnkonventionen 2020

Denna utbildning ger en överblick över barnrätten som den ser ut idag med fördjupningar inom viktigare delar. Inledningsvis ges en översikt över barnkonventionen och hur den kommenterats i sina centrala delar. Sedan tittar vi på hur barnkonventionen redan har transformerats i svensk rätt, och vilken praxis som skapats kring olika bestämmelser. Barnkonventionen träder i kraft i Sverige den 1 januari 2020.

Vi fokuserar särskilt på det social- och familjerättsliga området samt utbildningsväsendet och hälso- och sjukvården. Till exempel går vi genom bestämmelser i socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om stöd och särskild service för vissa funktionshindrade (LSS) och föräldrabalken (FB). Men även ett urval lagar från andra rättsområden som innehåller barnrättsliga regleringar eller som påverkar barns rättsliga ställning kommer att tas upp som skollagen, diskrimineringslagen med flera.

Vi kommer bland annat tala om barns rättigheter i svensk rätt mot bakgrund av barnkonventionen och eventuella glapp som kan uppmärksammas. Vi tittar på barns rättsliga ställning i förhållande till vårdnadshavarna i svensk rätt, även mot bakgrund av den praxis som skapats med hänsyn artikel 6 i Europakonventionen.

Kursen riktar sig främst till kommunanställda inom socialtjänst och skola i det vardagliga arbetet kring barn och kan tjäna som en förberedelse i det barnrättsliga arbetet inför en eventuell inkorporering av barnkonventionen som svensk lag. Efter utbildningen bör man ha kunskap om status quo inom barnrätten i kommunal eller landstingskommunal verksamhet.

Det här är en av våra kurser inom sociarätt.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Givande och riktigt kunnig föreläsare - avspänt i ett svårt ämne"
"Mycket informativt, intressant och bra tempo"
"Skickligt och engagerat sammanställt och framställt, lätt att lyssna och ta till sig"

Kursledare

Natalie Glotz Stade

Stadsjurist, Malmö stad

Natalie Glotz Stade arbetar med förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, social- och familjerätt samt skoljuridik. Hon håller utbildningar för JP Utbildning och skriver för flera av våra informationstjänster.

Kontakt

Har du frågor om kursen, Barnrätt och barnkonventionen 2020 eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000