Kurs - Skoljuridiken i praktiken

Skollagens införande har inneburit omfattande förändringar för dagens skola. Samma regler ska så långt som möjligt tillämpas för fristående och offentliga skolor. Kraven på skolan har ökat generellt och det gäller för alla i ledande befattning att ha uppdaterade kunskaper inom området.

De nya reglerna har inneburit att beslut inom skolan ska kunna överklagas för att höja rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Förtydliganden har införts om när och hur det är tillåtet att ta ut avgifter för skolresor och liknande samt lärares och rektorers allmänna befogenheter. Olika disciplinära åtgärder ska kunna användas mot elever. Det har även införts tydligare sanktionsmöjligheter mot skolor som missköter sig. Även kommunala huvudmän kan numer bli föremål för åtgärder från skolinspektionens sida.

Kursen Skoljuridiken i praktiken tar sin utgångspunkt i dagens regelsystem, med de mest aktuella frågeställningarna för dagens skola. De större förändringarna i den nya skollagen och ansvarsfördelningen på skolans område behandlas särskilt. Dessutom behandlas tillsynsansvaret för skolan, frågan om disciplinära åtgärder, elevintegritet, kränkande behandling samt avgifter i skolan. Kursen är uppdaterad med de förändringar som tillkommit den senaste tiden inom såväl lagstiftning som rättstillämpningen.

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med ledningsansvar inom grund- eller gymnasieskolan, exempelvis som rektor, bitr.rektor, skolchef, skolledare eller annan chefsposition. Den täcker in såväl fristående som kommunal verksamhet.

Det här är en av våra kurser inom skoljuridik.

Kommentarerer från tidigare kurstillfällen:
"Fantastiskt givande. Tusen tack. Detta har givit mig pusselbitar jag har saknat"
"Otroligt bra innehåll, bra föreläsare och praktisk nytta"
"Jättebra dag. Mycket kunnig föreläsare. Mycket nytta och bra info. Tack!"

Kursledare

Lars Werner

F.d. ämnesråd, Utbildningsdepartementet

Lars Werner är jurist och rättslig rådgivare med mångårig erfarenhet från lagstiftningsarbetet inom skolans område, bl.a. som sekreterare i Skollagskommittén och ledamot i Skolväsendets överklagandenämnd. Han håller utbildning inom skoljuridik.

Programpunkter

  • Vilka olika regler styr skolans verksamhet?
  • Organisation: Hur ser ansvarsfördelningen och möjligheterna till delegation ut på skolans område?
  • Särskilt stöd och åtgärdsprogram
  • Elevernas trygghet, integritet och studiero
  • Nyheter, vad är på gång inom det skoljuridiska området
  • Övriga frågor baserade på önskemål från deltagarna. T.ex. möjligheter att ta ut avgifter, kvalitetsarbete, frågor om närvaro och frånvaro, betyg, lärarlegitimation, karriärsteg för lärare m.m.

Kontakt

Har du frågor om kursen Skoljuridiken i praktiken eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom skoljuridik, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000