Kurs - Skolgången för nyanlända barn

Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige är ingen homogen grupp men förenas av att de i princip alltid har sämre förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning i skolan samt nå utbildningsmålen jämfört med elever som är födda och uppväxta här i landet. En del är endast i behov av mindre anpassningar för att lyckas bra i skolan medan andra på olika sätt kan behöva omfattande stöd under hela sin skoltid. Tidigare har det endast funnits begränsade möjligheter att anpassa utbildningen till gruppen nyanlända elever men från den 1 januari 2016 har  regler trätt i kraft som har förändrat förutsättningarna när det gäller utbildning för nyanlända. 

Sedan den 1 juli 2013 har avsikten varit att i princip alla barn som vistas här i landet, även barn som vistas här utan tillstånd (bl.a. s.k. gömda barn), ska ha motsvarande rätt till utbildning som barn som är folkbokförda i landet, om än i olika utsträckning. Under senare tid har det dock visat sig att det kan finnas grupper som ändå inte omfattas av denna rättighet. Allt fler barn och ungdomar från andra länder kommer till Sverige. Frågor om nyanländas rätt till utbildning och hur utbildningen ska utformas är angelägna frågor för de allra flesta kommuner och fristående skolor.

Kursen består av två huvuddelar och under den första delen behandlas nyanländas rätt till utbildning. Där går vi igenom hur rätten till utbildning ser ut för olika grupper och vem som i olika situationer ansvarar för att utbildningen kommer till stånd. Den andra delen behandlar innehållet i utbildningen för nyanlända och där går vi igenom hur regelverket ser ut idag efter förändringarna som trädde i kraft 1 januari 2016. Fokus ligger på att gå igenom de aktuella regelverken med ett praktiskt perspektiv och särskilt försöka identifiera och ge verktyg för att hantera olika frågeställningar som kan vara särskilt utmanande i den praktiska verksamheten. 

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med nyanländas utbildning, exempelvis som skolledare, övrig skolpersonal eller som tjänsteman på förvaltningsnivå, men är även lämplig för andra som arbetar med dessa frågor eller annars vill lära sig mer om området.

Föreläsare

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk Expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildningar inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Programpunkter

  • Vilka barn omfattas av de nya reglerna om rätt till utbildning?
  • Vad innebär de nya reglerna för skillnader jämfört med tidigare?
  • Vad gäller avseende sekretess och kontakt med hemmen för dessa barn?
  • Kan polisen hämta barn som ska avvisas i skolan?
  • Vilka utmaningar leder regelverket till när det gäller undervisning av nyanlända?
  • Är förberedelseklass att betrakta som stöd enligt skollagen?
  • Vad kan regeringens förslag om utbildning för nyanlända komma att innebära för förändring?

Kontakt

Har du frågor om kursen Skolgången för nyanlända barn eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom skoljuridik, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000