Kurs - Förskoleklass

Förskoleklassen är en egen ettårig skolform som ska fungera som en brygga mellan förskola och grundskola. Skolformen är frivillig och avgiftsfri för eleverna men obligatorisk för kommuner att erbjuda, i praktiken betraktas förskoleklassen ofta som starten på elevernas skolgång. Förskolklass ska vara systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas. Styrdokumentens regler om organisation och grundläggande krav på verksamheten är i stor utsträckning gemensamma med grundskolan, men förskoleklassens speciella ställning innebär att en rad specifika frågeställningar uppstår just för denna skolform.

Kursen Förskoleklass vänder sig till rektorer (förskolechefer) och andra personer med lednings- eller samordnande ansvar inom förskoleklassverksamheten såväl inom kommunala som privata verksamheter.

Kommentarer från förra tidigare kurstillfälle;
"Mycket kunnig och insatt föreläsare."
"Saklig och informativ. Bra med många praktiska exempel och möjlighet till frågor"

Föreläsare

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk Expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildningar inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Programpunkter för utbildningen

  • Mottagande i skolformen
  • Skolplacering
  • Särskilt stöd
  • Närvaro och ledighet
  • Övergångar från förskola och till grundskola eller motsvarande
  • Offentlighet och sekretess
  • Aktuella regelförändringar på området

Kontakt

Har du frågor om kursen Förskoleklass eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom skoljuridik, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000