Kurs - Vattenanläggningar i Sverige

Flertalet riksdagspartier ingick i den energipolitiska överenskommelsen som träffades 2016. Denna innebär bl.a. att vattenkraften skall ha moderna miljövillkor. All vattenkraft som har tillstånd före 1999 skall därför omprövas. Omprövningen skall i utgångspunkten ske på verksamhetsutövarens initiativ, men skall följa en ”nationell plan”.

Kursen behandlar de nya lagregler som införs den 1 januari 2019 i ljuset av övrig gällande rätt. Vidare skall olika omprövningsscenarios behandlas.

I propositionen, sidan 108 ff konstateras, med hänvisning till utredningen ”Ny tid ny prövning” SOU 2013:69 s 187-197 och egna överväganden, att bl.a. privilegier är och fortsatt skall anses vara att jämställa med tillstånd enligt Miljöbalken. För att tydliggöra detta även för de som är obekanta med vattenrätt  föreslås att ett förtydligande införs i en ny paragraf i övergångsbestämmelserna, en 5a §.

Omprövning
Då det inte sällan finns konflikter mellan verksamhetsutövarens krav på att få driva verksamheten vidare och myndigheters och organisationers krav på inskränkningar av verksamheten och åtgärder kan omprövning bli mycket kostsamt för verksamhetsutövaren.

Utrivning av vattenanläggningar
Ett stort antal vattenanläggningar finns i Sverige som inte längre fyller någon funktion eller där ägaren önskar bli kvitt anläggningen. För att slippa framtida ansvar har anläggningsägaren rätt att efter domstolsprövning riva anläggningen. 

Kursen Vattenanläggningar i Sverige vänder sig till verksamhetsutövare, advokater och biträdande jurister, andra jurister m.fl.

Föreläsare

Mikael Westin

Advokat

Advokat Mikael Westin, Foyen advokatfirma i Stockholm har arbetat med mark- och miljöfrågor, särskilt vattenrätt under 30 års tid.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

GRUNDLÄGGANDE VATENRÄTT

 • Vad är vat­ten­verk­sam­het/vat­ten­an­lägg­ning
 • Ti­di­ga­re pri­vi­le­gi­ers/do­mars gil­tig­het
 • Rätts­kraft/egen­doms­skydd

OMPRÖVNING

 • Vad kan om­prö­vas
 • Grun­der för om­pröv­ning
 • Krav på an­sö­kan om om­pröv­ning
 • Er­sätt­ning vid om­pröv­ning
 • Vilka kan be­gä­ra om­pröv­ning
 • Pröv­ning­ens om­fatt­ning
 • En­ligt vil­ken lag skall pröv­ning­en ske?
 • Pröv­ning av på­gåen­de vat­ten­verk­sam­het

UTDRIVNING AV VATTENANLÄGGNNGAR

 • Vad är en vat­ten­an­lägg­ning?
 • Vil­ken ut­red­ning krävs
 • Krav på ska­de­fö­re­byg­gan­de åt­gär­der
 • Krav på er­sätt­ning
 • Annan över­tar an­lägg­ning­en

Kontakt

Har du frågor om kursen Vattenanläggningar i Sverige eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom miljörätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000