Kurs - Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel där det råder stor osäkerhet kring tillämpningen. Osäkerheten rör vilka normer som gäller och vad de innebär vid planering av infrastruktur och bebyggelse, för industri- och jordbruksverksamheter samt vid prövning och tillsyn av olika verksamheter.

Miljökvalitetsnormer ska tillämpas vid planering av infrastruktur samt vid prövning och tillsyn av en mängd olika verksamheter. Det antas åtgärdsprogram som också kan få betydelse för myndigheter, företag och enskilda. Regler om miljökvalitetsnormer finner man i miljöbalkens femte kapitel, i en rad EU-direktiv samt i ett antal förordningar och myndighetsföreskrifter.

Den 1 juli 2015 meddelade EU-domstolen en dom i mål C-461/13 om ”icke-försämringskravet” – den s.k. Bremendomen. Domen har tolkats som att även miljömål för ekologisk status och kvalitetsfaktorer kan vara rättsligt bindande vid prövningar. Hur ska dessa frågor prövas efter Bremendomen?

Kursen Miljökvalitetsnormer för vatten tar ett helhetsgrepp på de miljökvalitetsnormer som gäller för vatten. Vi tittar både på miljöfarliga verksamheter som medför utsläpp till vatten, och vattenverksamheter som påverkar de hydromorfologiska förhållandena. Utgångspunkten är de olika typerna av miljökvalitetsnormer som gäller idag. Vi går igenom hur man tar reda på vilka normer som gäller, deras olika rättsliga status och hur de ska tillämpas. Frågorna kommer att belysas både från juridisk och naturvetenskaplig kunskap, då förståelsen för normernas tillämpning kräver det.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med miljörättsliga frågeställningar inom kommun, myndighet, domstol eller företag. Det kan vara i rollen som advokat eller annan juridisk rådgivare, konsult, planerare, handläggare, beslutsfattare eller verksamhetsutövare m.fl.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen;
"En mycket givande och inspererande kurs som givit mig mycket kött på benen."
"Mycket bra genomgång. Heltäckande och samtidigt detaljerad med egna reflektioner från förreläsaren."

Föreläsare

Magnus Fröberg

Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå.

Magnus Fröberg har arbetat med miljörättsliga frågor i 20 år och har erfarenhet från arbete på myndighet, företag och domstol. Håller utbildningar inom miljörätt för JP Utbildning.

Clara Neuschütz

Fil.dr.

Clara arbetar som miljökonsult med inriktning mot vattenmiljöer.

Programpunkter för utbildningen

  • Vilka olika typer av miljökvalitetsnormer för vatten finns det?
  • Hur tar du reda på vilka normer som gäller?
  • Vilken rättslig status har de olika normerna?
  • Vilken betydelse får "Bremendomen"?
  • Hur beskriver man miljökvalitetsnormerna i en MKB?
  • Hur bedömer man vilken påverkan en planerad verksamhet får på möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormerna?
  • Hur ska normerna tillämpas vid en tillståndsprövning?
  • Hur ska normerna tillämpas vid tillsyn?
  • Hur ska normerna tillämpas i åtgärdsprogram?
  • Svensk och EU-rättslig praxis.

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras. 

Kontakt

Har du frågor om kursen Miljökvalitetsnormer för vatten eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom miljörätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000