Kurs - Buller och planering- nyheter och aktuella frågor

I dagens samhälle ökar förekomsten av buller till följd av biltrafik, industrier och förtätning av städer. Länge har det saknats bindande rättsregler på området och myndigheternas bedömningar har skilts sig åt. Den första juni i år trädde dock en ny förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande (bullerförordningen) i kraft, som syftar till skapa klarhet och enighet avseende riktvärden och beräkning av utomhusbuller. 

Samtidigt har Boverket och Naturvårdsverket tagit fram nya vägledande dokument på området, vilket gör att det inte är helt enkelt att förhålla sig till den nya regleringen på området. Vilka regler är kommuner och exploatörer skyldiga att följa vid t.ex. nybyggnationer och vilka krav som kan ställas i olika planärenden? Detta kommer vi att behandla under denna halvdagskurs.

Syftet med kursen Buller och planering - nyheter och aktuella frågor är att presentera och placera de nya reglerna i sitt sammanhang samt diskutera relevant rättspraxis på området. Vi kommer bland annat diskutera vilka regler som gäller för ärenden som påbörjats före ikraftträdandet av den nya bullerförordningen samt hur tidigare detaljplaner förhåller sig till de nya, lägre, bullernivåerna.

Kursen riktar sig till alla som är intresserade av bullerfrågor och är i behov av kunskap om den senaste regleringen på området. Kursen passar dig som arbetar i såväl privat som offentlig verksamhet och det är en fördel om du har grundläggande kunskaper om planplanering och bygglovsprocesser. 

Föreläsare

Tomas Underskog

Advokat

Advokat Tomas Underskog har omfattande erfarenhet av miljörätt, fastighetsrätt och entreprenadrätt och har arbetat inom dessa områden i mer än femton år.

Programpunkter för utbildningen

  • Bakgrund och tidigare reglering på området 
  • Vilka regler har kommuner och exploatörer att förhålla sig till idag?
  • Den nya bullerförordningen (2015:216) - tillämpningsområde, centrala begrepp och nyheter
  • Hur ska tidigare beslutade detaljplaner hanteras? Vilka regler gäller för pågående ärenden respektive icke-pågående ärenden?
  • Hur höga bullernivåer ska tålas?
  • I vilka situaitoner kan man göra avstag från reglerna?
  • Ansvarsfrågor

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras. 

Kontakt

Har du frågor om kursen Buller och planering - nyheter och aktuella frågor eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom miljörätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000