Kurs - CIPP/e – certifieringsutbildning, dataskydd och privacy


JP Infonet erbjuder en 2-dagarsutbildningen som syftar till att utbilda dig som jobbar med dataskydd- och privacyfrågor och vill certifiera dig. Vi samarbetar med IAPP, en global organisation för privacy professionals, och erbjuder en förberedande utbildning för dig som vill certifiera dig inom europeisk dataskyddslagstiftning (CIPP/e).  

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med dataskydds- och privacyfrågor. Kursen och certifieringen kan vara relevant oavsett bakgrund (juridik/IT/Informationssäkerhet eller annan bakgrund). Yrkesroller som till exempel kan ha nytta av kursen är:

 • Dataskyddsombud
 • Dataskyddsjurister
 • Informationssäkerhetsspecialister
 • Compliance Officers
 • Information Officers

För att tillgodogöra sig kursen krävs viss kunskap om GDPR.

Certifiering

Själva provtillfället tillhandahålls av certifieringsorganisationen IAPP. I kursavgiften ingår en gratis voucher för ett första provtillfälle som bokas av deltagaren själv efter genomförd utbildning.

I utbildningen ingår förutom föreläsningsdagarna;

 • IAPP:s kurslitteratur
 • IAPP:s officiella kursmaterial och övningsprov
 • 1 års medlemskap i IAPP för förstagångsdeltagare
 • Voucher för första provtillfället
 • Handfasta tips inför certifiering
 • Rabatt på JP Infonets konsulttjänster

Varför CIPP/e?

 1. CIPP certifieringarna är en global industristandard för människor verksamma inom dataskydd.
 2. Att inneha CIPP/E certifieringen är ett bevis för kompetens inom dataskyddslagstiftning i en europeisk kontext.
 3. Du kommer att tillhöra en priviligierad skara av kompetenta och hängivna privacy professionals.
 4. Att inneha en CIPP/e certifiering höjer din profil och konkurrenskraft bland andra verksamma inom området.
 5. Du kan dra nytta av det globala nätverk och alla resurser som finns tillgängliga inom IAAP.

För mer information om IAPP och dess certifieringar se denna länk

Kursledare

Didrik Värmon

Rådgivare, jurist

Didrik Värmon är jurist och arbetar med juridisk rådgivning och utbildning inom dataskydd, kamerabevakning och E-privacy juridik på JP Infonet.

Programpunkter för kursen

Modul 1: Dataskyddslagstiftningen
Introducerar nyckellagar inom dataskydd samt grundläggande information om EU-rätt och EU:s institutioner. Vi går även igenom den europeiska dataskyddslagstiftningens historia.

Modul 2: Personuppgifter
Vi definierar begreppet och resonerar kring olika typer av uppgifter enligt GDPR däribland, personuppgifter, känsliga personuppgifter, anonymiserade uppgifter och pseudonymiserade uppgifter.

Modul 3: Controllers and processors
Vi beskriver rollerna och förhållandet mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden enligt GDPR.

Module 4: Processing personal data
Vi definierar begreppet behandling av personuppgifter och går igenom de grundläggande principerna för att slutligen fokusera på de lagliga grunderna för behandling.

Module 5: Data subject rights
I modulen går vi igenom de registrerades rättigheter och de skyldigheter som följer av GDPR.

Modul 6: Information provision obligations
Modulen behandlar informationsskyldigheten enligt GDPR rörande behandling av personuppgifter.

Modul 7: Gränsöverskridande behandlingar
Här går vi igenom möjligheter och skyldigheter gällande överföringar av data utanför EU/EES, bland annat de olika grunderna för överföring enligt GDPR.

Modul 8: Lagefterlevnad
Modul 8 täcker tillämpligheten av europeisk dataskyddslagstiftning, laglig grund och lagefterlevnad för behandling av personuppgifter i praktiken. Detta inkluderar bland annat behandling av anställdas personuppgifter, övervakning, direkt marknadsföring samt It-teknik och kommunikation.

Modul 9: Säkerhet
Modulen handlar om skyldigheter för personuppgiftsansvariga gällande säkerhet och specifika krav gällande rapportering av personuppgiftsincidenter.

Modul 10: Ansvarsskyldighet
Modulen täcker relevanta frågeställningar gällande den personuppgiftsansvariges ansvarsskyldighet enligt GDPR och berör bland annat konsekvensbedömningar, dataskyddspolicies samt dataskyddsombudets roll.

Modul 11: Tillsynsmyndighetens verktyg
Modulen beskriver tillsynsmyndighetens roll, verktyg för lagefterlevnad samt procedurer, EDPB och EDPS:s uppgifter. Modulen behandlar även straff och sanktionsavgifter vid brott mot GDPR.

Kontakt

Har du frågor om kursen CIPP/e – certifieringsutbildning, dataskydd och privacy eller undrar något kring vårt övriga kursutbud, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000