Servitut från A till Ö

Servitut som rättsfigur har gammalt ursprung men med mycket hög aktualitet. Servitutet reglerar normalt de behov som inte kan tillgodoses inom den egna fastigheten. Detta gäller både i tätorter som på landet och kan röra såväl mark- som vattentillgång.

Servitut kan skapas genom ett skriftligt avtal enligt bestämmelser i 14 kap Jordabalken, genom en lantmäteriförrättning enligt fastighetsbildningslagen eller via expropriation enligt expropriationslagen samt genom en handfull ytterligare lagar. Ett servitut gäller normalt tills vidare och utan slutdatum. Tidigare kunde servitut skapas genom laga skifte eller genom ägostyckning. Ett servitut kan även finnas genom urminnes hävd.

Under kursen Servitut från A till Ö går vi igenom de olika lagar genom vilka servitut kan bildas. Vi tittar också på hur användningen av servitutsrättigheten har utvecklats samt vilka olika problem som är förknippade med den. Särskilt fokus riktas mot servitut i tätort och på hur man kan tolka oklara servitut. Vi diskuterar även hur servitut bäst kan användas och optimeras för dina syften samt bearbetar den mest aktuella rättspraxisen inom området.

Kursen riktar sig till jurister och advokater, konsulter, fastighetsägare, fastighetsmäklare, infrastrukturägare, exploatörer, kommuntjänstemän och andra som arbetar med servitutsfrågor.

Föreläsare

Tomas Vesterlin

Civilingenjör och jurist, Aktiebolaget Vesterlins & Co

Civilingenjören och juristen Tomas Vesterlin är specialiserad på förrättningsjuridik och har arbetat med dessa frågor i 17 år, bl.a. som fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

Programpunkter för utbildningen

Rättsfiguren servitut

 • Genomgång av rättsfigurens natur
 • Genomgång av rekvisiten

Avtalsservitut

 • Särskilt om avtalsservitut
 • Formkravet
 • Om det inte är ett servitut - vad är det då? Konsekvenserna av detta
 • Sakrättsligt skydd, när & hur?

Fastighetsbildningsservitut

 • Särskilt om fastighetsbildningsservitut
 • Väsentlig betydelse.

Ändring och upphävande av servitut 

 • Genom avtal
 • Genom förrättning a) möjligheter b) begränsningar

Påverkan på servitut, fastighetsbildning

 • Olika åtgärder, olika effekter

Tvist om servitut

 • I domstol
 • Fastighetsbestämning

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras. 

Kontakt

Har du frågor om kursen Servitut från A till Ö eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom fastighets- och entreprenadrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000