Servitut från A till Ö

Servitut kan bildas genom avtal eller myndighetsbeslut. Det gör att upplåtelsehandlingarna kan se mycket olika ut, inte bara för att de lagar som reglerar upplåtelse av ser olika ut, utan också för att förutsättningarna skiljer sig åt. Under kursen går vi igenom går vi igenom de förutsättningar som gäller enligt olika lagar och hur dessa har skiftat över tiden.

Servitut har under mycket lång tid använts som verktyg för att reglera fastighetsanknutna behov som inte kan lösas inom den egna fastigheten. Behoven har varierat över tiden, verktyget är anpassligt . I dag är relativt komplicerade servitutslösningar allt vanligare, exempelvis för att hantera sammanflätade exploateringsprojekt, inte minst vid tredimensionell fastighetsbildning. Vi går in på hur servitut av olika sorter tolkas och hur servitut som du tar fram i dag optimeras för dina syften. Vidare ser vi till hur servitut kan ändras och upphävas genom överenskommelse eller med tvång.

Under kursen Servitut från A till Ö behandlar vi vidare de olika servitutsrekvisiten samt formkrav m.fl. tvingande ramar. Vi behandlar de olika lagar genom vilka servitut kan bildas med likheter och skillnader samt belyser aktuell rättspraxis.

Kursen riktar sig till jurister och advokater, konsulter, fastighetsägare, fastighetsmäklare, infrastrukturägare, exploatörer, kommuntjänstemän och andra som arbetar med servitutsfrågor.

Det här är en av våra kurser inom Fastighetsrätt.

Kursledare

Tomas Vesterlin

Civilingenjör och jurist, Aktiebolaget Vesterlins & Co

Civilingenjören och juristen Tomas Vesterlin är specialiserad på förrättningsjuridik och har arbetat med dessa frågor i 17 år, bl.a. som fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet. Han håller utbildning inom fastighetsrätt för JP Utbildning.

Programpunkter för utbildningen

Rättsfiguren servitut

 • Olika typer av servitut
 • Servitutsrekvisiten

Särskilt om avtalsservitut

 • Formkravet
 • Servitutstolkning
 • Om det inte är ett servitut
 • Sakrättsligt skydd, när & hur?

Särskilt om fastighetsbildningsservitut

 • Väsentlig betydelse
 • Servitut genom tvång
 • Ändring och upphävande

Påverkan på servitut av fastighetsbildning

 • Vid nybildning och ombildning av fastigheter
 • Konkurrerande rättigheter

Tvist om servitut

 • I domstol
 • Fastighetsbestämning

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras. 

Kontakt

Har du frågor om kursen Servitut från A till Ö eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom fastighets- och entreprenadrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000