Kurs – Ersättning vid intrång och lösen

Ersättningsrätten vid intrång i eller inlösen av fastigheter regleras i olika lagar bland annat expropriationslagen, väglagen och lagen om byggande av järnväg. Värderingsprinciperna är i viss mån olika och gör, tillsammans med reglerna om värdeinverkan och toleransavdrag. Området blir därmed svårbegriplig för den som inte har full insyn i ämnet.

Kursen Ersättning vid intrång och lösen tar ett helhetsgrepp på ersättningsrätten med koppling till fast egendom framförallt med inriktningen mot jord- och skogsbruk. Vi går igenom möjligheterna till markåtkomst, ersättningslagstiftningen tillsammans med de grundläggande värderingsprinciperna, intrång av olika slag samt frågorna om och runt miljöskada. Kursen är uppdaterad med aktuell domstolspraxis samt behandlar frågorna om värdetidpunkt och toleransavdrag med mera.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med ersättningsrättsliga frågor inom kommuner, myndigheter, domstolar och företag. Det kan vara i rollen som konsult, handläggare, juridisk rådgivare eller beslutsfattare med flera.

Kursledare

Leif Norell

Teknologie doktor

Föreläsare är teknologie doktor Leif Norell. Leif arbetar i dag som konsult, Norells Värderingstjänster och är expert för JP Fastighetsnet. Han håller även utbildning inom fastighetsrätt.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

 • Översikt över markåtkomstlagstiftningen

 • Ersättningslagstiftningen
  - expropriationslagen
  - vinstfördelningsprincipen

 • Grundläggande värderingsprinciper för intrång

 • Speciellt om intrång i jord- och skogsbruk
  - vägar och järnvägar
  - kraftledningar  och andra ledningar
  - metoder, exempel och rättspraxis

 • Miljöskada
  - störningar av vägar och kraftledningar
  - exempel och rättspraxis