08.45          Registrering och kaffe

09.15          Inledning

09.30          Barnkonventionen som lag – de viktigaste juridiska förändringarna utifrån det barnrättsliga perspektivet
                   Emma Fall,
jurist och juridisk rådgivare, JP Infonet

 • Vilken är skillnaden mellan transformering och inkorporering?
 • Inom vilka delar bedöms ”glappet” mellan Barnkonventionen och svensk lag vara som störst?
 • Inom vilka delar bedöms alltså förändringarna efter inkorporeringen av Barnkonventionen bli som störst?
 • Vilken förändring blir det för domstolarna och myndigheterna?

 

10.00          Hur drabbar utsatthet och kränkningar barn och unga?
                   Åsa Källström, professor i socialt arbete, Örebro univsersitet

 • Vad innebär utsatthet, kränkningar och våld för barn och unga?
 • Vad säger de själva om delaktighet i stödinsatser, riktade till dem?
 • Hur kan betydelsen av delaktighet för dessa barn förstås?
 • Vad innebär "barnets bästa" när det är som svårast?

10.45          Kaffepaus

11.10          Min story – mina erfarenheter som barn i utsatthet och mina reflektioner om socialtjänsten
                   Nathalie Sundberg,
ambassadör för Hjärnkoll och blivande socionom

Redan som 10-åring upplevde Nathalie psykisk ohälsa. Sedan dess har det varit kaos och pajkastning gällande orsaker, där ingen velat ta på sig ansvaret. Natalie flyttades runt mellan olika boenden från att hon var 15 år och har varit med om panikattacker, psykoser, självskadebeteenden och självmordsförsök. Hon hoppade tidigt av skolan för att hon upplevde att ingen la ner tid och energi på att se henne. Idag läser Nathalie till socionom. I den här föreläsningen berättar hon om sina upplevelser.

 

11.40          Dags för familjerådslag? – nätverket i samverkan runt barnet
                   Cecilia Grefve Lang,
f d regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, nuvarande            socialchef, Karlskrona

Familjerådslaget ( Family Group Conference) kommer ursprungligen från Nya Zeeland. Att samla släkten i byn till rådslag för att diskutera och lösa problem är inte något nytt. Tillvägagagångssättet representerar en urgammal tradition av problemlösning som fanns långt innan socialtjänsten kom till. Att arbeta med rådslag kräver ett perspektivbyte i organisationer vilken denna föreläsning kommer att uppehålla sig kring. 

En viktig central frågeställning  under föreläsningen är om rådslaget med

 • Fokus på barnet
 • Fokus på framtiden
 • Fokus på enighet
 • Fokus på trygghet  - är en modell som harmonierar med barnkonventionen?

12.10          Diskussion bikupor + mentimeter

12.30          Lunch

13.30          Barnets bästa och ökad delaktighet i fokus
                   Shanti Ingeström,
barnrättsrådgivare från Unicef och Sandra Patel Seropian, chef för påverkan från Maskrosbarn

Hur väl tillgodoser samhället utsatta barn och ungas rättigheter? Vad krävs av ett barn för att kunna hävda sin rätt i kontakten med myndigheter? Hur kan du som professionell konkret göra för att tillgodose barns rättigheter i möten och processer? 

Metoder, verktyg och material för alla som i sin yrkesroll möter barn

 

14.15          Det konkreta arbetet i kommunen och förvaltningen
                   Marie Lundin Karphammar
, barnrättsjurist och Ewa Kristensson, förvaltningschef för utbildning och arbetsmarknad i Halmstad

Vad behövs för att lyckas implementera barnkonventionen i en kommun och förvaltning? Vad kan ett arbete med barnkonsekvensanalyser innebära?

14.45          Kaffepaus och miniworkshop

Välj mellan två spår: 1. Ledning i kommun och fövaltning 2. Du som arbetar i mötet med barn

15.25          Mentimeter – konkreta förslag

15.40          Några reflektioner kring att barnkonventionen blir svensk lag - ur ett domstolsperspektiv
                   Magnus Åhammar, domare, Förvaltningsrätten

Så kan vi alla bidra till barnets bästa, barns ökade delaktighet och ett bättre samarbete.

16.00          Vad behövs mer för att upprätthålla barns rättigheter?
                   Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen

16.20          Panel: När barnkonventionen blir lag – vad ska främst förändras i praktiken på individ-, grupp- och systemnivå?

Deltagare: Veronica Magnusson, Magnus Åhammar, Elisabeth Dahlin och Marie Lundin Karphammar

16.45          Mingel och tilltugg