Vilka krav kan man ställa på information i samband med tilldelningsbeslut enligt LUF?

Vi har fått ett tilldelningsbeslut i en öppen upphandling enligt LUF men vi tycker att beslutet är otillräckligt motiverat. Vi får nästan ingen information alls i tilldelningsbeslutet och ingen ytterligare information ges på förfrågan. Finns det något jag kan göra för att få ut mer information och därigenom kunna kontrollera riktigheten i tilldelningsbeslutet?

Observera att frågan ovan besvarades för en tid sedan och att nya regler och nya avgöranden kan ha tillkommit sedan dess.

Av 9 kap. 9 § LUF framgår att en upphandlande myndighet snarast möjligt och skriftligen ska underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om tilldelningsbeslut samt om skälen för beslutet. Avtalsspärrens längd ska anges i underrättelsen. 

Av 9 kap. 10 § 2-3 st LUF framgår att den upphandlande myndigheten på begäran av anbudsgivare som lämnat ett godtagbart anbud snarast, eller max inom 15 dagar från begäran, ska lämna upplysningar om utformningen av och de relativa fördelarna med det valda anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats kontraktet.

Detta utgör således en minimigräns för vad som måste lämnas ut. Reglerna kompletteras också, för de upphandlande myndigheter som omfattas av offentlighetsprincipen, med bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) om allmänna handlingars offentlighet, men då med de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen.

De upphandlande myndigheter som omfattas av offentlighetsprincipen är statliga myndigheter, landsting och kommuner samt kommunala och landstingsägda bolag. Upphandlande myndigheter som är statliga bolag omfattas i allmänhet inte av offentlighetsprincipen. Dessa bolag omfattas endast av skyldigheten att lämna information i enlighet med LOU/LUF.

Förutom de uttryckliga kraven på att ange avtalsspärrens längd och skälen för beslutet, gäller att underrättelsen ska vara tydlig. Tilldelningsbeslutet bör innefatta den relevanta information som är nödvändig för att anbudsgivarna ska kunna ta ställning till om det kan finnas anledning att ansöka om överprövning (beaktandesats 6 till ändringsdirektivet [2007/66/EG]). Det bör i sammanhanget noteras att underrättelsen om tilldelningsbeslutet enligt 9 kap. 9 § LUF utlöser avtalsspärren enligt 16 kap. 1 § LUF. Om underrättelsen inte uppfyller lagens krav börjar avtalsspärren inte att löpa (se prop. 2009/10:180 s. 338). Hur beslutet närmare ska motiveras kan inte anges generellt utan är i stor del beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.

Har du frågor inom upphandling som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning

Mer av detta material hittar du i JP Upphandlingsnet – tjänsten för dig som vi bevaka det upphandlingsrättsliga området.

Senast uppdaterad 20 jun 2016

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området