Rätt att följa en förutbestämd "F-9-kedja"?

Jag undrar vad som avses med en "skolenhet" i skollagens 10 kap 31 §? Har en elev alltid rätt att följa en förutbestämd "F-9-kedja", enligt kommunens organisatoriska uppdelning, om denne har fått plats i en förskoleklass (eller annan klass) som inte är elevens anvisningsskola? 

Definition av begreppet skolenhet finns i 1 kap. 3 § skollagen (2010:800). Där står att i skollagen avses med skolenhet ”av huvudman för annan skolform än förskola organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon skolbyggnad”. Skolinspektionen har i ett antal avgöranden tagit ställning till om olika skolbyggnader ska anses utgöra en och samma skolenhet. 

I 10 kap. 31 § skollagen stadgas följande: 
Den som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där om inte något annat följer av 30 § andra stycket. Detsamma ska gälla den som har tagits emot i förskoleklassen och som ska fortsätta sin utbildning i grundskolan vid samma skolenhet.

Om en elev har placerats vid en viss skolenhet så har eleven enligt huvudregeln i 10 kap. 31 § skollagen rätt att gå kvar vid den skolenheten upp till och med den sista årskursen som finns vid skolenheten. Undantag från denna rättighet finns i 10 kap. 30 § andra stycket skollagen och kan tillämpas om placeringen skulle innebära betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller om en ändrad placering är nödvändig med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Svaret på din fråga är alltså att en elev har rätt att gå kvar på sin skolenhet upp till årskurs 9 förutsatt att skolenheten i fråga har årskurser upp till årskurs 9 och ingen av undantagsbestämmelserna i 10 kap. 30 § andra stycket skollagen skulle vara tillämpliga. Om skolenheten är s.k. anvisningsskola eller inte är inte relevant i sammanhanget. Om kommunen som organisatorisk rutin har lagt upp det så att elever som gått vid en viss skolenhet (exempelvis med årskurser upp till årskurs 6) förväntas fortsätta sin grundskoleutbildning vid en viss annan skolenhet (upp till årskurs 9), har eleven ändå ingen rätt enligt 10 kap. 31 § skollagen att fortsätta vid den andra skolenheten. Rättigheten enligt 10 kap. 31 § skollagen gäller den skolenhet där eleven de facto fått sin skolplacering. Denna fråga besvarades 2015-02-10. 

Har du frågor inom skoljuridik som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning

Denna typ av material hittar du i JP Skolnet. Det är en heltäckande informationstjänst för alla som arbetar med skoljuridik och frågor på det skoljuridiska området.

Senast uppdaterad 17 jun 2016

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området