Offentligt styrda organ på den svenska marknaden - JP Infonet

Offentligt styrda organ på den svenska marknaden

Det är för de allra flesta en självklarhet att reglerna om offentlig upphandling gäller för statliga och kommunala myndigheter. För de aktörer som är offentligt styrda, genom ägande, finansiering eller annan kontroll av verksamheten, men som inte är myndigheter uppkommer dock gränsdragningsproblem och det är inte alltid lätt att avgöra om ett specifikt bolag omfattas av regelverket för offentliga upphandlingar eller ej. I den följande analysen, av Advokaten Liselott Fröstad och Jur.kand. Jenny Kenneberg, ges en kortare redovisning av gällande rätt i frågan om offentligt styrda organ, en redogörelse för Konkurrensverkets arbete i frågan samt en närmare genomgång av de intressanta och högaktuella prövningar som för närvarande pågår avseende vissa svenska bolag.

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) är tillämpliga på upphandlingar som görs av ”upphandlande myndigheter/enheter”.

Upphandlande myndighet är varje statlig eller kommunal myndighet samt de beslutande församlingarna i kommun och landsting. Även ”offentligt styrda organ” omfattas av definitionen (2 kap. 19 § LOU) och sådana organ ska därför upphandla enligt LOU. I bilaga III till direktivet finns en lista över offentligt styrda organ i  respektive medlemsstat. Listan är dock inte uttömmande varför även andra organ kan omfattas av upphandlingsreglerna. När frågan aktualiseras ska en prövning alltid göras utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet och, såvitt gäller svenska bolag, utifrån definitionen i 2 kap. 12 § LOU.

I bestämmelsen anges att offentligt styrda organ är sådana bolag, föreningar, delägarförvaltningar, särskilt bildade samfällighetsföreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och

 1. som till största delen är finansierade av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet,
 2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, eller
 3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet.

Fortsätt läsa analysen genom att ladda ner den.

Senast uppdaterad 27 jun 2016

Mer om Upphandling
Utbildningar
 • Kursen tar ett helhetsgrepp på frågeställningar i gränslandet mellan LOU, hyresavtalsreglering och entreprenadrätten. Den riktar sig till dig som arbetar med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult m.fl.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,7)
  Föreläsare: Per-Ola Bergqvist
 • Kursen riktar sig till dig som har liten eller ingen erfarenhet av det upphandlingsrättsliga regelverket, jurist eller inte, och ger en grundläggande insikt och kännedom om hur den offentliga upphandlingen är reglerad och fungerar i Sverige.

  Stockholm 2-dagarskurs Föreläsare: Per-Ola Bergqvist, Andrea Sundstrand
 • Överprövningsprocessen och andra rättsmedel intar en mycket central roll inom upphandlingsområdet. Under denna kurs behandlar vi överprovningsprocessens särdrag och vi går bland annat igenom frågor om partsställning, processram, rättskraft och skadestånd.  

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,3)
  Föreläsare: Olof Larsberger, Anton Johansson

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Prenumerera på vårt fokusbrev Upphandling

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området