För att utföra sökning inom dokumentet så trycker man på enter-tangenten eller klickar på sök-knappen.

Att få betalt - Äganderättsförbehåll och andra säkerheter

Metadata

Ursprungsdatum

Utgivare

JP Infonet

Äganderättsförbehåll och andra säkerheter

Äganderättsförbehåll

Den som säljer varor på kredit kan använda sig av säkerheter för att minska risken att inte få betalt. En vanlig säkerhet är äganderättsförbehållet som innebär att man skriver in i avtalet att säljaren behåller äganderätten till varan till dess att den är fullt betald. Ett sådant förbehåll måste finnas med redan i avtalet. Det räcker inte med att bara skriva det på en faktura. Ett äganderättsförbehåll gäller inte heller i varor som är avsedda att säljas vidare, till exempel när en grossist säljer sina varor till en detaljist. Ett giltigt äganderättsförbehåll ger säljaren rätt att ta tillbaka varorna även om köparen går i konkurs innan han har betalt. Säljaren får så kallad separationsrätt i köparens konkurs.

Exempel på äganderättsförbehåll:
Säljaren förbehåller sig rätten att återta den sålda egendomen intill dess köparen fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt detta avtal.

Andra säkerheter

En annan typ av säkerhet kan vara att ägaren till det företag som köper får teckna en personlig borgen som säkerhet för betalningen eller lämna en så kallad bankgaranti. En bankgaranti innebär att en bank ställer ut en särskild garanti för att köparen kan betala. Om han inte kan betala, till exempel på grund av att företaget går i konkurs betalar banken fordran. Bankgaranti är vanlig vid större affärer som gäller stora summor.

En tredje form av säkerhet är en så kallad företagsinteckning eller företagshypotek. En företagsinteckning fungerar på så sätt att köparen registrerar en inteckning i sina företagstillgångar och får ett pantbrev som han kan lämna som säkerhet för ett köp. Det fungerar ungefär på samma sätt som inteckningar i fastigheter. Säljaren får i detta fall en förmånsrätt till betalning i köparens konkurs och har rätt till betalning före andra leverantörer som inte har någon säkerhet för sina fordringar.