Vilka är anledningarna till att chefer inom den offentliga sektorn väljer att lämna eller stanna kvar?

I förra veckan såg jag en intressant forskningsrapport i mitt Twitterflöde från Institutet för stressmedicin om chefer i offentlig sektor med titeln ”Chef i offentlig sektor: att lämna eller stanna kvar”. Rapporten fångade mitt intresse dels för att den bekräftade bilden om utmaningarna gällande stabilitet för chefer och ledare, dels för att den tog upp vilka åtgärder som behövs framåt.

Det här blogginlägget är en sammanfattning av rapporten. Författare till rapporten är Anna Cregård, Högskolan i Halmstad & Linda Corin, Institutet för Stressmedicin, VGR. 

"Den offentliga sektorn står inför stora svårigheter med chefsförsörjningen, som ett naturligt resultat av en växande och åldrande befolkning. Fler chefer behövs samtidigt som allt fler går i pension. Dessutom väljer många chefer att sluta av olika skäl. Trots att man inget hellre vill än att attrahera och behålla chefer är forskning kring varför chefer väljer att sluta knapp. Detta gäller särskilt operativa chefer. Så frågan kvarstår, varför väljer första linjens chefer inom den offentliga sektorn att lämna eller stanna kvar på ett jobb?

Syftet med studien var att göra en fördjupad kvalitativ undersökning av organisations- och arbetsmiljöfaktorers påverkan på offentliga chefers beslut att lämna eller stanna kvar på ett jobb samt att ta reda på hur beslutsprocessen ser ut.

Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med fjorton första linjens chefer inom skola, vård och teknisk verksamhet i tre västsvenska kommuner av varierande karaktär för att säkerställa ett rikt empiriskt material. I urvalet fanns både chefer som valt att stanna på sina jobb och chefer som valt att lämna sina jobb representerade. Forskarnas metod var att med hjälp av berättelser förstå de motiv som ligger bakom chefernas uttalanden och handlingar. Berättelser som gör det möjligt att fånga komplexiteten i beslutet att lämna eller stanna kvar i chefsjobbet. 

Resultatet visar att många av chefernas berättelser är anmärkningsvärt lika när det gäller skälen till att lämna eller stanna. Några av de faktorer som tydligast återkommer och påverkade besluten handlade om tillgången till administrativt stöd, stöd från sin egen chef och ledning liksom upplevelsen av mängden onödiga eller oskäliga arbetsuppgifter som tar tid från kärnarbetet. Det handlade även om en rimlig mängd mål och möjligheter att vara chef över ett rimligt antal medarbetare och enheter".

Så enkelt men så svårt att komma till rätta med …

Vill ni ta del av hela rapporten, kan ni göra det här.

Cecilia Grefve Lang
Ledarskaps- och organisationsutvecklare