En människa som inte har information kan inte ta ansvar. En människa som har information kan inte undgå att ta ansvar.

Jag har flyttat och i mina gömmer hittade jag denna gulnade något slitna och vällästa bok från 1985, Riv pyramiderna av Jan Carlzon. Inför detta blogginlägg läste jag om vissa delar men fastnade mest för en formulering på baksidan där Jan Carlzon som då var VD på SAS säger ”Det enda jag kan skryta med för egen del är att jag inte har utfärdat en massa instruktioner eller på andra sätt strypt idéflödet”. Han skriver vidare att den nya människan inte kan styras med order och instruktioner. Ge istället information om målet och om vägen dit, ge ansvar och befogenheter! Då frigörs en mängd energi som annars inte finns tillgänglig.

Det är inte utan att jag gör kopplingar till new public management som präglat arbetet inom offentlig sektor under de senaste åren och där detaljstyrning med kontroll och tillsyn precis har gjort det som Jan Carlzon så klokt skrev och befarade ”strypt idéflödet”, på senare år har vi kallat det rädslan för att göra fel men precis med samma konsekvenser, idéer tystnar.

jan_carlzon.jpg

Jag har som chef och ledare haft förmånen att arbete med förbättringsarbete i två kommuner, den ena kommunen med 15000 invånare och 500 medarbetare, arbetet finns redovisat i boken Socialtjänst utan retur – ett medborgarperspektiv växer fram Fortbildning AB/ Tidningen Äldreomsorgen. Den beskriver hur vi tillsammans i en sammanhållen socialtjänst dvs bestående av äldreomsorgen, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorgen och kommunal hälso-och sjukvård gjorde ett perspektivbyte utifrån värdeorden Bemötande, Ansvar, Tillit och Respekt. Värdeorden var framprocessade i bred delaktighet. Värdeorden har överlevt personalbyte, besparingar och politikerbyte och finns fortfarande levande i socialtjänsten, de sitter inte i väggarna utan i medarbetares medvetande. Vi fick tid på oss för vårt förbättringsarbete, brukligt är att budgetåret styr. Tre år för att vända på varenda sten och för att prova arbetssätt som på ett bättre sätt än tidigare stärker medborgaren i mötet med socialtjänsten samtidigt som det skulle göra arbetet mer varierat och effektivt. Och, ja vi fick 282 förbättringsförslag! Jag använder Jan Carlzons ord ”Då frigörs en mängd energi som annars inte finns tillgänglig”.

I den andra kommunen med idag 137 000 invånare arbetade jag som socialdirektör. Vi var 5000 medarbetare och frågan var kan man arbete med förbättringsarbete på samma sätt i en större kommun, nämligen med bred delaktighet och långsiktighet och att stärka medborgaren i mötet med socialtjänsten, ja, det gick vi startade Dialogen i bred politisk enighet. Dialogens förbättringsarbete finns nu utgiven i åtminstone två böcker. Arbetet påbörjades 2012 och avslutades 2018. I den första bokens andra kapitel Med fokus på medborgaren står att läsa;

Inom DIALOGEN har vi alltmer kommit att landa i det gemensamma och förenade salutogena synsättet som det framåtsyftande, När stöd, omsorg och behandling skall ges ska det ske på ett sådant sätt att det frigör och utvecklar medborgarens möjlighet att leva ett värdigt liv samt ge en känsla av sammanhang. Detta innebär att beviljat stöd ska stärka den enskildes behov av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Denna viljeinriktning kommer att utmana mycket av det som idag utgör traditionell socialtjänst allt ifrån detaljstyrning i beslut, regler, rutiner till arbetstidsschema för medarbetare.

Jag inleder och avslutar dagens blogginlägg på samma sätt med citat ifrån Riv Pyramiderna. ”Den nya tidens ledare överlåter den gamla tidens chefskap, dvs ansvar och befogenheter, till dem som arbetar ute i verksamheterna.” Hen (min benämning) övergår att verka genom information. Information är kunskap om möjligheterna. Information är motsatsen till instruktion! Den nya tiden kräver ett strategiskt ledarskap. Ledaren blir visionären, strategen, informatören, pedagogen, inspiratören.

Cecilia Grefve 
Ledarskaps- och organisationsutvecklare