Kurs - Miljörättens grunder och regleringar

Kursen innehåller en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten med början i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Därefter behandlar vi miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet m.m. (5,75 undervisningstimmar)

Miljörättens utveckling är både snabb och expansiv. Detta gäller såväl i Sverige som inom EU. Allt fler har miljörätten som ansvarsområde, både inom offentlig och privat sektor. I dag är det många inom kommun och länsstyrelse samt en mängd privata rådgivare och konsulter som handlägger frågor med miljörättsligt innehåll eller bakgrund.

Kursen Miljörättens grunder och regleringar innehåller en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten.  Vi börjar med en övergripande bakgrund och de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Därefter behandlar vi miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar samt vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet. Kemikalier och avfall får en egen genomgång varefter frågor om tillsyn, överprövning och talerätt gås igenom. Kursen ger stort utrymme för deltagarnas egna frågeställningar.


Kursen riktar sig till handläggare, konsulter, rådgivare, jurister m.fl. som arbetar med miljörättsliga frågor inom kommun, länsstyrelse, företag eller annan organisation. Kursen passar dig som behöver grundkunskaper inom området samt för dig som är i behov av en uppdatering eller repetition.

Deltagarkommentarer från tidigare tillfällen:


"Bra föreläsare, kunnig och påläst och kunde svar på alla frågor"
"Utmärkt med alla rättsfall i pärmen, det kan aldrig bli för många!"
"Bra kurs som gav en helhetsbild och uppdatering inom miljörätten"

Kursledare

Stefan Rubenson

Jurist och Miljörättsexpert, Senior Advisor

Stefan Rubenson har tidigare varit ordförande i Statens Va-nämnd och chef för Miljödepartementets rättsenhet med ansvar för lagstiftningsarbetet av miljöbalken. Håller utbildning inom miljörätt och skriver för JP Miljönet och JP Samhällsbyggnadsnet.

Programpunkter för utbildningen

  • De allmänna hänsynsreglerna
  • Naturvård och annan markanvändning
  • Miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet
  • Kemikalier och avfall
  • Tillsyn
  • Miljöbalkens straff- och sanktionssystem
  • Ersättning och skadestånd
  • Mark- och miljödomstolarna

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras. 

Har du frågor om kursen Miljörättens grunder och regleringar  eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom miljörätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000

torsdag 27 augusti 2020

Tid
27 aug 2020, kl 09.15 - 16.15
Plats

Citykonferensen, Stockholm

Avgift

6 250 kr. Kaffe, lunch och dokumentation ingår. (5,75 undervisningstimmar)

Tillgänglighet kunde inte laddas

Omdöme om kursen (4,5)

Baseras på 12 omdömen

Kursfakta

I samband med kurstillfället får du tillgång till tjänsten JP Miljönet.

Är ni flera i er arbetsgrupp som vill gå kursen?

Då kan det vara ett alternativ att vi istället kommer till er och håller en kundanpassad utbildning!
Läs mer om det här.

Prenumerera på vårt fokusbrev Mark och miljö

Se vår integritetspolicy

Du kanske också är intresserad av

Kontakta oss