Kurs – Kommunen och juridiken

Kursen behandlar kommunens allmänna kompetens, nämndernas roller och ansvar samt delegations- och jävsreglerna och är uppdaterad med ny förvaltnings- och kommunallag.

Den som arbetar i en kommun måste ha god kunskap om kommunens allmänna kompetens, nämnderna och deras roller samt delegations- och jävsreglerna. Det är inte bara den enskilde som har nytta av att det inom kommunen fattas rätt beslut av rätt organ. Felhanteringar blir även ofta kostsamma för förvaltningen och det tar tid att ställa felaktigheter till rätta.

Kursen Kommunen och juridikens innehåll och syfte är att ge praktiskt användbara kunskaper om de viktiga regler som gäller kommunal verksamhet samt vad som blir konsekvenserna om dessa inte följs. Utöver en genomgång av kommunallagens viktigaste bestämmelser samt en allmän orientering om förvaltningslagen, innehåller kursen även en genomgång av de kommunala organens roller och delegeringsmöjligheter. Den praktiska hanteringen i gränssnittet mellan förtroendevalda politiker och tjänstemän ägnas särskilt fokus. Även de senaste nyheterna i kommunallagen kommenteras. Kursen är uppdaterad med ny kommunallag och förvaltningslag.

Kursen riktar sig främst till tjänstemän som i handläggning och beslutsfattande har behov av kunskaper om kommunal- och förvaltningsrätt. Kursen passar även för andra anställda inom kommunen, politiker och övriga som har behov av en genomgång av det regelsystem som styr den kommunala vardagen. Kursinnehållet passar såväl för jurister som de utan juridisk utbildning.

Deltagarcitat från tidigare kurstillfällen:
"Mycket bra föreläsare"
"Allt beskrivs på ett lättbegripligt sätt"
"Mycket intressant med exempel från verkligheten"
"Bra längd på kursen"

Kursledare

Christer Hjert

Konsult och VD, Kommunakuten AB

Jur.kand. Christer Hjert har en bakgrund som domare och förbundsjurist på Svenska Kommunförbundet (nuvarande SKL). Hos JP Infonet håller Christer utbildning inom offentlig förvaltning och skriver lagkommentarer. 

Programpunkter för utbildningen

 • Den kommunala kompetensen – var går gränsen för vad en kommun får göra?
  - Grundlagsregleringen
  - Speciallagstiftningarnas betydelse
  - Den allmänna kommunala kompetensen

 • Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens roll

 • Nämndernas generella uppgifter
  - Reglementet och dess betydelse
  - Nämndernas avgränsning mot varandra
  - Nämndernas relation till kommunstyrelsen
  - Kommunstyrelsens upplysningsplikt

 • Delegationsreglerna

 • Jävsreglerna

 • Praktisk hantering vid sammanträden
  - Yrkanden och propositionsordning
  - Bordläggning och remiss
  - Reservation och särskilda yttranden
  - Protokollet, justering med mera
 • Förtroendevalda och anställda, hur ser gränsdragningen ut?

 • Det kommunala revisionsuppdraget och de förtroendevaldas ansvar

 • Förvaltningslagen – översikt om förhållandet till kommunallagen

 • Kort om överprövning av kommunala beslut

Omdöme om kursen (4)

Baseras på 7 omdömen

Kursfakta

I samband med kurstillfället får du tillgång till tjänsten JP Förvaltningsnet och JP Juridiskt bibliotek

ÄR NI FLERA SOM VILL GÅ KURSEN?

Kontakta oss per chatt eller mejl så får ni en offert för att delta i grupp.

Du kanske också är intresserad av

Kontakta oss