Kurs - Avfallslagstiftningen

Hanteringen av avfall är utförligt reglerad och lagstiftningen är mycket komplicerad. Kursen tar ett helhetsgrepp på avfallsproblematiken inklusive de senaste årens nyheter och de kommande ändringarna i miljöbalkens 15 kapitel. (6 undervisningstimmar)

Miljörättens avfallslagstiftning är i förändring. Det har kommit flera förändringar i lagstiftningen de senaste åren, senast med ett helt nytt kapitel i miljöbalken om avfall och nya regler om avfallshierarkin. Vidare har den EU-rättsliga och svenska praxisen på avfallsområdet utvecklats de senaste åren och det pågår en diskussion om ytterligare ändringar av reglerna på avfallsområdet. 

Frågor som rör masshantering är komplicerade och rättsutvecklingen har inte gjort frågorna enklare.

Kursen Avfallslagstiftningen går utförligt igenom avfallslagstiftningen och analyserar frågorna djupgående ur ett rättsligt perspektiv. Det blir även en genomgång av den EU-rättsliga praxisen och av den relevanta svenska praxisen på området. Kursen har en juridisk inriktning, men passar även dem som är icke-jurister med erfarenhet att arbeta med avfallsfrågor och som vill fördjupa sig i juridiken. 

Kursen riktar sig till jurister och advokater, inspektörer, miljökonsulter, projektledare, tekniska konsulter och beslutsfattare, såväl inom offentlig som privat sektor, som hanterar avfallsfrågor.

Det här är en av våra kurser inom Miljörätt.

Kursledare

Oscar Heimeryd

Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Advokat Oscar Heimeryd arbetar på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå. Han håller utbildning inom miljörätt för JP Utbildning.

Programpunkter för utbildningen

 • Vad är avfall?
 • Vad är en biprodukt?
 • Vilka massor undantas från avfallsreglerna och vad innebär undantaget?
 • Vad är farligt avfall?
 • Vad är återvinning och bortskaffande? Hur ska gränsen dras?
 • Hur ska uppgrävda massor hanteras?
 • Vilka krav gäller för användning av uppgrävda massor?
 • När upphör avfall att vara avfall? End of Waste-kriterier.
 • Vilka krav ställs på deponi och det avfall som skall deponeras?
 • Var går gränsen mellan hushållsavfall och verksamhetsavfall? Vem ska/får hantera detta avfall?
 • Vad gäller för regler vid förbränning av avfall?
 • Vad är producentansvarsavfall och vem ska hantera det?
 • Hur ska avfallshantering prövas enligt miljöprövningsförordning och hur ska genomförda ändringar i 29 kap. miljöprövningsförordningen tolkas?
 • Vad gäller vid export av avfall?
 • Nya kretsloppsregler och regler om avfallshierarkin.

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras.

Kontakt

Har du frågor om kursen Avfallslagstiftningen eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom miljörätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000

Omdöme om kursen (4,5)

Baseras på 24 omdömen

Kursfakta

I samband med kurstillfället får du tillgång till JP Miljönet och JP Juridiskt bibliotek.

ÄR NI FLERA SOM VILL GÅ KURSEN?

Kontakta oss per chatt eller mejl så får ni en offert för att delta i grupp.

Prenumerera på vårt fokusbrev Mark och miljö

Se vår integritetspolicy

Du kanske också är intresserad av

Kontakta oss