Kurskalender

Plan- och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel

3 maj 2017, Stockholm

Kursen innehåller en grundläggande genomgång av nya Plan- och bygglagen (PBL) med ett särskilt fokus på de senaste lagändringarna och några av de frågetecken som uppkommit därmed.

Fastighetsrättslig grundutbildning

4 maj 2017, Stockholm, 2 dagar

Kursen ger en bred översikt över fastighetsrätten med fördjupning i vissa valda delar. Den teoretiska basen varvas med praktiska exempel som sätter de olika reglerna i ett större sammanhang. Syftet är att bygga en helhetsförståelse för fastighetsrättsliga problem och lösningar.   

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

9 maj 2017, Stockholm

Under kursen ges en grundlig genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation inom socialtjänstens verksamhetsområde. Kursen behandlar den legala ramen och den praktiska handläggningen och passar dig som arbetar som chef eller handläggare inom socialtjänsten. 

Miljörättens grunder och regleringar

10 maj 2017, Stockholm

Kursen innehåller en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten med början i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Därefter behandlar vi miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet m.m.

Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs

11 maj 2017, Stockholm

Under denna heldagskurs går vi igenom de regelverk som varje dag är närvarande i en skoladministratörs vardag och reglerar det praktiska arbetet. Kursen är lämplig både för dig som arbetar i kommunal verksamhet och i privat verksamhet. 

Särskolan i fokus

12 maj 2017, Stockholm

Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket utifrån särskolans perspektiv. Vi går igenom hur skollagen är tillämplig och hur läroplanen och förordningar ska tolkas i praktiken.

Offentlig upphandling - interna köp

16 maj 2017, Stockholm

En genomgång av den relevanta praxis som föreligger från svenska domstolar och EU-domstolen bildar ramverket för dagen. De nya upphandlingsdirektiven innehåller en kodifiering, med viss modifiering, av den etablerade rättspraxis som föreligger från EU-domstolen.

Personlig assistans i praktiken

16 maj 2017, Göteborg, 2 dagar

Denna tvådagarskurs ger en omfattande genomgång av de rättsliga ramarna kring personlig assistans. Vi behandlar bland annat lagstiftning och dagsaktuell praxis, ekonomiska frågor kring ersättning, olika typer av assistans och senaste lagändringar.

Elevhälsans legala ramar i praktiken

17 maj 2017, Stockholm, 2 dagar

Under denna tvådagarskurs behandlar vi många av de komplexa frågeställningarna som uppkommer inom elevhälsan, som till exempel vårdnadshavarens kontra barnets bestämmanderätt, offentlighet- och sekretess samt relevant hälso- och sjukvårdsjuridik med fokus på ansvarsfrågor. 

Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

23 maj 2017, Stockholm

Kursen innehåller en gedigen genomgång av offentlighetsprincipen och dess grundstenar som vad som är en allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Vi behandlar även frågor kring utlämnande av handlingar samt frågor om sekretess.

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga

30 maj 2017, Stockholm

Ansvaret för ensamkommande barn delas av flera myndigheter men kommunen bär det yttersta ansvaret för att varje barns behov tillgodoses. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om innebörden av socialtjänstens ansvar och gällande lagstiftning på området.  

Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten

30 maj 2017, Göteborg

Kursen ger en genomgång av de rättsliga grunderna för ingripanden enligt miljörättens bestämmelser och kursen riktar sig till alla som i sitt arbete hanterar frågor av detta slag.

Handläggning av ekonomiskt bistånd

31 maj 2017, Stockholm

Kursen ger fördjupande kunskaper i handläggning, beslutsfattande och bedömning inom olika delar av handläggningsprocessen. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare inom kommunen och passar såväl erfarna som mindre erfarna handläggare. 

Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

31 maj 2017, Stockholm

De flesta som arbetar inom förskola och skola kommer i kontakt med reglerna om offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt. Under denna kurs går vi igenom regelverket på området med fokus på de frågor som aktualiseras i den praktiska verksamheten.

Godkännande och tillsyn av fristående förskolor

1 juni 2017, Stockholm

Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen vänder sig till dig som arbetar med dessa frågor som tjänsteman inom kommun.

Förskolan och juridiken

8 juni 2017, Stockholm

Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m. Kursen vänder sig till dig som arbetar med lednings- eller samordningsansvar inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans

14 juni 2017, Stockholm

Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats och dess omfattning. Under denna fördjupningskurs går vi igenom vad både enskilda, ombud och kommuner bör tänka på i samband med en ansökan eller ett överklagande om rätt till personlig assistans. 

Kommunala aktiebolag

31 augusti 2017, Stockholm

Kursen innehåller en gedigen genomgång av kommunala aktiebolag i gränslandet mellan det offentliga och det privata. Innehållet riktar sig till tjänstemän och jurister i kommuner och bolag samt advokater m.fl.

Godkännande och tillsyn av fristående förskolor

5 september 2017, Göteborg

Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen vänder sig till dig som arbetar med dessa frågor som tjänsteman inom kommun.

Offentlig upphandling - dialog och förhandling

5 september 2017, Stockholm

Kursen ger en systematisk genomgång av det gällande regelverket och de centrala rättsfall som tillsammans med lagstiftningen styr möjligheterna till dialog och förhandling vid offentlig upphandling.

LSS - en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

6 september 2017, Stockholm

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. 

LVU i praktiken - lagstiftning, handläggning och process

12 september 2017, Stockholm

Kursen innehåller en genomgång av aktuella lagbestämmelser med nedslag i förarbeten och aktuell rättspraxis inom LVU-området. Bl.a. behandlas grunderna att bereda vård, frågor om omedelbart om-händertagande, tidsfrister samt omprövning och vårdens upphörande. 

Kommunen och juridiken

13 september 2017, Stockholm

Kursen behandlar kommunens allmänna kompetens, nämnderna och deras roller samt delegations- och jävsreglerna. Kursen ger dig praktiskt användbara kunskaper om de regler som styr kommunens verksamhet och konsekvenser när regler inte efterlevs. 

Fastighetsbildning - en grundkurs

14 september 2017, Stockholm

Kursen går grundläggande igenom bestämmelser och principer för fastighetsbildning och riktar sig främst till dig som arbetar inom kommun och landsting som jurist, advokat, handläggare eller enhetschef.

Ny som handläggare inom ekonomiskt bistånd

14 september 2017, Stockholm, 2 dagar

Kursen syftar till att plocka fram de delar av socialtjänstlagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen som har störst betydelse i arbetet med ekonomiskt bistånd och riktar sig främst till dig som är ny inom området.

Natura 2000 och artskyddsförordningen

19 september 2017, Stockholm

Kursen tar ett helhetsgrepp på de tillämpningsfrågor som kan uppkomma i samband med olika typer av exploatering av mark samt vid infrastrukturprojekt. Kursen riktar sig till advokater, miljökonsulter, projektledare och tekniska konsulter m.fl.

Skoljuridikens dag 2017

20 september 2017, Stockholm

Skoljuridikens dag är JP Utbildnings årliga återkommande nyhets- och aktualitetsdag inom skolans område. Efter ett inledande avsnitt med en kort genomgång av den utveckling som varit de senaste åren avhandlas nyheter och nya regler samt vissa förändring i praxis. Därefter behandlas även några av de mest aktuella ämnesområdena mer ingående.

Förvaltningsrätt och myndighetsutövning

21 september 2017, Stockholm

Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning och viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen. 

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

26 september 2017, Stockholm

Under kursen ges en grundlig genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation inom socialtjänstens verksamhetsområde. Kursen behandlar den legala ramen och den praktiska handläggningen och passar dig som arbetar som chef eller handläggare inom socialtjänsten. 

Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten

26 september 2017, Stockholm

Kursen ger en genomgång av de rättsliga grunderna för ingripanden enligt miljörättens bestämmelser och kursen riktar sig till alla som i sitt arbete hanterar frågor av detta slag.

Personuppgiftsbehandling i kommunen

28 september 2017, Stockholm

Kursen är för dig som arbetar som personuppgiftsombud, IT-chef eller jurist, m.fl. inom kommun.  Den behandlar kommunens ansvar för personuppgifter enligt personuppgiftslagen, PUL, och vilken påverkan som kan ske genom den nya dataskyddsförordningen i maj 2018.

Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs

29 september 2017, Malmö

Under denna heldagskurs går vi igenom de regelverk som varje dag är närvarande i en skoladministratörs vardag och reglerar det praktiska arbetet. Kursen är lämplig både för dig som arbetar i kommunal verksamhet och i privat verksamhet. 

Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

3 oktober 2017, Stockholm, 2 dagar

Denna tvådagarskurs ger en god översikt över socialtjänstlagens olika delar med fokus på verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg, IFO. Då socialtjänstlagen är en ramlag kompletteras avsnitten med kunskap om andra författningar.

Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

5 oktober 2017, Stockholm

Kursen innehåller en gedigen genomgång av offentlighetsprincipen och dess grundstenar som vad som är en allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Vi behandlar även frågor kring utlämnande av handlingar samt frågor om sekretess.

Ersättning vid intrång och inlösen

10 oktober 2017, Stockholm

Kursen behandlar ersättningsrätten vid intrång på eller inlösen av fastighet med speciell inriktning på frågorna inom jord- och skogsbruk. Vi behandlar såväl lagstiftning som värderingsprinciper och praxis.

Personlig assistans i praktiken

10 oktober 2017, Malmö, 2 dagar

Denna tvådagarskurs ger en omfattande genomgång av de rättsliga ramarna kring personlig assistans. Vi behandlar bland annat lagstiftning och dagsaktuell praxis, ekonomiska frågor kring ersättning, olika typer av assistans och senaste lagändringar.

Barnavårdsutredningar av god kvalitet

24 oktober 2017, Stockholm

Under kursen sker en genomgång av det grundläggande regelverket kring handläggning och dokumentation, inklusive de nya lagändringarna. Särskilt fokus läggs på hur informationsinsamling, analys och bedömning ska kunna säkerställa att barnets bästa i möjligaste mån tillvaratas

Offentlighet och sekretess för socialtjänsten

25 oktober 2017, Stockholm

Denna kurs riktar sig specifikt till dig som arbetar med offentlighets- och sekretessfrågor inom socialtjänsten. Kursen belyser även personuppgiftslagen och relevant speciallagstiftning.

Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs

27 oktober 2017, Göteborg

Under denna heldagskurs går vi igenom de regelverk som varje dag är närvarande i en skoladministratörs vardag och reglerar det praktiska arbetet. Kursen är lämplig både för dig som arbetar i kommunal verksamhet och i privat verksamhet. 

Diarieföring och arkivering

27 oktober 2017, Stockholm, ½ dag

Diarieföring och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Denna halvdagskurs ger dig den kunskap du behöver för att korrekt och rättssäkert diarieföra, arkivera och hantera allmänna handlingar.

Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs

17 november 2017, Stockholm

Under denna heldagskurs går vi igenom de regelverk som varje dag är närvarande i en skoladministratörs vardag och reglerar det praktiska arbetet. Kursen är lämplig både för dig som arbetar i kommunal verksamhet och i privat verksamhet.