Kurskalender

Godkännande och tillsyn av fristående förskolor

7 mars 2017, Stockholm

Fulltecknad!  Nästa tillfälle 1 juni!

Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen vänder sig till dig som arbetar med dessa frågor som tjänsteman inom kommun.

LVU i praktiken - lagstiftning, handläggning och process

8 mars 2017, Stockholm

Kursen innehåller en genomgång av aktuella lagbestämmelser med nedslag i förarbeten och aktuell rättspraxis inom LVU-området. Bl.a. behandlas grunderna att bereda vård, frågor om omedelbart om-händertagande, tidsfrister samt omprövning och vårdens upphörande. 

Förvaltningsrätt och myndighetsutövning

9 mars 2017, Stockholm

Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning och viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen. 

Lex Sarah och kvalitet

10 mars 2017, Stockholm, ½-dag

Under en halvdag reder vi ut vilka skyldigheter lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för större kvalitet och säkerhet i verksamheten. Kursen riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänst och utförare inom kommunal och privat sektor.

Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs

14 mars 2017, Stockholm

Fulltecknad! Nytt tillfälle 11 maj!

Under denna heldagskurs går vi igenom de regelverk som varje dag är närvarande i en skoladministratörs vardag och reglerar det praktiska arbetet. Kursen är lämplig både för dig som arbetar i kommunal verksamhet och i privat verksamhet. 

Personuppgiftsbehandling i kommunen

14 mars 2017, Stockholm

Några platser kvar!
Kursen är för dig som arbetar som personuppgiftsombud, IT-chef eller jurist, m.fl. inom kommun.  Den behandlar kommunens ansvar för personuppgifter enligt personuppgiftslagen, PUL, och vilken påverkan som kan ske genom den nya dataskyddsförordningen i maj 2018.

Utbildning för nämndsekreterare

15 mars 2017, Stockholm

Under en dag får du som arbetar som nämndsekreterare en praktiskt hållen introduktion, och i vissa delar en fördjupning, inom den juridik och de regelverk som styr ditt arbete.  

Plan- och bygglagen och miljöbalken

21 mars 2017, Stockholm

Kursen behandlar PBL med planprocesser, bygglov och kontroll-bestämmelser, miljöfrågorna som saneringskrav och tillstånds/ anmälningskrav liksom miljökonsekvensbeskrivningarna med fokus på samspel och kopplingarna mellan PBL och miljölagstiftningen.

Familjerätten i kommunen

22 mars 2017, Stockholm

Under kursen får du en genomgång och i vissa delar en fördjupning av de familjerättsliga frågeställningarna som faller inom kommunens ansvar. Det gäller allt ifrån fastställande av faderskap och adoption till de återkommande frågorna om vårdnad, boende och umgänge.

Skolplikt

23 mars 2017, Malmö

Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor.

Offentlig upphandling och hyresavtal

23 mars 2017, Stockholm

Kursen tar ett helhetsgrepp på frågeställningar i gränslandet mellan LOU, hyresavtalsreglering och entreprenadrätten. Den riktar sig till dig som arbetar med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult m.fl.

Barnavårdsutredningar av god kvalitet

28 mars 2017, Stockholm

Under kursen sker en genomgång av det grundläggande regelverket kring handläggning och dokumentation, inklusive de nya lagändringarna. Särskilt fokus läggs på hur informationsinsamling, analys och bedömning ska kunna säkerställa att barnets bästa i möjligaste mån tillvaratas

Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans - Kommun

29 mars 2017, Stockholm

Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats och dess omfattning. Under denna fördjupningskurs går vi igenom vad kommun bör tänka på i samband med en ansökan eller ett överklagande om rätt till personlig assistans. 

Kvalitetsledningssystem för stödboende och HVB-hem

30 mars 2017, Stockholm

På denna kurs får du en grundläggande genomgång av föreskrifterna gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom stödboende och HVB-hem utifrån gällande lagstiftning.

Miljökvalitetsnormer för vatten

30 mars 2017, Stockholm

Kursen tar ett helhetsgrepp på miljökvalitetsnormer för vatten inkl. de miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter som påverkar de hydromorfologiska förhållandena. Kursen är uppdaterad och vi behandlar bl.a. konsekvenserna av den nya ”Bremendomen” (C-461/13). 

Skolskjuts i praktiken

4 april 2017, Stockholm

Ansvaret för skolskjuts är reglerat i skollagen och i viss förordningstext men regelverket är ganska allmänt hållet och bygger på utvecklingen i praxis. Under kursen fokuserar vi på de frågor som är viktigast för dig som arbetar med frågor om skolskjuts.

Offentlig upphandling- dialog och förhandling

4 april 2017, Stockholm

Kursen ger en systematisk genomgång av det gällande regelverket och de centrala rättsfall som tillsammans med lagstiftningen styr möjligheterna till dialog och förhandling vid offentlig upphandling.

Skoljuridiken i praktiken

5 april 2017, Stockholm

Kursen erbjuder en genomgång av Skollagens mest aktuella frågeställningar med fokus på ansvarsfördelningen och de större förändringarna. Kursen är lämplig för såväl kommunal som fristående verksamhet och riktar sig främst till dig med ledningsansvar.

Förvaltningsprocessen i praktiken

5 april 2017, Stockholm

Under kursen går vi igenom det regelverk som styr den förvaltningsrättsliga processen och fördjupar oss i de mest centrala frågorna på området. Kursen passar bolagsjurister och jurister inom offentlig verksamhet samt advokater och biträdande jurister m.fl. 

Att fastställa faderskap

6 april 2017, Stockholm

Kursen ger en genomgång av utredning och fastställande av faderskap med fördjupningar inom de viktigaste områdena. Gällande rätt och aktuell praxis ger uppdaterad kunskap till alla som arbetar inom området.

Personlig assistans i praktiken

6 april 2017, Stockholm, 2 dagar

Denna tvådagarskurs ger en omfattande genomgång av de rättsliga ramarna kring personlig assistans. Vi behandlar bland annat lagstiftning och dagsaktuell praxis, ekonomiska frågor kring ersättning, olika typer av assistans och vad de senaste lagändringarna innebär i praktiken.

Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

19 april 2017, Stockholm, 2 dagar

Denna tvådagarskurs ger en god översikt över socialtjänstlagens olika delar med fokus på verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg, IFO. Då socialtjänstlagen är en ramlag kompletteras avsnitten med kunskap om andra författningar.

Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem

25 april 2017, Stockholm

Under denna kurs ges en grundlig genomgång av regelverket gällande barn och unga i familjehemsvård och socialtjänstens ansvar före, under och efter placering.  

Skolpeng och mottagandet av barn och elever

25 april 2017, Stockholm

Denna utbildning går med ett praktiskt perspektiv igenom uppbyggnaden och tillämpningen av det regelverk som ofta upplevs som krångligt och som styr fördelning av resurser och mottagande av barn och elever. 

Buller och planering- nyheter och aktuella frågor

26 april 2017, Stockholm, ½ dag

Under en halvdag behandlar vi den nya bullerförordningen och sätter reglerna i sitt sammanhang. Kursen passar dig som t.ex. arbetar med exploatering, planläggning och tillstånd inom privat eller offentlig verksamhet.

LSS - en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

27 april 2017, Stockholm

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. 

Plan- och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel

3 maj 2017, Stockholm

Kursen innehåller en grundläggande genomgång av nya Plan- och bygglagen (PBL) med ett särskilt fokus på de senaste lagändringarna och några av de frågetecken som uppkommit därmed.

Fastighetsrättslig grundutbildning

4 maj 2017, Stockholm, 2 dagar

Kursen ger en bred översikt över fastighetsrätten med fördjupning i vissa valda delar. Den teoretiska basen varvas med praktiska exempel som sätter de olika reglerna i ett större sammanhang. Syftet är att bygga en helhetsförståelse för fastighetsrättsliga problem och lösningar.   

Skolgången för nyanlända barn

5 maj 2017, Stockholm, ½ dag

Under kursen går vi igenom regelverken som berör skolgången för nyanlända barn. Vi behandlar frågeställningarna med fokus på de praktiska utmaningar de innebär för dig som arbetar med ledningsansvar inom kommun, exempelvis som skolledare eller som tjänsteman på förvaltningsnivå.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

9 maj 2017, Stockholm

Under kursen ges en grundlig genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation inom socialtjänstens verksamhetsområde. Kursen behandlar den legala ramen och den praktiska handläggningen och passar dig som arbetar som chef eller handläggare inom socialtjänsten. 

Miljörättens grunder och regleringar

10 maj 2017, Stockholm

Kursen innehåller en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten med början i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Därefter behandlar vi miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet m.m.

Grundutbildning för HVB-hemspersonal

11 maj 2017, Stockholm

Personal på ett HVB-hem har ansvar för att på ett rättssäkert sätt, och med god kvalitet, erbjuda de ensamkommande barnen det stöd de behöver av dem som utövare. Denna utbildning erbjuder HVB-hemspersonal en grundläggande genomgång av regelverket kring det ansvaret.

Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs

11 maj 2017, Stockholm

Under denna heldagskurs går vi igenom de regelverk som varje dag är närvarande i en skoladministratörs vardag och reglerar det praktiska arbetet. Kursen är lämplig både för dig som arbetar i kommunal verksamhet och i privat verksamhet. 

Särskolan i fokus

12 maj 2017, Stockholm

Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket utifrån särskolans perspektiv. Vi går igenom hur skollagen är tillämplig och hur läroplanen och förordningar ska tolkas i praktiken.

Offentlighet upphandling- interna köp

16 maj 2017, Stockholm

En genomgång av den relevanta praxis som föreligger från svenska domstolar och EU-domstolen bildar ramverket för dagen. De nya upphandlingsdirektiven innehåller en kodifiering – med viss modifiering - av den etablerade rättspraxis som föreligger från EU-domstolen.

Personlig assistans i praktiken

16 maj 2017, Göteborg, 2 dagar

Denna tvådagarskurs ger en omfattande genomgång av de rättsliga ramarna kring personlig assistans. Vi behandlar bland annat lagstiftning och dagsaktuell praxis, ekonomiska frågor kring ersättning, olika typer av assistans och senaste lagändringar.

Elevhälsans legala ramar i praktiken

17 maj 2017, Stockholm, 2 dagar

Under denna heldagskurs behandlar vi många av de komplexa frågeställningarna som uppkommer inom elevhälsan, som till exempel vårdnadshavarens kontra barnets bestämmanderätt, offentlighet- och sekretess samt relevant hälso- och sjukvårdsjuridik med fokus på ansvarsfrågor. 

Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

23 maj 2017, Stockholm

Kursen innehåller en gedigen genomgång av offentlighetsprincipen och dess grundstenar som vad som är en allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Vi behandlar även frågor kring utlämnande av handlingar samt frågor om sekretess.

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga

30 maj 2017, Stockholm

Ansvaret för ensamkommande barn delas av flera myndigheter men kommunen bär det yttersta ansvaret för att varje barns behov tillgodoses. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om innebörden av socialtjänstens ansvar och gällande lagstiftning på området.  

Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten

30 maj 2017, Göteborg

Kursen ger en genomgång av de rättsliga grunderna för ingripanden enligt miljörättens bestämmelser och kursen riktar sig till alla som i sitt arbete hanterar frågor av detta slag.

Handläggning av ekonomiskt bistånd

31 maj 2017, Stockholm

Kursen ger fördjupande kunskaper i handläggning, beslutsfattande och bedömning inom olika delar av handläggningsprocessen. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare inom kommunen och passar såväl erfarna som mindre erfarna handläggare. 

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

31 maj 2017, Malmö

Under kursen ges en grundlig genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation inom socialtjänstens verksamhetsområde. Kursen behandlar den legala ramen och den praktiska handläggningen och passar dig som arbetar som chef eller handläggare inom socialtjänsten. 

Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

31 maj 2017, Stockholm

De flesta som arbetar inom förskola och skola kommer i kontakt med reglerna om offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt. Under denna kurs går vi igenom regelverket på området med fokus på de frågor som aktualiseras i den praktiska verksamheten.

Godkännande och tillsyn av fristående förskolor

1 juni 2017, Stockholm

Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen vänder sig till dig som arbetar med dessa frågor som tjänsteman inom kommun.

Förskolan och juridiken

8 juni 2017, Stockholm

Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m. Kursen vänder sig till dig som arbetar med lednings-  eller samordningsansvar inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans

14 juni 2017, Stockholm

Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats och dess omfattning. Under denna fördjupningskurs går vi igenom vad både enskilda, ombud och kommuner bör tänka på i samband med en ansökan eller ett överklagande om rätt till personlig assistans. 

Kommunala aktiebolag

31 augusti 2017, Stockholm

Kursen innehåller en gedigen genomgång av kommunala aktiebolag i gränslandet mellan det offentliga och det privata. Innehållet riktar sig till tjänstemän och jurister i kommuner och bolag samt advokater m.fl.

Godkännande och tillsyn av fristående förskolor

5 september 2017, Göteborg

Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen vänder sig till dig som arbetar med dessa frågor som tjänsteman inom kommun.

LSS - en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

6 september 2017, Stockholm

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. 

LVU i praktiken - lagstiftning, handläggning och process

12 september 2017, Stockholm

Kursen innehåller en genomgång av aktuella lagbestämmelser med nedslag i förarbeten och aktuell rättspraxis inom LVU-området. Bl.a. behandlas grunderna att bereda vård, frågor om omedelbart om-händertagande, tidsfrister samt omprövning och vårdens upphörande. 

Kommunen och juridiken

13 september 2017, Stockholm

Kursen behandlar kommunens allmänna kompetens, nämnderna och deras roller samt delegations- och jävsreglerna. Kursen ger dig praktiskt användbara kunskaper om de regler som styr kommunens verksamhet och konsekvenser när regler inte efterlevs. 

Fastighetsbildning - en grundkurs

14 september 2017, Stockholm

Kursen går grundläggande igenom bestämmelser och principer för fastighetsbildning och riktar sig främst till dig som arbetar inom kommun och landsting som jurist, advokat, handläggare eller enhetschef.

Natura 2000 och artskyddsförordningen

19 september 2017, Stockholm

Kursen tar ett helhetsgrepp på de tillämpningsfrågor som kan uppkomma i samband med olika typer av exploatering av mark samt vid infrastrukturprojekt. Kursen riktar sig till advokater, miljökonsulter, projektledare och tekniska konsulter m.fl.

Skoljuridikens dag 2017

20 september 2017, Stockholm

Skoljuridikens dag är JP Utbildnings årliga återkommande nyhets- och aktualitetsdag inom skolans område. Efter ett inledande avsnitt med en kort genomgång av den utveckling som varit de senaste åren avhandlas nyheter och nya regler samt vissa förändring i praxis. Därefter behandlas även några av de mest aktuella ämnesområdena mer ingående.

Förvaltningsrätt och myndighetsutövning

21 september 2017, Stockholm

Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning och viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen.