Kurskalender

Välkommen till vår kurskalender! Här hittar du kurser och nyhetsdagar inom bland annat socialrätt, skoljuridik, miljö- och fastighetsrätt och allmän förvaltningsrätt. Kursernas längd är mellan en halvdag till två dagar och behandlar aktuella ämnen genom kanske ny lagstiftning, ändringar i praxis och liknande.

september 2017

m t o t f l s
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Sök bland alla våra kurser

 • Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning och viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen. 

  Stockholm
 • Under kursen ges en grundlig genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation inom socialtjänstens verksamhetsområde. Kursen behandlar den legala ramen och den praktiska handläggningen och passar dig som arbetar som chef eller handläggare inom socialtjänsten. 

  Stockholm
 • Kursen ger en genomgång av de rättsliga grunderna för ingripanden enligt miljörättens bestämmelser och kursen riktar sig till alla som i sitt arbete hanterar frågor av detta slag.

  Stockholm
 • Kursen riktar sig till handläggare och chefer och ger dig ökad kunskap inom regelverken kring utredning enligt SoL och LVM. Vi behandlar frågeställningarna från ansvaret via utredningen och delaktigheten till planeringen av insatserna och även uppföljning och dokumentation.

  Stockholm
 • Kurs i Personuppgiftsbehandling i kommunen
  Allmän förvaltningsrätt

  Kursen är för dig som arbetar som personuppgiftsombud, IT-chef eller jurist, m.fl. inom kommun.  Den behandlar kommunens ansvar för personuppgifter enligt personuppgiftslagen, PUL, och vilken påverkan som kan ske genom den nya dataskyddsförordningen i maj 2018.

  Stockholm
 • Denna tvådagarskurs ger en god översikt över socialtjänstlagens olika delar med fokus på verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg, IFO. Då socialtjänstlagen är en ramlag kompletteras avsnitten med kunskap om andra författningar.

  Stockholm 2-dagarskurs
 • Kurs i Skolplikt
  Skoljuridik

  Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor.

  Stockholm
 • Kursen innehåller en gedigen genomgång av offentlighetsprincipen och dess grundstenar som vad som är en allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Vi behandlar även frågor kring utlämnande av handlingar samt frågor om sekretess.

  Stockholm
 • Barns rätt till personlig assistans begränsas av det s.k. föräldraansvaret som härleds från Föräldrabalken och föräldraansvaret avtar i takt med att barnet blir äldre. Föräldraansvarets successiva minskning innebär att barnet, så snart det blivit lite äldre, kan komma att beviljas personlig assistans trots att det vid det första ansökningstillfället inte har sådan rätt.

  Stockholm ½-dagskurs
 • Ersättning vid intrång och lösen
  Fastighets- och entreprenadrätt

  Kursen behandlar ersättningsrätten vid intrång på eller inlösen av fastighet med speciell inriktning på frågorna inom jord- och skogsbruk. Vi behandlar såväl lagstiftning som värderingsprinciper och praxis.

  Stockholm
 • Denna tvådagarskurs ger en omfattande genomgång av de rättsliga ramarna kring personlig assistans. Vi behandlar bland annat lagstiftning och dagsaktuell praxis, ekonomiska frågor kring ersättning, olika typer av assistans och senaste lagändringar.

  Malmö 2-dagarskurs
 • Kursen ger en grundlig genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation inom socialtjänstens verksamhetsområde. Kursen behandlar den legala ramen och den praktiska handläggningen med speciellt fokus på äldreomsorgen.

  Stockholm
 • Kursen innehåller en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten med början i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Därefter behandlar vi miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet m.m.

  Malmö
 • För såväl upphandlare som anbudsgivare är offentlighet och sekretess en central del vid en offentlig upphandling. Denna halvdagskurs går igenom de möjligheter och skyldigheter lagstiftningen medför utifrån ett konkret och praktiskt perspektiv.

  Stockholm ½-dagskurs
 • Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m. Kursen vänder sig till dig som arbetar med lednings-  eller samordningsansvar inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

  Stockholm
 • Kursen ger en systematisk genomgång av det gällande regelverket och de centrala rättsfall som tillsammans med lagstiftningen styr möjligheterna till dialog och förhandling vid offentlig upphandling.

  Stockholm
 • På senare tid har ett stort antal missförhållanden rapporterats i såväl privat som kommunal verksamhet. Under en halvdag reder vi ut vilka skyldigheter Lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för större kvalitet och säkerhet i verksamheten. 

  Stockholm ½-dagskurs
 • Kursen ger en grundlig genomgång av de förändringar som EU:s dataskyddsförordning (GDPR) kommer att innebära för dig som arbetar med, eller har ansvar för, personuppgiftsbehandlingen inom företag eller myndighet.

  Stockholm ½-dagskurs
 • Under kursen sker en genomgång av det grundläggande regelverket kring handläggning och dokumentation, inklusive de nya lagändringarna. Särskilt fokus läggs på hur informationsinsamling, analys och bedömning ska kunna säkerställa att barnets bästa i möjligaste mån tillvaratas

  Stockholm
 • Denna kurs riktar sig specifikt till dig som arbetar med offentlighets- och sekretessfrågor inom socialtjänsten. Kursen belyser även personuppgiftslagen och relevant speciallagstiftning.

  Stockholm
 • Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats och dess omfattning. Under denna fördjupningskurs går vi igenom vad både enskilda, ombud och kommuner bör tänka på i samband med en ansökan eller ett överklagande om rätt till personlig assistans. 

  Göteborg
 • Gör rätt i en lantmäteriförrättning
  Fastighets- och entreprenadrätt

  Denna kurs ger dig en genomgång av förrättningsprocessen med fokus på möjligheten till insyn och inflytande samt med fördjupning inom alla praktiskt viktiga moment. 

  Stockholm
 • Under denna heldagskurs går vi igenom de regelverk som varje dag är närvarande i en skoladministratörs vardag och reglerar det praktiska arbetet. Kursen är lämplig både för dig som arbetar i kommunal verksamhet och i privat verksamhet. 

  Göteborg
 • Kurs i Diarieföring och arkivering
  Allmän förvaltningsrätt

  Diarieföring och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Denna halvdagskurs ger dig den kunskap du behöver för att korrekt och rättssäkert diarieföra, arkivera och hantera allmänna handlingar.

  Stockholm ½-dagskurs
 • Kursen erbjuder en  genomgång av Skollagens mest aktuella frågeställningarna med fokus på ansvarsfördelningen och de större förändringarna. Kursen är lämplig för såväl kommunal som fristående verksamhet och riktar sig främst till dig med ledningsansvar.

  Stockholm
 • Kursen ger fördjupande kunskaper i handläggning, beslutsfattande och bedömning inom olika delar av handläggningsprocessen. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare inom kommunen och passar såväl erfarna som mindre erfarna handläggare. 

  Stockholm
 • Kursen innehåller en grundläggande genomgång av nya Plan- och bygglagen (PBL) med ett särskilt fokus på de senaste lagändringarna och några av de frågetecken som uppkommit därmed.

  Stockholm
 • Kursen ger en genomgång av utredning och fastställande av faderskap/ föräldraskap med fördjupningar inom de viktigaste områdena. Gällande rätt och aktuell praxis ger uppdaterad kunskap till alla som arbetar inom området.

  Stockholm
 • Kursen inriktar sig på de legala kraven som gäller vid handläggning enligt LSS och syftar till att handläggningen och dokumentationen ska ske på ett rättssäkert och korrekt sätt.

  Stockholm
 • Denna halvdagskurs fokuserar sig på tilläggsbeloppet ur ett praktiskt perspektiv och riktar sig till alla som arbetar med detta inom såväl kommun som fristående verksamheter.

  Stockholm ½-dagskurs
 • Kursen tar ett juridiskt helhetsgrepp på se komplicerade frågor som uppstår vid och kring förorenade fastigheter. Vi behandlar gällande föreskrifter och formell hantering, verksamhetsutövares och fastighetsägarens ansvar samt ansvarets begränsningar. Vidare behandlas den praxis som kommit de senaste åren.

  Stockholm
 • Under denna kurs ges en grundlig genomgång av regelverket gällande barn och unga i familjehemsvård och socialtjänstens ansvar före, under och efter placering.  

  Stockholm
 • Servitut från A till Ö
  Fastighets- och entreprenadrätt

  Kursen ger dig en grundlig genomgång av servitutet som rättsfigur, dess betydelse för och påverkan på de berörda fastigheterna. Den ger även fördjupning inom de mest aktuella delar av servitut samt en genomgång av aktuell rättspraxis inom området.

  Stockholm
 • Kursen innehåller en systematisk genomgång av det juridiska regelverket vid offentlig upphandling med särskild koppling till bygg- och konsultaspekterna. Vi behandlar även kopplingar till, och samspelet med, de entreprenad rättsliga standardavtalen samt aktuell sektorspecifik rättspraxis inom området.

  Stockholm
 • Under denna heldagskurs går vi igenom de regelverk som varje dag är närvarande i en skoladministratörs vardag och reglerar det praktiska arbetet. Kursen är lämplig både för dig som arbetar i kommunal verksamhet och i privat verksamhet. 

  Stockholm
 • Denna tvådagarskurs ger en omfattande genomgång av de rättsliga ramarna kring personlig assistans. Vi behandlar bland annat lagstiftning och dagsaktuell praxis, ekonomiska frågor kring ersättning, olika typer av assistans och senaste lagändringar.

  Stockholm 2-dagarskurs
 • Kursen innehåller en gedigen genomgång av offentlighetsprincipen och dess grundstenar som vad som är en allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Vi behandlar även frågor kring utlämnande av handlingar samt frågor om sekretess.

  Göteborg
 • Kursen behandlar de mest aktuella frågorna inom grundskolan och andra obligatoriska skolformer, med utgångspunkt i skollagen och dess praktiska tillämpning. Kursen vänder sig främst till rektorer och andra personer med lednings- eller samordnande ansvar inom såväl kommunala som fristående skolor.

  Stockholm 2-dagarskurs
 • Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen inom såväl kommunal som privat verksamhet. Främst gäller det dig som nyligen börjat arbeta med att handlägga frågor som rör LSS men kursen passar även för dig som är i behov av en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet.

  Stockholm
 • Kursen tar ett helhetsgrepp på miljökvalitetsnormer för vatten inkl. de miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter som påverkar de hydromorfologiska förhållandena. Kursen är uppdaterad och vi behandlar bl.a. konsekvenserna av den nya ”Bremendomen” (C-461/13). 

  Stockholm
 • Juridisk grundkurs för kommunanställda
  Allmän förvaltningsrätt

  Denna kurs ger dig som är nyligen anställd inom en kommun en grundläggande och nödvändig grund om den juridik som styr kommunens arbete och åtaganden. Vi bearbetar kommunallag, offentlighetsprincipen, avtalsrätt och upphandlingsjuridik i relevanta delar.

  Stockholm
 • Utbildningen ger deltagarna kunskap om juridiken och hur juridiken interagerar med det praktiska sociala utredningsarbetet inom äldreomsorgen.

  Stockholm
 • Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen vänder sig till dig som arbetar med dessa frågor som tjänsteman inom kommun.

  Stockholm
 • Under kursen får du en genomgång och i vissa delar en fördjupning av de familjerättsliga frågeställningarna som faller inom kommunens ansvar. Det gäller allt ifrån fastställande av faderskap och adoption till de återkommande frågorna om vårdnad, boende och umgänge.

  Stockholm
 • Under denna heldagskurs behandlar vi många av de komplexa frågeställningarna som uppkommer inom elevhälsan, som till exempel vårdnadshavarens kontra barnets bestämmanderätt, offentlighet- och sekretess samt relevant hälso- och sjukvårdsjuridik med fokus på ansvarsfrågor. 

  Stockholm 2-dagarskurs
 • Denna utbildning går med ett praktiskt perspektiv igenom uppbyggnaden och tillämpningen av det regelverk som ofta upplevs som krångligt och som styr fördelning av resurser och mottagande av barn och elever. 

  Stockholm
 • Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen inom såväl kommunal som privat verksamhet. Främst gäller det dig som nyligen börjat arbeta med att handlägga frågor som rör LSS men kursen passar även för dig som är i behov av en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet.

  Göteborg
 • Kursen innehåller en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten med början i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Därefter behandlar vi miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet m.m.

  Stockholm
 • I denna utbildning får ni av vår expert i offentlig rätt stadsjuristen Natalie Glotz Stade en grundlig genomgång av den nya lagen mot bakgrund av nuvarande regelverk. Tillämpningen åskådliggörs med många praktiska exempel från tjänstepersonernas vardag.

  Stockholm
 • Kursen ger dig aktuell och viktig kunskap om upphovsrätten och dess koppling till social media, dataskydd, bildskyddet samt kopplingen till övrigt material på nätet och ansvarsfrågor kopplade till detta.

  Stockholm
 • Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats och dess omfattning. Under denna fördjupningskurs går vi igenom vad både enskilda, ombud och kommuner bör tänka på i samband med en ansökan eller ett överklagande om rätt till personlig assistans. 

  Stockholm
 • En genomgång av den relevanta praxis som föreligger från svenska domstolar och EU-domstolen bildar ramverket för dagen. De nya upphandlingsdirektiven innehåller en kodifiering – med viss modifiering - av den etablerade rättspraxis som föreligger från EU-domstolen.

  Stockholm
 • Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning och viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen. 

  Stockholm
 • Utbildning för nämndsekreterare
  Allmän förvaltningsrätt

  Under en dag får du som arbetar som nämndsekreterare en praktiskt hållen introduktion, och i vissa delar en fördjupning, inom den juridik och de regelverk som styr ditt arbete.  

  Stockholm
 • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

  Stockholm
 • Kursen innehåller en gedigen och praktiskt orienterad genomgång av de viktigaste och mest väsentliga delarna av den nya kommunallagen och riktar sig till dig som arbetar inom en kommun eller i din yrkesroll kommer i kontakt med kommuner.

  Stockholm
 • Ansvaret för skolskjuts är reglerat i skollagen och i viss förordningstext men regelverket är ganska allmänt hållet och bygger på utvecklingen i praxis. Under kursen fokuserar vi på de frågor som är viktigast för dig som arbetar med frågor om skolskjuts.

  Stockholm
 • Kursen riktar sig till handläggare och chefer och ger dig ökad kunskap inom regelverken kring utredning enligt SoL och LVM. Vi behandlar frågeställningarna från ansvaret via utredningen och delaktigheten till planeringen av insatserna och även uppföljning och dokumentation.

  Stockholm
 • Kursen ger dig de legala ramarna som gäller betyg och betygssättning i den svenska skolan. Vi går igenom formerna för betyg, det praktiska hantverket att sätta betyg, genomgång av ansvar samt skolverkets föreskrifter och praktiska råd m.m.

  Stockholm
 • Denna tvådagarskurs ger en god översikt över socialtjänstlagens olika delar med fokus på verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg, IFO. Då socialtjänstlagen är en ramlag kompletteras avsnitten med kunskap om andra författningar.

  Stockholm 2-dagarskurs
 • Kursen ger en grundlig genomgång av regelverket kring laglighetsförklaring, och utrivning av befintliga anläggningar. Vi bearbetar område för område och lagstiftning, doktrin och praxis behandlas under varje avsnitt. 

  Stockholm
 • Kursen ger dig en genomgång av de grundläggande rättsregler som är aktuella för verksamheten inom socialtjänsten och riktar sig till dig som är ny inom området eller behöver en repetition.

  Stockholm