JP Miljönet

JP Miljönet är ett ovärderligt verktyg för dig som arbetar med miljörätt och miljöfrågor på till exempel en myndighet, en länsstyrelse, i kommunen eller på ett privat företag. Här hittar du information om bland annat energi, avfall, naturvård, miljöbrott, tillstånd och tillsyn.

Vi bevakar relevanta myndigheter som Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Energimyndigheten. Vi bevakar även intresseorganisationer och media.

I tjänsten hittar du domar från bland annat Mark- och miljööverdomstolen, mark- och miljödomstolarna och Högsta domstolen samt beslut från Justitieombudsmannen och Justitiekanslern.

Här finns också författningar och förarbeten av intresse för området miljörätt samt myndighetsföreskrifter och vägledande dokument från till exempel Naturvårdsverket, Boverket och Kemikalieinspektionen. 

Våra jurister skriver referat av framför allt domar från överinstanserna samt av uppmärksammade och särskilt intressanta domar från övriga instanser. De skriver dessutom kortare notiser av samtliga domar som läggs in i tjänsten.

Lagkommentarer

Våra lagkommentarer till miljöbalken (1998:808) och lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar hålls ständigt uppdaterad och aktuell.

Användarutbildning

Vi erbjuder kostnadsfria webinar för er som vill veta mer om vilka möjligheter som finns eller vill bli ännu bättre på att jobba effektivt i vår tjänst inom miljörätt. Läs mer om vår användarutbildning för JP Miljönet här

Testa själv, helt kostnadsfritt

Våra författare

Anders Bengtsson
Chefsrådman, Mark- och miljödomstolen i Växjö

Ulf Bjällås
Senior konsult, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå 

Per-Anders Broqvist
Ordförande, Mark- och miljööverdomstolen Svea Hovrätt

Jan Darpö
Professor i miljörätt, Uppsala universitet

Lars Hydén
Civilingenjör, före detta miljöråd Svea hovrätt Miljööverdomstolen. Även före detta vattenrättsråd Svea hovrätt Vattenöverdomstolen

Stefan Karlmark
Miljö- och arbetsmiljöåklagare, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål

David Langlet
Docent och universitetslektor i miljörätt, Stockholms universitet 

Helene Lindahl
Biolog, Naturvårdverket

Annika K. Nilsson
Post doc-forskare i miljörätt och offentlig rätt, Stockholms universitet

Fredrik Sandström
Jurist, Kemikalieinspektionen

Pia Pehrson
Advokat och Delägare, Foyen advokatbyrå

Stefan Rubenson
Jur. kand. och Miljörättsexpert, Advokatfirman Åberg & Co

Ulf Yngvesson
Chefsjurist, Strålsäkerhetsmyndigheten

Gabriel Michanek 
Professor i miljörätt, Uppsala universitet

Giedre Jirvell 
Ägare och Grundare, Mark- och miljörättsbyrån

Katrin Strömberg
Jur. kand

Rolf Svedberg
F.d. Miljöråd, Miljööverdomstolen

Björn Hellman
Advokat, Advokatfirman Åberg & Co AB

Åsa Marklund Andersson
Hovrättsråd, Mark- och miljööverdomstolen