Kurskalender

Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem

8 november 2016, Stockholm

Under denna kurs ges en grundlig genomgång av regelverket gällande barn och unga i familjehemsvård och socialtjänstens ansvar före, under och efter placering.  

Elevhälsans legala ramar i praktiken

8 november 2016, Stockholm, 2 dagar

Under denna tvådagarskurs behandlar vi många av de komplexa frågeställningarna som uppkommer inom elevhälsan, som till exempel vårdnadshavarens kontra barnets bestämmanderätt, offentlighet- och sekretess samt relevant hälso- och sjukvårdsjuridik med fokus på ansvarsfrågor. 

Natura 2000 och artskyddsförordningen

10 november 2016, Stockholm

Kursen tar ett helhetsgrepp på de tillämpningsfrågor som kan uppkomma i samband med olika typer av exploatering av mark samt vid infrastrukturprojekt. Kursen riktar sig till advokater, miljökonsulter, projektledare och tekniska konsulter m.fl.

LVU i praktiken - lagstiftning, handläggning och process

11 november 2016, Stockholm

Kursen innehåller en genomgång av aktuella lagbestämmelser med nedslag i förarbeten och aktuell rättspraxis inom LVU-området. Bl.a. behandlas grunderna att bereda vård, frågor om omedelbart omhändertagande, tidsfrister samt omprövning och vårdens upphörande. 

Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel

15 november 2016, Stockholm

Överprövningsprocessen och andra rättsmedel intar en mycket central roll inom upphandlingsområdet. Under denna kurs behandlar vi överprovningsprocessens särdrag och vi går bland annat igenom frågor om partsställning, processram, rättskraft och skadestånd.  

LSS - en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

17 november 2016, Stockholm, Fullbokat!

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. 

Dokumentation inom privat verksamhet enligt SoL och LSS

18 november 2016, Stockholm, ½ dag

Den som bedriver privat verksamhet inom LSS och SoL är skyldig att dokumentera genomförandet av stödinsatser, vård och behandling. Under en halvdag går vi igenom hur dokumentation ska vara upplagd och utförd för att hålla hög kvalitet och säkerhet i verksamheten. 

Familjerätten i kommunen

22 november 2016, Stockholm

Under kursen får du en genomgång och i vissa delar en fördjupning av de familjerättsliga frågeställningarna som faller inom kommunens ansvar. Det gäller allt ifrån fastställande av faderskap och adoption till de återkommande frågorna om vårdnad, boende och umgänge.

Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten

23 november 2016, Stockholm

Kursen ger en genomgång av de rättsliga grunderna för ingripanden enligt miljörättens bestämmelser och kursen riktar sig till alla som i sitt arbete hanterar frågor av detta slag.

Grundutbildning för HVB-hemspersonal

24 november 2016, Stockholm

Personal på ett HVB-hem har ansvar för att på ett rättssäkert sätt, och med god kvalitet, erbjuda de ensamkommande barnen det stöd de behöver av dem som utövare. Denna utbildning erbjuder HVB-hemspersonal en grundläggande genomgång av regelverket kring det ansvaret.

Särskolan i fokus

25 november 2016, Stockholm, ½ dag

Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket utifrån särskolans perspektiv. Vi går igenom hur skollagen är tillämplig och hur läroplanen och förordningar ska tolkas i praktiken.

Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs

29 november 2016, Stockholm

Under denna heldagskurs går vi igenom de regelverk som varje dag är närvarande i en skoladministratörs vardag och reglerar det praktiska arbetet. Kursen är lämplig både för dig som arbetar i kommunal verksamhet och i privat verksamhet. 

LSS - en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

30 november 2016, Göteborg

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. 

Få rätt i en lantmäteriförrättning!

30 november 2016, Stockholm

Kursen bearbetar de processuella och materiella regler som styr förrättningen samt hur man genom avtal och processhandlingar kan styra förrättningen. Fördjupning sker inom de viktigaste områdena genom praktiska exempel.

Förvaltningsrätt och myndighetsutövning

1 december 2016, Göteborg

Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning och viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen. 

Miljörättens grunder och regleringar

2 december 2016, Stockholm

Kursen innehåller en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten med början i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Därefter behandlar vi miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet m.m.

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga

6 december 2016, Stockholm

Ansvaret för ensamkommande barn delas av flera myndigheter men kommunen bär det yttersta ansvaret för att varje barns behov tillgodoses. Kursen går igenom socialtjänstens ansvar och gällande lagstiftning, inklusive uppdateringar av regelverket som skett 1 juli och 1 november 2016.  

Kvalitetsledningssystem för HVB-hem

7 december 2016, Stockholm

På denna kurs får du en grundläggande genomgång av föreskrifterna gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom HVB-hem utifrån gällande lagstiftning.

Förskolan och juridiken

8 december 2016, Stockholm

Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m. Kursen vänder sig till dig som arbetar med ledningsansvar eller i en samordnande roll inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

Personlig assistans i praktiken

8 december 2016, Göteborg, 2 dagar

Denna tvådagarskurs ger en omfattande genomgång av de rättsliga ramarna kring personlig assistans. Vi behandlar bland annat lagstiftning och dagsaktuell praxis, ekonomiska frågor kring ersättning, olika typer av assistans och senaste lagändringar.

Villkorsskrivning enligt miljöbalken

9 december 2016, Stockholm, ½ dag

Denna kurs ger dig en genomgång av de frågeställningar som uppstår vid villkorsskrivning enligt miljöbalken samt fördjupningar inom de viktigaste avsnitten. Särskilt fokus läggs på den senaste tidens ändringar kring villkor och villkorsskrivning. 

Socialtjänstlagen - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

14 december 2016, Stockholm, 2 dagar

Denna tvådagarskurs innehåller en genomgång av socialtjänstlagens olika delar med fokus på verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg. Vi berör även den tvångslagstiftning som kompletterar socialtjänstlagen och vi går igenom krav på handläggningen, överklagandeprocess och sanktioner. 

Skolpeng och mottagandet av barn och elever

15 december 2016, Stockholm

Denna utbildning går med ett praktiskt perspektiv igenom uppbyggnaden och tillämpningen av det regelverk som ofta upplevs som krångligt och som styr fördelning av resurser och mottagande av barn och elever. 

Att fastställa faderskap

17 januari 2017, Stockholm

Kursen ger en genomgång av utredning och fastställande av faderskap med fördjupningar inom de viktigaste områdena. Gällande rätt och aktuell praxis ger uppdaterad kunskap till alla som arbetar inom området.

Servitut från A till Ö

18 januari 2017, Stockholm, 2 dagar

Kursen ger dig en grundlig genomgång av servitutet som rättsfigur, dess betydelse för och påverkan på de berörda fastigheterna. Den ger även fördjupning inom de mest aktuella delar av servitut samt en genomgång av aktuell rättspraxis inom området.

Avfallslagstiftningen

24 januari 2017, Stockholm

Hanteringen av avfall är mycket utförligt reglerad och lagstiftningen är mycket komplicerad. Kursen tar ett helhetsgrepp på avfallsproblematiken inklusive de senaste årens nyheter och de kommande ändringarna i miljöbalkens 15 kapitel. 

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

25 januari 2017, Stockholm

Under kursen ges en grundlig genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation inom socialtjänstens verksamhetsområde. Kursen behandlar den legala ramen och den praktiska handläggningen och passar dig som arbetar som chef eller handläggare inom socialtjänsten. 

Kommunen och juridiken

26 januari 2017, Stockholm

Kursen behandlar kommunens allmänna kompetens, nämnderna och deras roller samt delegations- och jävsreglerna. Kursen ger dig praktiskt användbara kunskaper om de regler som styr kommunens verksamhet och konsekvenser när regler inte efterlevs. 

LSS - en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

27 januari 2017, Stockholm

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. 

Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

31 januari 2017, Stockholm

Kursen innehåller en gedigen genomgång av offentlighetsprincipen och dess grundstenar som vad som är en allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Vi behandlar även frågor kring utlämnande av handlingar samt frågor om sekretess.

Handläggning av ekonomiskt bistånd

1 februari 2017, Stockholm

Kursen ger fördjupande kunskaper i handläggning, beslutsfattande och bedömning inom olika delar av handläggningsprocessen. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare inom kommunen och passar såväl erfarna som mindre erfarna handläggare. 

LSS - en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

1 februari 2017, Malmö

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen inom såväl kommunal som privat verksamhet. 

Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans

2 februari 2017, Malmö

Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats och dess omfattning. Under denna fördjupningskurs går vi igenom vad både enskilda, ombud och kommuner bör tänka på i samband med en ansökan eller ett överklagande om rätt till personlig assistans. 

Kommunala aktiebolag

2 februari 2017, Stockholm

Kursen innehåller en gedigen genomgång av kommunala aktiebolag i gränslandet mellan det offentliga och det privata. Innehållet riktar sig till tjänstemän och jurister i kommuner och bolag samt advokater m.fl.

Lex Sarah och kvalitet

3 februari 2017, Malmö, ½ dag

På senare tid har ett stort antal missförhållanden rapporterats i såväl privat som kommunal verksamhet. Under en halvdag reder vi ut vilka skyldigheter Lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för större kvalitet och säkerhet i verksamheten. 

Uppsägning och avskedande av personliga skäl

8 februari 2017, Stockholm

Kursen ger dig god kunskap och en uppdatering inom det arbetsrättsliga området som berör personliga skäl. Fokus ligger på misskötsamhet, illojalitet, kompetensbrister, sjukdom inklusive alkoholproblematik samt brottslighet inom och utom tjänsten.  

Diarieföring och arkivering

10 februari 2017, Stockholm, ½ dag

Diarieföring och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Denna halvdagskurs ger dig den kunskap du behöver för att korrekt och rättssäkert diarieföra, arkivera och hantera allmänna handlingar.

Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling

28 februari 2017, Stockholm

Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

Godkännande och tillsyn av fristående förskolor

7 mars 2017, Stockholm

Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen vänder sig till dig som arbetar med dessa frågor som tjänsteman inom kommun.

LVU i praktiken - lagstiftning, handläggning och process

8 mars 2017, Stockholm

Kursen innehåller en genomgång av aktuella lagbestämmelser med nedslag i förarbeten och aktuell rättspraxis inom LVU-området. Bl.a. behandlas grunderna att bereda vård, frågor om omedelbart om-händertagande, tidsfrister samt omprövning och vårdens upphörande. 

Förvaltningsrätt och myndighetsutövning

9 mars 2017, Stockholm

Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning och viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen. 

Lex Sarah och kvalitet

10 mars 2017, Stockholm, ½-dag

På senare tid har ett stort antal missförhållanden rapporterats i såväl privat som kommunal verksamhet. Under en halvdag reder vi ut vilka skyldigheter Lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för större kvalitet och säkerhet i verksamheten. 

Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs

14 mars 2017, Stockholm

Under denna heldagskurs går vi igenom de regelverk som varje dag är närvarande i en skoladministratörs vardag och reglerar det praktiska arbetet. Kursen är lämplig både för dig som arbetar i kommunal verksamhet och i privat verksamhet. 

Personuppgiftsbehandling i kommunen

14 mars 2017, Stockholm

Kursen är för dig som arbetar som personuppgiftsombud, IT-chef eller jurist, m.fl. inom kommun.  Den behandlar kommunens ansvar för personuppgifter enligt personuppgiftslagen, PUL, och vilken påverkan som kan ske genom den nya dataskyddsförordningen i maj 2018.

Utbildning för nämndsekreterare

15 mars 2017, Stockholm

Under en dag får du som arbetar som nämndsekreterare en praktiskt hållen introduktion, och i vissa delar en fördjupning, inom den juridik och de regelverk som styr ditt arbete.  

Marknadsrätt och kommunikationsjuridik

16 mars 2017, Stockholm, 2 dagar

JP Utbildning erbjuder tillsammans med MarLaw AB en tvådagarskurs i marknadsföringsrätt och kommunikationsjuridik. 

Skolplikt

23 mars 2017, Malmö

Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor.

Barnavårdsutredningar av god kvalitet

28 mars 2017, Stockholm

Under kursen sker en genomgång av det grundläggande regelverket kring handläggning och dokumentation, inklusive de nya lagändringarna. Särskilt fokus läggs på hur informationsinsamling, analys och bedömning ska kunna säkerställa att barnets bästa i möjligaste mån tillvaratas

Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans - Kommun

29 mars 2017, Stockholm

Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats och dess omfattning. Under denna fördjupningskurs går vi igenom vad kommun bör tänka på i samband med en ansökan eller ett överklagande om rätt till personlig assistans. 

Miljökvalitetsnormer för vatten

30 mars 2017, Stockholm

Kursen tar ett helhetsgrepp på miljökvalitetsnormer för vatten inkl. de miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter som påverkar de hydromorfologiska förhållandena. Kursen är uppdaterad och vi behandlar bl.a. konsekvenserna av den nya ”Bremendomen” (C-461/13). 

Plan- och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel

3 april 2017, Stockholm

Kursen innehåller en grundläggande genomgång av nya Plan- och bygglagen (PBL) med ett särskilt fokus på de senaste lagändringarna och några av de frågetecken som uppkommit därmed.

Förvaltningsprocessen i praktiken

5 april 2017, Stockholm

Under kursen går vi igenom det regelverk som styr den förvaltningsrättsliga processen och fördjupar oss i de mest centrala frågorna på området. Kursen passar bolagsjurister och jurister inom offentlig verksamhet samt advokater och biträdande jurister m.fl. 

Att fastställa faderskap

6 april 2017, Stockholm

Kursen ger en genomgång av utredning och fastställande av faderskap med fördjupningar inom de viktigaste områdena. Gällande rätt och aktuell praxis ger uppdaterad kunskap till alla som arbetar inom området.

Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem

25 april 2017, Stockholm

Under denna kurs ges en grundlig genomgång av regelverket gällande barn och unga i familjehemsvård och socialtjänstens ansvar före, under och efter placering.