Kurskalender

Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling

31 maj 2016, Stockholm

Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

Personlig assistans i praktiken

1 juni 2016, Göteborg

Under kursen går vi igenom den rättsliga ramen kring personlig assistans. Vi behandlar bland annat ekonomiska frågor kring retroaktiv ersättning, förutsättningarna för dubbelassistans, assistans under dygnsvilan, föräldraransvar, makeansvar, samboansvar m.m.

Ny rättspraxis - LSS

2 juni 2016, Göteborg, ½ dag Fyra platser kvar!

Denna förmiddagskurs erbjuder en genomgång av nyheter och den rättspraxis av betydelse som uppkommit de senaste åren. Kursen fungerar lika bra som en halvdagskurs eller som en del av en heldag med fördjupning i den rättspraxis som rör personlig assistans om vald med eftermiddagskursen ”Ny rättspraxis – personlig assistans”.

Kommunen och juridiken

2 juni 2016, Stockholm

Kursen behandlar kommunens allmänna kompetens, nämnderna och deras roller samt delegations- och jävsreglerna. Kursen ger dig praktiskt användbara kunskaper om de regler som styr kommunens verksamhet och konsekvenser när regler inte efterlevs. 

Ny rättspraxis - personlig assistans

2 juni 2016, Göteborg, ½ dag Fyra platser kvar!

Under denna eftermiddagskurs går vi igenom hur praxis utvecklats under de senaste åren avseende personlig assistans, med en särskild tonvikt på åren 2013-2015. Kursen kan fungera som en halvdagskurs eller som en fortsättning på förmiddagens ”Ny rättspraxis - LSS”.

Diarieföring och arkivering

3 juni 2016, Stockholm, ½ dag

Diarieföring och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Denna halvdagskurs ger dig den kunskap du behöver för att korrekt och rättssäkert diarieföra, arkivera och hantera allmänna handlingar.

LSS - en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

9 juni 2016, Stockholm, Tre platser kvar!

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. 

Handläggning av ekonomiskt bistånd

7 september 2016, Stockholm, Fem platser kvar!

Kursen ger fördjupande kunskaper i handläggning, beslutsfattande och bedömning inom olika delar av handläggningsprocessen. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare inom kommunen och passar såväl erfarna som mindre erfarna handläggare. 

Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans

14 september 2016, Stockholm

Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats och dess omfattning. Under denna fördjupningskurs går vi igenom vad både enskilda, ombud och kommuner bör tänka på i samband med en ansökan eller ett överklagande om rätt till personlig assistans. 

Få rätt i en lantmäteriförrättning!

15 september 2016, Stockholm

Kursen bearbetar de processuella och materiella regler som styr förrättningen samt hur man genom avtal och processhandlingar kan styra förrättningen. Fördjupning sker inom de viktigaste områdena genom praktiska exempel.

Lex Sarah och kvalitet

16 september 2016, Stockholm, ½ dag

På senare tid har ett stort antal missförhållanden rapporterats i såväl privat som kommunal verksamhet. Under en halvdag reder vi ut vilka skyldigheter Lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för större kvalitet och säkerhet i verksamheten. 

Skoljuridikens dag 2016

20 september 2016, Stockholm

Skoljuridikens dag är JP Utbildnings årliga återkommande nyhets- och aktualitetsdag inom skolans område. Efter ett inledande avsnitt med en kort genomgång av den utveckling som varit de senaste åren avhandlas nyheter och nya regler samt vissa förändring i praxis. Därefter behandlas även några av de mest aktuella ämnesområdena mer ingående.

Kommunens ansvar och skyldighet för VA

22 september 2016, Stockholm

Kursen ger en gedigen genomgång av kommunens skyldigheter och möjligheter när det gäller ansvaret för vatten och avlopp.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

27 september 2016, Stockholm

Under kursen ges en grundlig genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation. Reglerna behandlas utifrån den praktiska handläggningen och passar dig som arbetar som chef eller handläggare inom socialtjänsten. 

Kommunal juridik för inspektörer inom kommunal verksamhet m.m.

27 september 2016, Stockholm

Kursen ger dig praktiskt användbara och grundläggande kunskaper om de lagar och regler som styr den kommunala inspektionsverksamheten. Vi behandlar allt ifrån begrepp som "myndighetsutövning" till regler om sanktioner.

Skoljuridiken i praktiken - den rättsliga regleringen av skolan

28 september 2016, Stockholm

Kursen erbjuder en grundläggande genomgång av Skollagen och går igenom de mest aktuella frågeställningarna med fokus på ansvarsfördelningen och de större förändringarna. Kursen är lämplig för såväl kommunal som fristående verksamhet och riktar sig främst till dig med ledningsansvar.

Offentlig upphandling och hyresavtal

29 september 2016, Stockholm

Kursen tar ett helhetsgrepp på frågeställningar i gränslandet mellan LOU, hyresavtalsreglering och entreprenadrätten. Den riktar sig till dig som arbetar med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult m.fl.

Efterbehandlings- och regressansvaret - förhållandet mellan civilrätt och offentlig rätt

30 september 2016, Stockholm, ½ dag

Kursen riktar sig till dig som arbetar med miljörättsliga frågeställningar och kanske främst med förorenad mark och frågeställningar om regress. Det kan vara i rollen som konsult, handläggare, juridisk rådgivare eller beslutsfattare inom såväl offentlig som privat sektor. 

Förvaltningsrätt och myndighetsutövning

4 oktober 2016, Stockholm

Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning och viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen. 

Entreprenadjuridik vid totalentreprenad ABT 06

4 oktober 2016, Stockholm

Denna heldagskurs behandlar ABT 06 på ett grundläggade och djupgående sätt och är lika lämplig för dig som arbetar på leverantör- som beställarsidan.

Att fastställa faderskap

5 oktober 2016, Stockholm

Kursen ger en genomgång av utredning och fastställande av faderskap med fördjupningar inom de viktigaste områdena. Gällande rätt och aktuell praxis ger uppdaterad kunskap till alla som arbetar inom området.

Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs

6 oktober 2016, Stockholm

Under denna heldagskurs går vi igenom de regelverk som varje dag är närvarande i en skoladministratörs vardag och reglerar det praktiska arbetet. Kursen är lämplig både för dig som arbetar i kommunal verksamhet och i privat verksamhet. 

Skolan i en digital värld - ett praktiskt juridiskt perspektiv

11 oktober 2016, Stockholm

Den digitala utvecklingen går snabbt och det har lett till stora förändringar och konsekvenser för skolan. Denna kurs riktar sig till dig som är skolledare, arbetar inom skolförvaltning eller i övrigt kommer i kontakt med frågor som rör till exempel molntjänster, sociala medier och upphovsrätt inom skolan. 

Utbildning för nämndsekreterare

12 oktober 2016, Stockholm

Under en dag får du som arbetar som nämndsekreterare en praktiskt hållen introduktion, och i vissa delar en fördjupning, inom den juridik och de regelverk som styr ditt arbete.  

Godkännande och tillsyn av fristående förskolor

13 oktober 2016, Göteborg

Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen vänder sig till dig som arbetar med dessa frågor som tjänsteman inom kommun.

Buller och planering - nyheter och aktuella frågor

14 oktober 2016, Stockholm, ½ dag

Under en halvdag behandlar vi den nya bullerförordningen och sätter reglerna i sitt sammanhang. Kursen passar dig som t.ex. arbetar med exploatering, planläggning och tillstånd inom privat eller offentlig verksamhet.

Plan- och bygglagen - en grundkurs med praktiska exempel

18 oktober 2016, Stockholm

Kursen innehåller en grundläggande genomgång av Plan- och bygglagen (PBL) med ett särskilt fokus på de senaste lagändringarna och några av de frågetecken som uppkommit därmed.

Fastighetsbildning - en grundkurs

19 oktober 2016, Stockholm, En helt ny kurs!

Kursen går grundläggande igenom bestämmelser och principer för fastighetsbildning och riktar sig främst till dig som arbetar inom kommun och landsting som jurist, advokat, handläggare eller enhetschef.

Skolskjuts i praktiken

20 oktober 2016, Stockholm

Ansvaret för skolskjuts är reglerat i skollagen och i viss förordningstext men regelverket är ganska allmänt hållet och bygger på utvecklingen i praxis. Under kursen fokuserar vi på de frågor som är  viktigast för dig som arbetar med frågor om skolskjuts.

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

21 oktober 2016, Stockholm, ½ dag

För såväl upphandlare som anbusgivare är offentlighet och sekretess en central del vid en offentlig upphandling. Denna halvdagkurs går igenom de möjligheter och skyldigheter lagstiftningen medför utifrån ett konkret och praktiskt perspektiv.

Skolplikt

25 oktober 2016, Stockholm

Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt sätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor.

Personlig assistans i praktiken

26 oktober 2016, Stockholm, 2 dagar

Denna tvådagarskurs ger en omfattande genomgång av de rättsliga ramarna kring personlig assistans. Vi behandlar bland annat lagstiftning och dagsaktuell praxis, ekonomiska frågor kring ersättning, olika typer av assistans och vad de senaste lagändrigarna innebär i praktiken.

Fastighetsrättslig grundutbildning

27 oktober 2016, Stockholm, 2 dagar

Kursen ger en bred översikt över fastighetsrätten med fördjupning i vissa valda delar. Den teoretiska basen varvas med praktiska exempel som sätter de olika reglerna i ett större sammanhang. Syftet är att bygga en helhetsförståelse för fastighetsrättsliga problem och lösningar.   

Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem

8 november 2016, Stockholm

Under denna kurs ges en grundlig genomgång av regelverket gällande barn och unga i familjehemsvård och socialtjänstens ansvar före, under och efter placering.  

Elevhälsans legala ramar i praktiken

8 november 2016, Stockholm, 2 dagar

Under denna tvådagarskurs behandlar vi många av de komplexa frågeställningarna som uppkommer inom elevhälsan, som till exempel vårnadshavarens kontra barnets bestämmanderätt, offentlighet- och sekretess samt relevant hälso- och sjukvårdsjuridik med fokus på ansvarsfrågor. 

Natura 2000 och Artskyddsförordningen

10 november 2016, Stockholm

Kursen tar ett helhetsgrepp på de tillämpningsfrågor som kan uppkomma i samband med olika typer av exploatering av mark samt vid infrastrukturprojekt. Kursen riktar sig till advokater, miljökonsulter, projektledare och tekniska konsulter m.fl.

LVU i praktiken - lagstiftning, handläggning och process

11 november 2016, Stockholm

Kursen innehåller en genomgång av aktuella lagbestämmelser med nedslag i förarbeten och aktuell rättspraxis inom LVU-området. Bl.a. behandlas grunderna att bereda vård, frågor om omedelbart omhändertagande, tidsfrister samt omprövning och vårdens upphörande. 

Skolgången för nyanlända barn

11 november 2016, Stockholm, ½ dag

Under kursen går vi igenom regelverken som berör skolgången för nyanlända barn. Vi behandlar frågeställningarna med fokus på de praktiska utmaningar de innebär för dig som arbetar med ledningsansvar inom kommun, exempelvis som skolledare eller som tjänsteman på förvaltningsnivå.

LSS - en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

17 november 2016, Stockholm

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. 

Familjerätten i kommunen

22 november 2016, Stockholm

Under kursen får du en genomgång och i vissa delar en fördjupning av de familjerättsliga frågeställningarna som faller inom kommunens ansvar. Det gäller allt ifrån fastställande av faderskap och adoption till de återkommande frågorna om vårdnad, boende och umgänge.

Grundutbildning för HVB-hemspersonal

24 november 2016, Stockholm

Personal på ett HVB-hem har ansvar för att på ett rättsäkert sätt, och med god kvalitet, erbjuda de ensamkommande barnen det stöd de behöver av dem som utövare. Denna utbildning erbjuder HVB-hemspersonal en grundläggande genomgång av regelverket kring det ansvaret.

LSS - en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

30 november 2016, Göteborg

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. 

Förvaltningsrätt och myndighetsutövning

1 december 2016, Göteborg

Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning och viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen. 

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga

6 december 2016, Stockholm

Ansvaret för ensamkommande barn delas av flera myndigheter men kommunen bär det yttersta ansvaret för att varje barns behov tillgodoses. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om innebörden av socialtjänstens ansvar och gällande lagstiftning på området.  

Personlig assistans i praktiken

8 december 2016, Göteborg, 2 dagar

Denna tvådagarskurs ger en omfattande genomgång av de rättsliga ramarna kring personlig assistans. Vi behandlar bland annat lagstiftning och dagsaktuell praxis, ekonomiska frågor kring ersättning, olika typer av assistans och vad de senaste lagändrigarna innebär i praktiken.