Kurskalender

Offentlig upphandling och hyresavtal

11 februari 2016, Stockholm

Kursen tar ett helhetsgrepp på frågeställningar i gränslandet mellan LOU, hyresavtalsreglering och entreprenadrätten. Den riktar sig till dig som arbetar med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult m.fl.

Villkorsskrivning enligt miljöbalken

12 februari 2016, Stockholm, ½ dag

Denna kurs ger dig en genomgång av de frågeställningar som uppstår vid villkorsskrivning enligt miljöbalken samt fördjupningar inom de viktigaste avsnitten. Särskilt fokus läggs på den senaste tidens ändringar kring villkor och villkorsskrivning. 

Ny rättspraxis - LSS

16 februari 2016, Stockholm, ½ dag. Få platser kvar!

Denna förmiddagskurs erbjuder en genomgång av nyheter och den rättspraxis av betydelse som uppkommit de senaste åren. Kursen fungerar lika bra som en halvdagskurs eller som en del av en heldag med fördjupning i den rättspraxis som rör personlig assistans om vald med eftermiddagskursen ”Ny rättspraxis – personlig assistans”.

Ny rättspraxis - personlig assistans

16 februari 2016, Stockholm, ½ dag. Få platser kvar!

Under denna eftermiddagskurs går vi igenom hur praxis utvecklats under de senaste åren avseende personlig assistans, med en särskild tonvikt på åren 2013-2015. Kursen kan fungera som en halvdagskurs eller som en fortsättning på förmiddagens ”Ny rättspraxis - LSS”.

Förvaltningsrätt och myndighetsutövning

17 februari 2016, Stockholm

Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning och viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen. 

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga

1 mars 2016, Malmö

Ansvaret för ensamkommande barn delas av flera myndigheter men kommunen bär det yttersta ansvaret för att varje barns behov tillgodoses. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om innebörden av socialtjänstens ansvar och gällande lagstiftning på området.  

Plan- och bygglagen i praktiken

8 mars 2016, Stockholm

Kursen innehåller en grundläggande genomgång av nya Plan- och bygglagen (PBL) med ett särskilt fokus på de senaste lagändringarna och några av de frågetecken som uppkommit därmed.

Skolskjuts i praktiken

10 mars 2016, Stockholm

Ansvaret för skolskjuts är reglerat i skollagen och i viss förordningstext men regelverket är ganska allmänt hållet och bygger på utvecklingen i praxis. Under kursen fokuserar vi på de frågor som är  viktigast för dig som arbetar med frågor om skolskjuts.

Skolgången för nyanlända barn

11 mars 2016, Stockholm, ½ dag

Under kursen går vi igenom regelverken som berör skolgången för nyanlända barn. Vi behandlar frågeställningarna med fokus på de praktiska utmaningar de innebär för dig som arbetar med ledningsansvar inom kommun, exempelvis som skolledare eller som tjänsteman på förvaltningsnivå.

Miljökvalitetsnormer för vatten

15 mars 2016, Stockholm

Kursen tar ett helhetsgrepp på miljökvalitetsnormer för vatten inkl. de miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter som påverkar de hydromorfologiska förhållandena. Kursen är uppdaterad och vi behandlar bl.a. konsekvenserna av den nya ”Bremendomen” (C-461/13). 

Elevhälsans legala ramar i praktiken

15 mars 2016, Stockholm

Under denna heldagskurs behandlar vi många av de komplexa frågeställningarna som uppkommer inom elevhälsan, som till exempel vårnadshavarens kontra barnets bestämmanderätt, offentlighet- och sekretess samt relevant hälso- och sjukvårdsjuridik med fokus på ansvarsfrågor. 

LVU i praktiken - lagstiftning, handläggning och process

16 mars 2016, Stockholm

Kursen innehåller en genomgång av aktuella lagbestämmelser med nedslag i förarbeten och aktuell rättspraxis inom LVU-området. Bl.a. behandlas grunderna att bereda vård, frågor om omedelbart om-händertagande, tidsfrister samt omprövning och vårdens upphörande. 

Kommunens ansvar och skyldighet för VA

17 mars 2016, Stockholm

Kursen ger en gedigen genomgång av kommunens skyldigheter och möjligheter när det gäller ansvaret för vatten och avlopp.

Barnavårdsutredningar av god kvalitet

5 april 2016, Stockholm

Under kursen sker en genomgång av det grundläggande regelverket kring handläggning och dokumentation, inklusive de nya lagändringarna. Särskilt fokus läggs på hur informationsinsamling, analys och bedömning ska kunna säkerställa att barnets bästa i möjligaste mån tillvaratas

Förvaltningsprocessen i praktiken

5 april 2016, Stockholm

Under kursen går vi igenom det regelverk som styr den förvaltningsrättsliga processen och fördjupar oss i de mest centrala frågorna på området. Kursen passar bolagsjurister och jurister inom offentlig verksamhet samt advokater och biträdande jurister m.fl. 

Socialtjänstlagen - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

12 april 2016, Stockholm, 2 dagar

Denna tvådagarskurs innehåller en genomgång av socialtjänstlagens olika delar med fokus på verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg. Vi berör även den tvångslagstiftning som kompletterar socialtjänstlagen och vi går igenom krav på handläggningen, överklagandeprocess och sanktioner. 

Kommunala aktiebolag

14 april 2016, Stockholm

Kursen innehåller en gedigen genomgång av kommunala aktiebolag i gränslandet mellan det offentliga och det privata. Innehållet riktar sig till tjänstemän och jurister i kommuner och bolag samt advokater m.fl.

IT-avtal i praktiken

15 april 2016, Stockholm

Syftet med kursen är att skapa en helhetsförståelse för juridiken kring IT-avtal samt förmedla fördjupade kunskaper i praktiskt viktiga frågor. Vi behandlar bland annat frågor kring upphovsrätt, licensiering och outsourcing.

Socialjouren och de akuta insatserna

19 april 2016, Stockholm

Inom socialjourens verksamhet krävs ofta akuta åtgärder. Det uppkommer många svåra situationer där bedömning och beslut ska fattas omgående. Kunskap om det aktuella regelverk som styr verksamheten är nödvändigt.

LSS - en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

20 april 2016, Malmö

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. 

Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans

21 april 2016, Malmö

Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats och dess omfattning. Under denna fördjupningskurs går vi igenom vad både enskilda, ombud och kommuner bör tänka på i samband med en ansökan eller ett överklagande om rätt till personlig assistans. 

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga

25 april 2016, Stockholm

Ansvaret för ensamkommande barn delas av flera myndigheter men kommunen bär det yttersta ansvaret för att varje barns behov tillgodoses. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om innebörden av socialtjänstens ansvar och gällande lagstiftning på området.  

Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs

26 april 2016, Stockholm

Under denna heldagskurs går vi igenom de regelverk som varje dag är närvarande i en skoladministratörs vardag och reglerar det praktiska arbetet. Kursen är lämplig både för dig som arbetar i kommunal verksamhet och i privat verksamhet. 

Fastighetsrättslig grundutbildning

27 april 2016, Stockholm, 2 dagar

Kursen ger en bred översikt över fastighetsrätten med fördjupning i vissa valda delar. Den teoretiska basen varvas med praktiska exempel som sätter de olika reglerna i ett större sammanhang. Syftet är att bygga en helhetsförståelse för fastighetsrättsliga problem och lösningar.   

Serveringstillståndet idag

28 april 2016, Stockholm

Kursen innehåller en grundlig genomgång av alkohollagens och alkoholförordningens bestämmelser och genomgången varvas med exempel tagna ur vägledande praxis. Kursen riktar sig främst till chefer och handläggare som arbetar med tillsynsfrågor men kan även passa politiker m.fl.

Lokalhyra i praktiken

3 maj 2016, Stockholm

Under denna heldagskurs ger vi dig en helhetsbild och en grundlig genomgång av den kommersiella hyresrätten. Praktiskt användbara kunskaper ligger i fokus då genomgången av lagar och regler varvas med exempel och övningar. 

Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

10 maj 2016, Stockholm

De flesta som arbetar inom förskola och skola kommer i kontakt med reglerna om offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt. Under denna kurs går vi igenom regelverket på området med fokus på de frågor som aktualiseras i den praktiska verksamheten.

Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten

11 maj 2016, Göteborg

Kursen ger en genomgång av de rättsliga grunderna för ingripanden enligt miljörättens bestämmelser och kursen riktar sig till alla som i sitt arbete hanterar frågor av detta slag.

Skolpeng och det fria skolvalet

12 maj 2016, Stockholm

Skolpeng och det fria skolvalet är begrepp som används dagligen i väldigt många kommuner. Samtidigt är det begrepp som inte återfinns i skollagen eller i något annat av skolans styrdokument.

Godkännande och tillsyn av fristående förskolor

17 maj 2016, Stockholm

Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen vänder sig till dig som arbetar med dessa frågor som tjänsteman inom kommun.

Socialtjänstlagen och LSS i praktiken

18 maj 2016, Stockholm

Denna kurs ger en fördjupad kunskap i de mest centrala bestämmelserna och dess tillämpning inom bistånd enligt socialtjänstlagen och insatser enligt LSS. Kursen riktar sig till dig som är handläggare, socialsekreterare, enhets- eller avdelningschef. 

Dokumentation inom privat verksamhet enligt SoL och LSS

19 maj 2016, Stockholm, ½ dag

Den som bedriver privat verksamhet inom LSS och SoL är skyldig att dokumentera genomförandet av stödinsatser, vård och behandling. Under en halvdag går vi igenom hur dokumentation ska vara upplagd och utförd för att  hålla hög kvalitet och säkerhet i verksamheten. 

Arbetsrättens grunder och regelverk

24 maj 2016, Stockholm, 2 dagar

Kursen vänder sig till dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor och är i behov av en repetition/uppdatering eller ökad kunskap inom området. 

Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

25 maj 2016, Stockholm

Kursen innehåller en gedigen genomgång av offentlighetsprincipen och dess grundstenar som vad som är en allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Vi behandlar även frågor kring utlämnande av handlingar samt frågor om sekretess.

Miljörättens grunder och regleringar

26 maj 2016, Stockholm

Kursen innehåller en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten med början i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Därefter behandlar vi miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet m.m.

Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling

31 maj 2016, Stockholm

Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

Personlig assistans i praktiken

1 juni 2016, Göteborg

Under kursen går vi igenom den rättsliga ramen kring personlig assistans. Vi behandlar bland annat ekonomiska frågor kring retroaktiv ersättning, förutsättningarna för dubbelassistans, assistans under dygnsvilan, föräldraransvar, makeansvar, samboansvar m.m.

Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel

1 juni 2016, Stockholm

Överprövningsprocessen och andra rättsmedel intar en mycket central roll inom upphandlingsområdet. Under denna kurs behandlar vi överprovningsprocessens särdrag och vi går bland annat igenom frågor om partsställning, processram, rättskraft och skadestånd.  

Ny rättspraxis - LSS

2 juni 2016, Göteborg, ½ dag

Denna förmiddagskurs erbjuder en genomgång av nyheter och den rättspraxis av betydelse som uppkommit de senaste åren. Kursen fungerar lika bra som en halvdagskurs eller som en del av en heldag med fördjupning i den rättspraxis som rör personlig assistans om vald med eftermiddagskursen ”Ny rättspraxis – personlig assistans”.

Kommunen och juridiken

2 juni 2016, Stockholm

Kursen behandlar kommunens allmänna kompetens, nämnderna och deras roller samt delegations- och jävsreglerna. Kursen ger dig praktiskt användbara kunskaper om de regler som styr kommunens verksamhet och konsekvenser när regler inte efterlevs. 

Ny rättspraxis - personlig assistans

2 juni 2016, Göteborg, ½ dag

Under denna eftermiddagskurs går vi igenom hur praxis utvecklats under de senaste åren avseende personlig assistans, med en särskild tonvikt på åren 2013-2015. Kursen kan fungera som en halvdagskurs eller som en fortsättning på förmiddagens ”Ny rättspraxis - LSS”.

Diarieföring och arkivering

3 juni 2016, Stockholm, ½ dag

Diarieföring och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Denna halvdagskurs ger dig den kunskap du behöver för att korrekt och rättssäkert diarieföra, arkivera och hantera allmänna handlingar.

Efterbehandlings- och regressansvaret - förhållandet mellan civilrätt och offentlig rätt

10 juni 2016, Stockholm, ½ dag

Kursen riktar sig till dig som arbetar med miljörättsliga frågeställningar och kanske främst med förorenad mark och frågeställningar om regress. Det kan vara i rollen som konsult, handläggare, juridisk rådgivare eller beslutsfattare inom såväl offentlig som privat sektor. 

Få rätt i en lantmäteriförrättning!

15 september 2016, Stockholm

Kursen bearbetar de processuella och materiella regler som styr förrättningen samt hur man genom avtal och processhandlingar kan styra förrättningen. Fördjupning sker inom de viktigaste områdena genom praktiska exempel.

Skoljuridikens dag 2016

20 september 2016, Stockholm

Skoljuridikens dag är JP Utbildnings årliga återkommande nyhets- och aktualitetsdag inom skolans område. Efter ett inledande avsnitt med en kort genomgång av den utveckling som varit de senaste åren avhandlas nyheter och nya regler samt vissa förändring i praxis. Därefter behandlas även några av de mest aktuella ämnesområdena mer ingående.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

27 september 2016, Stockholm

Under kursen ges en grundlig genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation. Reglerna behandlas utifrån den praktiska handläggningen och passar dig som arbetar som chef eller handläggare inom socialtjänsten. 

Kommunal juridik för inspektörer inom kommunal verksamhet m.m.

27 september 2016, Stockholm

Kursen ger dig praktiskt användbara och grundläggande kunskaper om de lagar och regler som styr den kommunala inspektionsverksamheten. Vi behandlar allt ifrån begrepp som "myndighetsutövning" till regler om sanktioner.

Skoljuridiken i praktiken - den rättsliga regleringen av skolan

28 september 2016, Stockholm

Kursen erbjuder en grundläggande genomgång av Skollagen och går igenom de mest aktuella frågeställningarna med fokus på ansvarsfördelningen och de större förändringarna. Kursen är lämplig för såväl kommunal som fristående verksamhet och riktar sig främst till dig med ledningsansvar.

Skolan i en digital värld - ett praktiskt juridiskt perspektiv

11 oktober 2016, Stockholm

Den digitala utvecklingen går snabbt och det har lett till stora förändringar och konsekvenser för skolan. Denna kurs riktar sig till dig som är skolledare, arbetar inom skolförvaltning eller i övrigt kommer i kontakt med frågor som rör till exempel molntjänster, sociala medier och upphovsrätt inom skolan.