Kurskalender

Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

25 november 2015, Stockholm

De flesta som arbetar inom förskola och skola kommer i kontakt med reglerna om offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt. Under denna kurs går vi igenom regelverket på området med fokus på de frågor som aktualiseras i den praktiska verksamheten.

Föräldraansvaret och personlig assistans

27 november 2015, Stockholm, ½ dag

Denna kurs behandlar reglerna kring och gränsen för föräldrarnas ansvar vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans. Kursen ger bl.a. svar på när och i vilken grad assistanshjälp reduceras eller helt faller bort vid olika åldrar.

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga

1 december 2015, Stockholm

Ansvaret för ensamkommande barn delas av flera myndigheter men kommunen bär det yttersta ansvaret för att varje barns behov tillgodoses. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om innebörden av socialtjänstens ansvar och gällande lagstiftning på området.  

Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans

2 december 2015, Stockholm

Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats och dess omfattning. Under denna fördjupningskurs går vi igenom vad både enskilda, ombud och kommuner bör tänka på i samband med en ansökan eller ett överklagande om rätt till personlig assistans. 

Miljörättens grunder och regleringar

3 december 2015, Stockholm

Kursen innehåller en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten, med början i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken följt av regler angående miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet m.m.

Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling

4 december 2015, Stockholm, ½ dag

Under denna halvdagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

Personuppgiftsbehandling i kommunen

9 december 2015, Stockholm

I samband med den tekniska utvecklingen har lagstiftningen kring personuppgiftsbehandling blivit allt mer aktuell och idag använder många kommuner molntjänster och publicerar personuppgifter på internet. Under denna heldagskurs reder vi ut vad som gäller för kommuners informationshantering och fördjupar oss i aktuella frågor på området. 

LSS - en grundkurs om lagstiftningen och dess praktiska tillämpning

10 december 2015, Göteborg

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. 

Godkännande och tillsyn av fristående förskolor

15 december 2015, Stockholm

Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen vänder sig till dig som arbetar med dessa frågor som tjänsteman inom kommun.

Kommunen och juridiken

17 december 2015, Stockholm

Kursen behandlar kommunens allmänna kompetens, nämnderna och deras roller samt delegations- och jävsreglerna. Kursen ger dig praktiskt användbara kunskaper om de regler som styr kommunens verksamhet och konsekvenser när regler inte efterlevs. 

Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem

14 januari 2016, Stockholm

Under denna kurs ges en grundlig genomgång av regelverket gällande barn och unga i familjehemsvård och socialtjänstens ansvar före, under och efter placering.  

Skoljuridiken i praktiken - den rättsliga regleringen av skolan

19 januari 2016, Stockholm

Kursen erbjuder en grundläggande genomgång av den nya Skollagen och går igenom de mest aktuella frågeställningarna med fokus på ansvarsfördelningen och de större förändringarna. Kursen är lämplig för såväl kommunal som fristående verksamhet och riktar sig främst till dig med ledningsansvar.

LSS - en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

20 januari 2016, Stockholm

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. 

Personlig assistans i praktiken

21 januari 2016, Stockholm

Under kursen går vi igenom den rättsliga ramen kring personlig assistans. Vi behandlar bland annat ekonomiska frågor kring retroaktiv ersättning, förutsättningarna för dubbelassistans, assistans under dygnsvilan, föräldraransvar, makeansvar, samboansvar m.m.

Natura 2000 och Artskyddsförordningen

21 januari 2016, Stockholm

Kursen tar ett helhetsgrepp på de tillämpningsfrågor som kan uppkomma i samband med olika typer av exploatering av mark samt vid infrastrukturprojekt. Kursen riktar sig till advokater, miljökonsulter, projektledare och tekniska konsulter m.fl.

Buller och planering - nya regler

22 januari 2016, Stockholm, ½ dag

Under en halvdag behandlar vi den nya bullerförordningen och sätter reglerna i sitt sammanhang. Kursen passar dig som t.ex. arbetar med exploatering, planläggning och tillstånd inom privat eller offentlig verksamhet.

Skolplikt

26 januari 2016, Stockholm

Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt sätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor.

Handläggning av ekonomiskt bistånd

27 januari 2016, Stockholm

Kursen ger fördjupande kunskaper i handläggning, beslutsfattande och bedömning inom olika delar av handläggningsprocessen. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare inom kommunen och passar såväl erfarna som mindre erfarna handläggare. 

Offentlig upphandling av byggentreprenad och tekniska konsulttjänster

28 januari 2016, Stockholm

På denna kurs får du en systematisk genomgång av det juridiska regelverket vid offentlig upphandling av byggentreprenad och tekniska konsulttjänster. Vi belyser särskilt kopplingarna mellan det upphandlings-rättsliga reglerna och de entreprenadrättsliga standardavtalen. 

Diarieföring och arkivering

29 januari 2016, Stockholm, ½ dag

Diarieföring och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Denna halvdagskurs ger dig den kunskap du behöver för att korrekt och rättssäkert diarieföra, arkivera och hantera allmänna handlingar.

Plan- och bygglagen och miljöbalken

2 februari 2016, Stockholm

Kursen riktar sig till dig som arbetar med PBL och miljörättsliga frågor inom privat och offentlig sektor. Vi behandlar bland annat planprocesser, bygglov, kontrollbestämmelser och vi tittar särskilt på miljöfrågor som saneringskrav och miljökonsekvensbeskrivningar med fokus på samspelet mellan PBL och miljölagstiftningen. 

Uppsägning och avskedande av personliga skäl

9 februari 2016, Stockholm

Kursen ger dig god kunskap och en uppdatering inom det arbetsrättsliga området som berör personliga skäl. Fokus ligger på misskötsamhet, illojalitet, kompetensbrister, sjukdom inklusive alkoholproblematik samt brottslighet inom och utom tjänsten.  

Offentlig upphandling och hyresavtal

11 februari 2016, Stockholm

Kursen tar ett helhetsgrepp på frågeställningar i gränslandet mellan LOU, hyresavtalsreglering och entreprenadrätten. Den riktar sig till dig som arbetar med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult m.fl.

Villkorsskrivning enligt miljöbalken

12 februari 2016, Stockholm, ½ dag

Denna kurs ger dig en genomgång av de frågeställningar som uppstår vid villkorsskrivning enligt miljöbalken samt fördjupningar inom de viktigaste avsnitten. Särskilt fokus läggs på den senaste tidens ändringar kring villkor och villkorsskrivning. 

Förvaltningsrätt och myndighetsutövning

17 februari 2016, Stockholm

Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning och viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen. 

Utbildning för nämndsekreterare

23 februari 2016, Stockholm

Under en dag får du som arbetar som nämndsekreterare en praktiskt hållen introduktion, och i vissa delar en fördjupning, inom den juridik och de regelverk som styr ditt arbete.  

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga

1 mars 2016, Malmö

Ansvaret för ensamkommande barn delas av flera myndigheter men kommunen bär det yttersta ansvaret för att varje barns behov tillgodoses. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om innebörden av socialtjänstens ansvar och gällande lagstiftning på området.  

Plan- och bygglagen i praktiken

8 mars 2016, Stockholm

Kursen innehåller en grundläggande genomgång av nya Plan- och bygglagen (PBL) med ett särskilt fokus på de senaste lagändringarna och några av de frågetecken som uppkommit därmed.

Arbetsrätten i en digital värld

9 mars 2016, Stockholm

Kursen tar ett helhetsgrepp på de arbetsrättsliga frågeställningar som uppkommer med anledning av den tekniska utvecklingen. Vi går igenom gällande rätt och ger praktiska exempel från verkligeheten samt förslag på hur frågorna kan hanteras av respektive parter. 

Skolskjuts i praktiken

10 mars 2016, Stockholm

Ansvaret för skolskjuts är reglerat i skollagen och i viss förordningstext men regelverket är ganska allmänt hållet och bygger på utvecklingen i praxis. Under kursen fokuserar vi på de frågor som är  viktigast för dig som arbetar med frågor om skolskjuts.

Skolgången för nyanlända barn

11 mars 2016, Stockholm, ½ dag

Under kursen går vi igenom regelverken som berör skolgången för nyanlända barn. Vi behandlar frågeställningarna med fokus på de praktiska utmaningar de innebär för dig som arbetar med ledningsansvar inom kommun, exempelvis som skolledare eller som tjänsteman på förvaltningsnivå.

Miljökvalitetsnormer för vatten

15 mars 2016, Stockholm

Kursen tar ett helhetsgrepp på miljökvalitetsnormer för vatten inkl. de miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter som påverkar de hydromorfologiska förhållandena. Vi behandlar bl.a. konsekvenserna av den nya ”Bremendomen” (C-461/13). 

Elevhälsans legala ramar i praktiken

15 mars 2016, Stockholm

Under denna heldagskurs behandlar vi många av de komplexa frågeställningarna som uppkommer inom elevhälsan, som till exempel vårnadshavarens kontra barnets bestämmanderätt, offentlighet- och sekretess samt relevant hälso- och sjukvårdsjuridik med fokus på ansvarsfrågor. 

LVU i praktiken - lagstiftning, handläggning och process

16 mars 2016, Stockholm

Kursen innehåller en genomgång av aktuella lagbestämmelser med nedslag i förarbeten och aktuell rättspraxis inom LVU-området. Bl.a. behandlas grunderna att bereda vård, frågor om omedelbart om-händertagande, tidsfrister samt omprövning och vårdens upphörande. 

Barnavårdsutredningar av god kvalitet

5 april 2016, Stockholm

Under kursen sker en genomgång av det grundläggande regelverket kring handläggning och dokumentation, inklusive de nya lagändringarna. Särskilt fokus läggs på hur informationsinsamling, analys och bedömning ska kunna säkerställa att barnets bästa i möjligaste mån tillvaratas

Förvaltningsprocessen i praktiken

5 april 2016, Stockholm

Under kursen går vi igenom det regelverk som styr den förvaltningsrättsliga processen och fördjupar oss i de mest centrala frågorna på området. Kursen passar bolagsjurister och jurister inom offentlig verksamhet samt advokater och biträdande jurister m.fl. 

Socialtjänstlagen - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

12 april 2016, Stockholm, 2 dagar

Denna tvådagarskurs innehåller en genomgång av socialtjänstlagens olika delar med fokus på verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg. Vi berör även den tvångslagstiftning som kompletterar socialtjänstlagen och vi går igenom krav på handläggningen, överklagandeprocess och sanktioner. 

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

25 april 2016, Stockholm

Under kursen ges en grundlig genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation. Reglerna behandlas utifrån den praktiska handläggningen och passar dig som arbetar som chef eller handläggare inom socialtjänsten. 

Skoljuridikens dag 2016

20 september 2016, Stockholm

Skoljuridikens dag är JP Utbildnings årliga återkommande nyhets- och aktualitetsdag inom skolans område. Efter ett inledande avsnitt med en kort genomgång av den utveckling som varit de senaste åren avhandlas nyheter och nya regler samt vissa förändring i praxis. Därefter behandlas även några av de mest aktuella ämnesområdena mer ingående.