Kurskalender

Lex Sarah och kvalitet

1 september 2015, Stockholm

På senare tid har ett stort antal missförhållanden rapporterats i såväl privat som kommunal verksamhet. Under en halvdag reder vi ut vilka skyldigheter Lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för större kvalitet och säkerhet i verksamheten. 

Ny myndighetsdatalag och andra nyheter om personuppgiftsskydd för offentlig sektor

4 september 2015, Stockholm, ½ dag

Fullbokad!
Kursen återkommer den 13 november, anmäl dig redan idag.

Under denna halvdagskurs går vi igenom de mest aktuella nyheterna gällande personuppgiftsskydd för offentlig sektor, såväl det nya förslaget om en myndighetsdatalag som ny praxis på området. 

LSS - en grundkurs om lagstiftningen och dess praktiska tillämpning

10 september 2015, Stockholm

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. Syftet med kursen är att ge en allmän genomgång av lagen och dess tillämpning.

Skoljuridikens dag 2015

17 september 2015, Stockholm

Skoljuridikens dag är JP Utbildnings årliga återkommande nyhets- och aktualitetsdag inom skolans område. Efter ett inledande avsnitt med en kort genomgång av den utveckling som varit de senaste åren avhandlas nyheter och nya regler samt vissa förändring i praxis. Därefter behandlas även några av de mest aktuella ämnesområdena mer ingående.

Utbildning för nämndsekreterare

22 september 2015, Stockholm

Under en dag får du som arbetar som nämndsekreterare en praktiskt hållen introduktion, och i vissa delar en fördjupning, inom den juridik och de regelverk som styr ditt arbete.  

Personlig assistans i praktiken

23 september 2015, Stockholm

Under kursen går vi igenom den rättsliga ramen kring personlig assistans. Vi behandlar bland annat ekonomiska frågor kring retroaktiv ersättning, förutsättningarna för dubbelassistans, assistans under dygnsvilan, föräldraransvar, makeansvar, samboansvar m.m.

Skolskjuts i praktiken

24 september 2015, Malmö

Ansvaret för skolskjuts är reglerat i skollagen och i viss förordningstext men regelverket är ganska allmänt hållet. Under kursen ges en genomgång av reglerna på området med fokus på de frågor som är praktiskt viktiga för dig som arbetar med frågor om skolskjuts inom kommunen.

Efterbehandlings- och regressansvaret - förhållandet mellan civilrätt och offentlig rätt

25 september 2015, Stockholm, ½ dag

Kursen behandlar efterbehandlings- och regressansvaret och riktar sig till dig som arbetar med miljörättsliga frågeställningar och kanske främst med förorenad mark och frågeställningar om regress. Det kan vara i rollen som konsult, handläggare, juridisk rådgivare eller beslutsfattare inom såväl offentlig som privat sektor. 

Plan- och bygglagen i praktiken

29 september 2015, Stockholm

Kursen innehåller en grundläggande genomgång av nya Plan- och bygglagen (PBL) med ett särskilt fokus på de senaste lagändringarna och några av de frågetecken som uppkommit därmed.

Barnavårdsutredningar av god kvalitet

6 oktober 2015, Stockholm

Under kursen sker en genomgång av det grundläggande regelverket kring handläggning och dokumentation, inklusive de nya lagändringarna. Särskilt fokus läggs på hur informationsinsamling, analys och bedömning ska kunna säkerställa att barnets bästa i möjligaste mån tillvaratas

Arbetsrättens grunder och regelverk

7 oktober 2015, Stockholm, 2 dagar

Kursen vänder sig till dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor inom till exempel företag och är i behov av en repetition/uppdatering eller av ökad kunskap inom området. 

Dokumentation inom privat verksamhet enligt SoL och LSS

9 oktober 2015, Stockholm, ½ dag

Även den som bedriver privat verksamhet inom LSS och SoL är skyldig att dokumentera genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Under en halvdag går vi igenom hur dokumentation ska vara upplagd och utförd, allt i syfte att få en större kvalitet och säkerhet i verksamheten. 

Socialtjänstlagen - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

13 oktober 2015, Stockholm

Socialtjänstlagen är stommen i den svenska socialrätten. Denna kurs ger en god översikt över lagens olika delar med fokus på verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg. Under kursen berörs även den tvångslagstiftning som kompletterar socialtjänstlagen och vi går igenom krav på handläggningen, överklagandeprocess och sanktioner. 

Kommunala aktiebolag

13 oktober 2015, Stockholm

Kursen innehåller en gedigen genomgång av kommunala aktiebolag i gränslandet mellan det offentliga och det privata. Innehållet riktar sig till tjänstemän och jurister i kommuner och bolag samt advokater m.fl.

Kommunal juridik för inspektörer inom kommunal verksamhet m.m.

14 oktober 2015, Stockholm

Kursen ger dig praktiskt användbara och grundläggande kunskaper om de lagar och regler som styr den kommunala inspektionsverksamheten. Vi behandlar allt ifrån begrepp som "myndighetsutövning" till regler om sanktioner.

Socialtjänstlagen och LSS i praktiken

15 oktober 2015, Malmö

Denna kurs ger en fördjupad kunskap i de mest centrala bestämmelserna och dess tillämpning inom bistånd enligt socialtjänstlagen och insatser enligt LSS. Kursen riktar sig till dig som är handläggare, socialsekreterare, enhets- eller avdelningschef. 

Förvaltningsprocessen i praktiken

20 oktober 2015, Stockholm

Förvaltningsprocessens betydelse och roll har ökat på senare tid och det är inte endast verksamma inom offentlig sektor som påverkas utan även privatpersoner, företag och deras ombud berörs. Under en heldagskurs går vi igenom det regelverk som styr den förvaltningsrättsliga processen och fördjupar oss i de mest centrala frågorna på området.

Fastighetsrättslig grundutbildning

20 oktober 2015, Stockholm, 2 dagar

Kursen ger både en bred översikt över fastighetsrätten som ämne och fördjupning i vissa valda delar. Den teoretiska basen varvas med praktiska exempel som sätter de olika reglerna i ett större sammanhang. Syftet är att bygga en helhetsförståelse för fastighetsrättsliga problem och lösningar.   

Handläggning av ekonomiskt bistånd

21 oktober 2015, Stockholm

Kursen ger fördjupande kunskaper i handläggning, beslutsfattande och bedömning inom olika delar av handläggningsprocessen. Även praxis rörande rätten till bistånd i olika situationer behandlas. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare inom kommunen och passar såväl erfarna som mindre erfarna handläggare. 

Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans - kommun

22 oktober 2015, Stockholm

Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats och dess omfattning. Denna kurs ger dig som handlägger, biträder eller agerar ombud för kommun den kunskap som krävs för att kunna agera på ett korrekt sätt.

Skolgången för nyanlända barn

23 oktober 2015, Stockholm, ½ dag

Under kursen går vi igenom regelverken som berör skolgången för nyanlända barn. Vi behandlar frågeställningarna med fokus på de praktiska utmaningar de innebär för dig som arbetar med ledningsansvar inom kommun, exempelvis som skolledare eller som tjänsteman på förvaltningsnivå.

Skolskjuts i praktiken

3 november 2015, Stockholm

Ansvaret för skolskjuts är reglerat i skollagen och i viss förordningstext men regelverket är ganska allmänt hållet. Under kursen ges en genomgång av reglerna på området med fokus på de frågor som är praktiskt viktiga för er som arbetar med skolskjuts inom kommunen.

LVU i praktiken - lagstiftning, handläggning och process

4 november 2015, Stockholm

Kursen innehåller en genomgång av aktuella lagbestämmelser med nedslag i förarbeten och aktuell rättspraxis inom LVU-området. Bland annat kommer grunderna för att bereda vård, frågor om omedelbart omhändertagande, tidsfrister samt omprövning och vårdens upphörande att behandlas. 

Entreprenadjuridik - AB 04

5 november 2015, Stockholm

Kursen ger dig den kunskap som krävs för att kunna arbeta med entreprenadrätten och behandlar olika juridiska och tekniska frågeställningar. Vi går igenom systematiken inom entreprenadrätten och fördjupar oss inom de mesta aktuella frågorna såsom ansvarsfrågor, ändringar och tilläggsarbeten, m.m.

Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten

6 november 2015, Stockholm

Kursen ger en genomgång av de rättsliga grunderna för ingripanden enligt miljörättens bestämmelser och kursen riktar sig till alla som i sitt arbete hanterar frågor av detta slag.

Elevhälsans legala ramar i praktiken

10 november 2015, Stockholm

Under denna heldagskurs behandlar vi många av de komplexa frågeställningarna som uppkommer inom elevhälsan, som till exempel vårnadshavarens kontra barnets bestämmanderätt, offentlighet- och sekretess samt relevant hälso- och sjukvårdsjuridik med fokus på ansvarsfrågor. 

Skolan i en digital värld - ett praktiskt juridiskt perspektiv

11 november 2015, Stockholm

Den digitala utvecklingen går snabbt och det har lett till stora förändringar och konsekvenser för skolan. Denna kurs riktar sig till dig som är skolledare, arbetar inom skolförvaltning eller i övrigt kommer i kontakt med frågor som rör till exemepel molntjänster, sociala medier och upphovsrätt inom skolan. 

Förvaltningsrätt och myndighetsutövning

12 november 2015, Stockholm

Kursen ger en översikt av de regelsystem som styr myndighetsutövning och viss fördjupning sker även i de områden som är av störst praktisk betydelse för dig som arbetar inom den offentliga förvaltningen. 

Ny myndighetsdatalag och andra nyheter om personuppgiftsskydd för offentlig sektor

13 november 2015, Stockholm, ½ dag

Under denna halvdagskurs går vi igenom de mest aktuella nyheterna gällande personuppgiftsskydd för offentlig sektor, såväl det nya förslaget om en myndighetsdatalag som ny praxis på området. 

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

17 november 2015, Stockholm

Under kursen ges en grundlig genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation. Reglerna behandlas utifrån den praktiska handläggningen, från det att ett ärende initieras till det att insatsen avslutas. Kursen passar dig som arbetar som chef eller handläggare inom socialtjänsten. 

Få rätt i en lantmäteriförrättning!

17 november 2015, Stockholm

Kursen bearbetar de processuella och materiella regler som styr förrättningen samt hur man genom avtal och processhandlingar kan styra förrättningen. Fördjupning sker inom de viktigaste områdena genom praktiska exempel.

Överprövning av upphandling samt andra rättsmedel

19 november 2015, Stockholm

Överprövningsprocessen och andra rättsmedel intar en mycket central roll inom upphandlingsområdet. Under denna kurs behandlar vi överprovningsprocessens särdrag och vi går bland annat igenom frågor om partställning, processram, rättskraft och skadestånd.  

Familjerätten i kommunen

24 november 2015, Stockholm

Under kursen får du en genomgång och i vissa delar en fördjupning av de familjerättsliga frågeställningarna som faller inom kommunens ansvar. Det gäller allt ifrån fastställande av faderskap och adoption till de återkommande frågorna om vårdnad, boende och umgänge.

Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

25 november 2015, Stockholm

De flesta som arbetar inom förskola och skola kommer i kontakt med reglerna om offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt. Under denna kurs går vi igenom regelverket på området med fokus på de frågor som aktualiseras i den praktiska verksamheten.

Föräldraansvaret och personlig assistans

27 november 2015, Stockholm, ½ dag

Denna kurs behandlar reglerna kring och gränsen för föräldrarnas ansvar vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans. Kursen ger bl.a. svar på när och i vilken grad assistanshjälp reduceras eller helt faller bort vid olika åldrar.

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga

1 december 2015, Stockholm

Ansvaret för ensamkommande barn delas av flera myndigheter men kommunen bär det yttersta ansvaret för att varje barns behov tillgodoses. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om innebörden av socialtjänstens ansvar och gällande lagstiftning på området.  

Ämbetsmannaansvaret idag

1 december 2015, Stockholm

Kursen ger dig som tjänsteman inom offentlig verksamhet nödvändig juridisk kunskap för att du ska förstå din roll och de krav som ställs på dig i din yrkesroll. Vi behandlar bland annat grundläggande rättssäkerhetsprinciper, förvaltningslagen, offentlighet och sekretess samt behandling av personuppgifter m.m.

Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans

2 december 2015, Stockholm

Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats och dess omfattning. Under denna fördjupningskurs går vi igenom vad både enskilda, ombud och kommuner bör tänka på i samband med en ansökan eller ett överklagande om rätt till personlig assistans. 

Skolgången för nyanlända barn

2 december 2015, Malmö, ½ dag

Under kursen går vi igenom regelverken som berör skolgången för nyanlända barn. Vi behandlar frågeställningarna med fokus på de praktiska utmaningar de innebär för dig som arbetar med ledningsansvar inom kommun, exempelvis som skolledare eller som tjänsteman på förvaltningsnivå.

Miljörättens grunder och regleringar

3 december 2015, Stockholm

Kursen innehåller en genomgång av de viktigaste delarna inom den svenska miljörätten, med början i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken följt av regler angående miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet m.m.

Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling

4 december 2015, Stockholm, ½ dag

Under denna halvdagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

Personuppgiftsbehandling i kommunen

9 december 2015, Stockholm

I samband med den tekniska utvecklingen har lagstiftningen kring personuppgiftsbehandling blivit allt mer aktuell och idag använder många kommuner molntjänster och publicerar personuppgifter på internet. Under denna heldagskurs reder vi ut vad som gäller för kommuners informationshantering och fördjupar oss i aktuella frågor på området. 

LSS - en grundkurs om lagstiftningen och dess praktiska tillämpning

10 december 2015, Göteborg

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. Syftet med kursen är att ge en allmän genomgång av lagen och dess tillämpning.

Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

10 december 2015, Stockholm

Kursen innehåller en genomgång av offentlighetsprincipens grundstenar och inledningsvis ges en grundlig genomgång av vad som är en allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Därefter behandlas även frågor kring utlämnande av handlingar samt frågor om sekretess.

Lex Sarah och kvalitet

11 december 2015, Göteborg

På senare tid har ett stort antal missförhållanden rapporterats i såväl privat som kommunal verksamhet. Under en halvdag reder vi ut vilka skyldigheter Lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för större kvalitet och säkerhet i verksamheten. 

Godkännande och tillsyn av fristående förskolor

15 december 2015, Stockholm

Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen vänder sig till dig som arbetar med dessa frågor som tjänsteman inom kommun.

Kommunen och juridiken

17 december 2015, Stockholm

Den som arbetar i en kommun måste ha god kunskap om kommunens allmänna kompetens, nämnderna och deras roller samt delegations- och jävsreglerna. Under denna heldagskurs ger vi dig som arbetar inom kommunen praktiskt användbara kunskaper om de regler som styr kommunens verksamhet och vilka konsekvenser som kan följa om dessa regler inte efterlevs. 

Socialtjänstens arbete med barn och unga i familjehem

14 januari 2016, Stockholm

Under denna kurs ges en grundlig genomgång av regelverket gällande barn och unga i familjehemsvård och socialtjänstens ansvar före, under och efter placering.  

Skoljuridiken i praktiken - den rättsliga regleringen av skolan

19 januari 2016, Stockholm

Kursen erbjuder en grundläggande genomgång av den nya Skollagen och går igenom de mest aktuella frågeställningarna med fokus på ansvarsfördelningen och de större förändringarna. Kursen är lämplig för såväl kommunal som fristående verksamhet och riktar sig främst till dig med ledningsansvar.

LSS - en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning

20 januari 2016, Stockholm

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. Syftet med kursen är att ge en allmän genomgång av lagen och dess tillämpning.

Natura 2000 och Artskyddsförordningen

21 januari 2016, Stockholm

Kursen tar ett helhetsgrepp på de tillämpningsfrågor som kan uppkomma i samband med olika typer av exploatering av mark samt vid infrastrukturprojekt. Kursen riktar sig till advokater, miljökonsulter, projektledare och tekniska konsulter m.fl.

Skolplikt

26 januari 2016, Stockholm

Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt sätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor.

Diarieföring och arkivering

29 januari 2016, Stockholm, ½ dag

Diarieföring och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Denna halvdagskurs ger dig den kunskap du behöver för att korrekt och rättssäkert diarieföra, arkivera och hantera allmänna handlingar.

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga

1 mars 2016, Malmö

Ansvaret för ensamkommande barn delas av flera myndigheter men kommunen bär det yttersta ansvaret för att varje barns behov tillgodoses. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om innebörden av socialtjänstens ansvar och gällande lagstiftning på området.  

Barnavårdsutredningar av god kvalitet

5 april 2016, Stockholm

Under kursen sker en genomgång av det grundläggande regelverket kring handläggning och dokumentation, inklusive de nya lagändringarna. Särskilt fokus läggs på hur informationsinsamling, analys och bedömning ska kunna säkerställa att barnets bästa i möjligaste mån tillvaratas

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

25 april 2016, Stockholm

Under kursen ges en grundlig genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation. Reglerna behandlas utifrån den praktiska handläggningen, från det att ett ärende initieras till det att insatsen avslutas. Kursen passar dig som arbetar som chef eller handläggare inom socialtjänsten.